Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος

Η Βίβλος μας λέει ότι σαν χριστιανοί άντρες οφείλουμε να τιμάμε τις συζύγους μας. Αλλά πώς τιμούμε τη γυναίκα μας; Με ποιους τρόπους και για ποιους λόγους πρέπει να το κάνουμε;

Α’ Πέτρ.γ:7 Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εις σκεύος ασθενέστερον, και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, διά να μη εμποδίζωνται αι προσευχαί σας.


Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Α΄Πέτρ.γ:7, το «αποδίδοντες τιμήν» έχει να κάνει με τον άντρα που τιμά τη θέση της γυναίκας του «ως εις σκεύος ασθενέστερον».

  · Γιατί τιμάμε τις γυναίκες μας;
  · Γιατί η Γραφή ονομάζει τη γυναίκα «σκεύος ασθενέστερον»;

Αυτό που θέλει να πει ο Θεός είναι:

«Άντρες, θέλω να αναγνωρίσετε ότι η γυναίκα σας δεν είναι τόσο δυνατή όσο εσείς, και συναισθηματικά και σωματικά. Θα πρέπει να διακρίνετε αυτές τις διαφορές, και να εκτιμήσετε τους πολλούς τρόπους που την βοηθούν να είναι μια καλή σύζυγος και μητέρα. Μην την υποτιμάς επειδή είναι πιο αδύναμη ή πιο εύθραυστη από εσένα, αλλά αντίθετα να τιμήσεις τη θέση της σαν γυναίκα σου και μητέρα των παιδιών σου».

Επιμένω σ’ αυτό, και πιστεύω ότι καλούμαστε να τιμήσουμε τη θέση της γυναίκας μας σαν σύζυγο και μητέρα των παιδιών μας. Με άλλα λόγια, τιμούμε τη θέση της σαν βοηθό του άντρα, θέση που ο Θεός σχεδίασε.

Τιμούμε την θέση, όχι απαραίτητα το πρόσωπο.

Βιβλικά μιλώντας, υπάρχουν δύο τύποι τιμής ή σεβασμού. Ο ένας είναι τιμή με βάση τη θέση, ο άλλος είναι τιμή που κερδίζεται, με βάση τι πραγματικά κάνει κάποιος στη θέση που είναι.

Η Αγία Γραφή μας λέει «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα» (Εφες.ς:2), όταν τιμάμε τους γονείς μας, τιμούμε τη θέση τους σαν γονείς μας, όχι απαραίτητα την προσωπικότητά τους. Το ίδιο ισχύει με τον άντρα και τη γυναίκα. Η γυναίκα καλείται σέβεται τη θέση του συζύγου της, ακόμη και αν το πρόσωπο του δεν είναι σεβαστό. (Εφες.ε:33). Τελικά ένας άντρας καλείται να τιμήσει ή να σεβαστεί τη θέση της γυναίκας του, ακόμη και αν η προσωπικότητά της δεν είναι άξια αυτού του σεβασμού.

Για τους περισσότερους από εμάς, ενώ οι γονείς μας μπορεί να ήταν ατελείς, άξιζαν να τους τιμούμε όχι μόνο για τη «θέση» τους σαν γονείς μας, αλλά και για τις «επιδόσεις» τους.

Ας πούμε ότι έχεις ένα φίλο που η μητέρα του είναι χωρισμένη και πηγαίνει με τον ένα και τον άλλο άντρα και το αποκορύφωμα, είναι και τοξικομανής. Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να περπατήσει σ’ αυτή τη λεπτή γραμμή σε όλη του τη ζωή, προς τιμήν της θέσης της μητέρας του, ενώ δεν έχει τίποτα, εκτός από απογοήτευση, λόγω όλων αυτών. Η μητέρα του δεν έχει κερδίσει το σεβασμό του, αλλά αυτός πρέπει πάντα να τιμά τη θέση της σαν μητέρα του.

Η Βίβλος αναγνωρίζει ότι πολλοί άντρες μπορεί να αντιμετωπίζουν αυτό το δίλημμα, να πρέπει να τιμήσουν μια γυναίκα που δεν επιδιώκει να διαπλάσει το ρόλο της βιβλικής συζύγου και μητέρας:

Παρ.ιβ:4 Η ενάρετος γυνή είναι στέφανος εις τον άνδρα αυτής· η δε προξενούσα αισχύνην είναι ως σαπρία εις τα οστά αυτού.

