Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Συνέχισε να αγωνίζεσαιΑγωνιζόμενοι για αδελφούς

Κολ.β:1-4 Διότι θέλω να εξεύρητε οποίον μέγαν αγώνα έχω διά σας και τους εν Λαοδικεία και τους όσοι δεν είδον το πρόσωπόν μου σωματικώς, διά να παρηγορηθώσιν αι καρδίαι αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτον της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωσι το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν τω οποίω είναι κεκρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο, διά να μη σας εξαπατά τις με πιθανολογίαν·

Αγωνίζεσαι για κάποιον;


Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε  το «αγωνίζεσθαι» σαν κάτι αρνητικό, αλλά μερικές φορές είναι καλό.

Ο Παύλος αγωνιζόταν με όλη τη δύναμη που του έδινε ο Χριστός για να διδάξει τους ανθρώπους πως πρέπει να ζουν χριστιανικά. Ο σκοπός του ήταν:

να παρηγορηθώσιν αι καρδίαι αυτών,
να ενωθούν ομού εν αγάπη
να γνωρίσωσι το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού,
να μη  εξαπατηθούν με πιθανολογίες·

Ο Παύλος ήταν ένας δυνατός κήρυκας, στο να νουθετεί και να διδάσκει άλλους (Κολ.α:28), και δεν έχουμε όλοι τα χαρίσματα της κλήσης του Παύλου.

Ωστόσο, αυτό δεν μας εμποδίζει να  «αγωνιζόμαστε» για άλλους.

Ο Παύλος μας έδειξε ένα τρόπο που όλοι καλούμαστε να αγωνιστούμε..., μέσω της προσευχής (α:9).

Ίσως για τους γείτονες που δεν έχουν ακόμα σωθεί, φίλους, συναδέλφους και μέλη της οικογένειας που αποφεύγουν ηθελημένα τη μαρτυρία μας. Ίσως για χριστιανούς που είναι σε λάθος δρόμο και αγνοούν  τις ανησυχίες μας γι’ αυτούς.

Αλλά εμείς μπορούμε να αγωνιζόμαστε γι’ αυτούς με όλη τη δύναμη του Χριστού με τακτικές, γεμάτες πίστη προσευχές.

Έτσι πάρε χρόνο σήμερα να «αγωνιστείς» για κάποιον που γνωρίζεις.