Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Ο Θεός έχει μόνο μια θεία φύση, υπόσταση, ή ουσία που είναι αόρατη,  και δεν μπορεί να χωριστεί ή να διαιρεθεί σε πολλά πρόσωπα. Εάν υπάρχει μόνο ένας Θεός, και Αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας (Μαλ.β:10), και εάν ο Ιησούς είναι Θεός, η λογική κατάληξη είναι ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να δεις τον Ιησού σαν Θεό, εκτός από το να Τον δεις σαν τον Πατέρα (Α’ Κορ.η:6).


ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, είναι την ίδια στιγμή και ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν (Ρωμ.θ:5)!

Αρνούμενος κάποιος το γεγονός ότι ο Ιησούς ως προς τη θεότητά Του είναι ο Πατέρας, ουσιαστικά αρνείται τη θεότητα του Ιησού.

Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ο Γιάχβε είχε αποκαλύψει το σχέδιό Του να φανερωθεί σε ανθρώπινη μορφή, και εκπλήρωσε αυτές τις Γραφές με τη φανέρωσή Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού (Ης.θ:6 μ:3-9, λε:4-6, Λουκ.ζ:22).

Ο Γιάχβε κράτησε την υπόσχεσή Του και «εφανερώθη εν σαρκί» (Α’ Τιμ.γ:16), στο πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό ο άγγελος είπε στον Ιωσήφ «θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός» (Ης.ζ:14, Ματθ.α:23).

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός εκτός από τον Γιάχβε  σύμφωνα με όσα έχει πει για τον Εαυτό Του (Ης.μγ:10-11, με:21-23), ο Ιησούς και ο Γιάχβε είναι το ίδιο πρόσωπο. Το παιδίον που εγεννήθη εις ημάς και ο υιός που εδόθη εις ημάς είναι και ο ισχυρός Θεός, ο αιώνιος Πατέρας. Ένας που ήρθε αυτοπροσώπως ήταν ο Emmanuel. Ένας αιώνιος

Σχετικά με το Ιωάν.α:14, «Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας».
Η αλήθεια είναι ότι ο Πατέρας, που είναι πνεύμα (Ιωάν.δ:24), γέννησε τη σάρκα. Οι διακρίσεις είναι Πνεύμα και σάρκα, Θεός και άνθρωπος, Πατέρας και γιος, και όχι ξεχωριστά πρόσωπα μέσα στη θεότητα. Ο Θεός δεν γέννησε Θεό καθώς η θεωρία της τριάδας διδάσκει. Από τη στιγμή που θεός γεννιέται, έχει αρχή, άρα δεν είναι θεός! Τότε ταυτίζεται κανείς με την πίστη των Ορθόδοξων και Καθολικών ότι η Μαριάμ είναι θεοτόκος!!!