Παρ.ιδ:1 Αι σοφαί γυναίκες οικοδομούσι τον οίκον αυτών· η δε άφρων κατασκάπτει αυτόν διά των χειρών αυτής.

Παρ.ια:22 Ως έρρινον χρυσούν εις χοίρου μύτην, ούτω γυνή ωραία χωρίς φρονήσεως.

Παρ.κα:9 Καλήτερον να κατοική τις εν γωνία δώματος, παρά εν οίκω ευρυχώρω μετά γυναικός φιλέριδος.
(δεν υπάρχουν αντίστοιχα εδάφια για τους άντρες)

Έτσι σαν σύζυγοι, όλοι ελπίζουμε ότι θα βρούμε μια ενάρετη γυναίκα που θέλει να αποδεχτεί αυτό που ο Θεός έχει σχεδιάζει για μια σύζυγο και μητέρα. Αλλά ακόμη και αν δεν έχουμε μια τέτοια γυναίκα, πρέπει να τιμούμε τη θέση της σαν συζύγου και μητέρας των παιδιών μας, ενώ μπορεί να μην τιμούμε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά σαν σύζυγο και μητέρα.

Ο έπαινος είναι ένας πρωταρχικός τρόπος να τιμούμε τις συζύγους μας.

Παρ.λα:10-11 Γυναίκα ενάρετον τις θέλει ευρεί; διότι η τοιαύτη είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ τους μαργαρίτας. Η καρδία του ανδρός αυτής θαρρεί επ' αυτήν, και δεν θέλει στερείσθαι αφθονίας.

Παρ.λα:26-31 Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία· και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμενείας. Επαγρυπνεί εις την κυβέρνησιν του οίκου αυτής και άρτον οκνηρίας δεν τρώγει. Τα τέκνα αυτής σηκόνονται και μακαρίζουσιν αυτήν· ο ανήρ αυτής, και επαινεί αυτήν· Πολλαί θυγατέρες εφέρθησαν αξίως, αλλά συ υπερέβης πάσας. Ψευδής είναι η χάρις και μάταιον το κάλλος· η γυνή η φοβουμένη τον Κύριον, αυτή θέλει επαινείσθαι. Δότε εις αυτήν εκ του καρπού των χειρών αυτής· και τα έργα αυτής ας επαινώσιν αυτήν εν ταις πύλαις.
Ο έπαινος είναι ένας τρόπος που μπορούμε να τιμήσουμε τις συζύγους μας. Αλλά ο έπαινος σε αντίθεση με την τιμή, δεν είναι άνευ όρων. Παρατηρήστε στις Παρ.λα ότι τα έργα της συζύγου είναι αυτά που την κάνουν άξια του επαίνου. Τιμούμε τις συζύγους μας για ό, τι ακριβώς κάνουν, όχι γι’ αυτό που δεν κάνουν ή αν αυτό που κάνουν παραβιάζει το λόγο του Θεού.

1. Επαίνεσε την πίστη της.

Επαίνεσε τη ζωή της, την πίστη της και τη διδασκαλία που έχει μεταδώσει στα παιδιά σας σχετικά με τον Θεό, πες της πόσο εκτιμάς το παράδειγμά της και την ενστάλαξη της πίστης της στα παιδιά σας.

2. Επαίνεσε τη χρήση των χαρισμάτων της.

Η γυναίκα σου είναι  προικισμένη με χαρίσματα από τον Θεό. Ενθάρρυνε την να ακολουθήσει ό, τι ο Θεός έχει στο άμεσο μέλλον γι’ αυτήν μέσα από αυτά τα χαρίσματα.

Αν διδάσκει στο Κυριακό, ή αν βοηθάει στο blog της εκκλησίας, αν παίζει κάποιο όργανο στην εκκλησία, ή γράφει βιβλία για χριστιανές γυναίκες, εάν χρησιμοποιεί τις ικανότητές της για τον Κύριο, θυμήσου να την επαινέσεις.

3. Επαίνεσε την υπακοή της.

