Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Αγάπη για παιδείαΚάποιοι λένε ότι ο Θεός μας τιμωρεί για να τραβήξει την προσοχή μας.

Κάποιοι άλλοι λένε ότι ο Θεός ποτέ δεν τιμωρεί, μόνο αποκαθιστά και λυτρώνει.

Ποιοι έχουν δίκιο;

Η Γραφή μας εξηγεί:


Όσο αφορά σε μεμονωμένα άτομα, η Εβρ.ιβ:5-6 λέει, Υιέ μου, μη καταφρονής την παιδείαν του Κυρίου, μηδέ αθυμής ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι όντινα αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγόνει πάντα υιόν, τον οποίον παραδέχεται.

Όσο αφορά σε έθνη, η Γραφή μας είναι γεμάτη από παραδείγματα ότι ο Θεός τιμωρεί τα έθνη που Τον απορρίπτουν, αλλά έχουμε επίσης μια θαυμαστή υπόσχεση στο Β’ Χρον.ζ:14:

και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς και προσευχηθώσι και εκζητήσωσι το πρόσωπόν μου και επιστρέψωσιν από των οδών αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτίαν αυτών και θεραπεύσει την γην αυτών.

Ο Θεός μας τιμωρεί και επιπλήττει άτομα και Έθνη, αλλά μας προσφέρει λύτρωση αν ταπεινωθούμε και προσευχηθούμε.