Εγκωμίασε τη σύζυγό σου για την υπακοή της στη θέση σου, ειδικά όταν είναι δύσκολο να το κάνει. Ίσως πρέπει να πάρεις μια απόφαση σαν κεφαλή της οικογένειας με την οποία διαφωνεί, αλλά επειδή αναγνωρίζει τη θέση σου αυτή, σε ακολουθεί ακόμη κι αν διαφωνεί – μην ξεχάσεις να δείξεις την εκτίμησή σου γι’ αυτό. Εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή.

4. Επαίνεσε τη σοφία της

Επαίνεσε τη γυναίκα σου για τη σοφία της, όταν σου έδωσε συμβουλές που πραγματικά σε βοήθησαν να πάρεις μια καλή απόφαση και επαίνεσέ την όταν σου έδωσε συμβουλές που δεν ακολούθησες, αλλά αργότερα κατάλαβες ότι ήταν σωστές. Οι γυναίκες έχουν ένα είδος radar που μπορεί να προβλέψει θέματα, προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή σου.

5. Επαίνεσε τη μαγειρική της.

Επαίνεσέ την για κάθε γεύμα που κάνει, ακόμα κι αν δεν είναι νόστιμο, επαίνεσε την προσπάθεια.

6. Επαίνεσε τη φροντίδα του σπιτιού.

Επαίνεσέ την και λάβε υπόψη σου ότι καθαρίζει το σπίτι, ακόμη και αν αυτό δεν γίνεται τέλεια.

7. Επαίνεσε την ικανότητα οργάνωσης.

Εγκωμίασε τον τρόπο που σας παρατηρεί πριν βγείτε έξω, για να βεβαιωθεί ότι φοράτε τα σωστά ρούχα, πες της ευχαριστώ που φροντίζει το σπίτι να έχει όλα τα απαραίτητα, να είναι εφοδιασμένο σωστά.

8. Επαίνεσε τις προσπάθειές της να διατηρείται όμορφη

Κάθε φορά που διορθώνει τον εαυτό της, βάζει ωραία ρούχα μην ξεχνάς ποτέ να την επαινείς γι’ αυτό. Να της λες ότι είναι όμορφη.

9. Επαίνεσέ την όταν προσπαθεί να είναι ποθητή για σένα

Όταν ντύνεται ανάλογα, φορώντας ιδιαίτερα ρούχα, ποτέ μην το πάρεις σαν δεδομένο.

10. Επαίνεσε την επειδή σέβεται τη σοβαρότητα του σεξ στο γάμο σας.

Επαίνεσέ την όταν αυτή ξεκινάει και δείξε της την ευγνωμοσύνη σου. Αναγνώρισε το όταν ξέρεις ότι το έκανε ανιδιοτελώς ακόμη και όταν δεν είχε τη διάθεση.

11. Κάνε τα παιδιά σου να σέβονται τη θέση της.

Να σέβεσαι τη θέση της συζύγου σου σαν εξουσία και μητέρα των παιδιών σου. Μην αφήνεις τα παιδιά σου να υπονομεύουν την εξουσία της γυναίκας σου, και αν δεν σου λένε κάτι ανήθικο ή αμαρτωλό που έχει κάνει (κάτι διεφθαρμένο ή λάθος) πρέπει να την υποστηρίζεις.

12. Προστάτεψε τη φήμη της όποτε αυτό είναι δυνατό.

Εάν πρέπει να αντιμετωπίσεις τη γυναίκα σου για κάτι που έκανε λάθος, προσπάθησε να το κάνεις ιδιωτικά. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις όπου ενδείκνυται να αντιμετωπίζεται η συμπεριφορά της μπροστά σε άλλους. Για παράδειγμα, αν η γυναίκα σου φέρεται με αγένεια, χωρίς να σε σέβεται, μπροστά στα παιδιά, είναι σκόπιμο να την διορθώσεις μπροστά τους. Έτσι θα καταλάβουν ότι τέτοιου είδους συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή.

Να είσαι άνθρωπος του Θεού.
Μην στηρίζεσαι και μην περιμένεις από τη γυναίκα σου να σε οδηγεί. Αντί γι’ αυτό, κοίταξε στον Ιησού να εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση.

Ρώτα την: «Πως είναι η καρδιά σου»;
Είναι σημαντικό να δίνεις προσοχή στην κατάσταση της καρδιάς της γυναίκας σου, κάνοντας σημαντικές ερωτήσεις.
Όταν έχετε μια ελεύθερη μέρα, κλείστε τα κινητά τηλέφωνα και βγείτε να πιείτε καφέ μαζί και να μιλήσετε για σας μόνο. Είναι ώρα να την ρωτήσεις, «πως είναι η καρδιά σου;»

Όπως λέει στις Παρ.δ:23 «Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής».

Άνοιγε την καρδιά σου στη γυναίκα σου
Όταν είστε μαζί να συμμερίζεσαι την καρδιά σου μαζί της, έτσι θα καταλάβει ότι πραγματικά σε νοιάζει αρκετά, αφού θέλεις να ξέρει τι συμβαίνει μέσα σου.

Να είσαι φρουρός και κηπουρός του σπιτιού σου.
Φρουρός, μη επιτρέποντας κακό να μπει μέσα. Κηπουρός, φυτεύοντας το λόγο του Θεού και άλλες πνευματικές αξίες στο σπίτι σας.

Να μιλάς με σοφία
Να βρίσκεις τα κατάλληλα λόγια που ξέρεις ότι θα την οικοδομήσουν όταν της μιλάς.

Τα λόγια μπορούν να γκρεμίσουν ή να οικοδομήσουν. Η πείρα της ζωής μαζί της θα σε έχει διδάξει τι την οικοδομεί και τι την ρίχνει.

Τιμώντας τη σύζυγό σου δεν θα παράγει μόνο καρπούς που διαρκούν στη ζωή σας, αλλά θα εκπληρώσει και το σχέδιο του Θεού για το γάμο σας.


Τι ΔΕΝ σημαίνει τιμή προς τη σύζυγο.

Κάποιες φεμινίστριες «χριστιανές», έχουν προσπαθήσει να κάνουν τη φράση «και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής» στην Α’ Πέτρ.γ:7 να σημαίνει ότι επειδή είμαστε ίσοι κληρονόμοι της χάρης της ζωής, ότι ο Θεός βλέπει τους άνδρες και τις γυναίκες σαν ίσους σε όλα, χωρίς να υπάρχουν ρόλοι ανάλογα με το φύλο.

Μια τέτοια ερμηνεία δεν ταιριάζει ούτε με τη γλώσσα αυτού του εδαφίου, πόσο μάλλον με τη μαρτυρία ολόκληρης της Αγίας Γραφής, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Κυριολεκτικά, η φράση «ως εις σκεύος ασθενέστερον» στην πραγματικότητα εκφράζει ανισότητα του άντρα και της γυναίκας, όχι ισότητα.

Ούτε μια φορά, σε όλες τις γραφές, η Βίβλος δεν παρουσιάζει το γάμο σαν μια ισότιμη εταιρική σχέση, και η λέξη εταίρος ή παρόμοια αυτής δεν χρησιμοποιείται ποτέ όταν μιλάει για τη σχέση άντρα και γυναίκας. Η γυναίκα καλείται σύντροφος του συζύγου της, αλλά ποτέ εταίρος. Ένας σύντροφος, στη Γραφή, δεν είναι απαραίτητα κάποιος ίσος, αλλά κάποιος που συμπορεύεσαι. Ένας επιχειρηματίας που ταξιδεύει με τον υπάλληλό του, μπορεί να θεωρήσει τον υπάλληλο σαν «συνταξιδιώτη», σύντροφο στο ταξίδι, αλλά η διαφορά παραμένει.

Οι «χριστιανές» φεμινίστριες, αλλά και οι άπιστοι, διδάσκουν ότι αν οι γυναίκες δεν είναι ισότιμοι εταίροι στο γάμο, και δεν έχουν ισότιμη κοινωνική αναγνώριση σε όλους τους τομείς της ζωής, μεταχειρίζονται σαν κατώτερα όντα. Κατά την άποψή τους, η ανθρώπινη ιδιότητα κάποιου είναι συνώνυμη με τα δικαιώματά του, αν έχει λιγότερα δικαιώματα σε οποιαδήποτε περιοχή για οποιονδήποτε λόγο, τότε αυτός ο άνθρωπος στερείται ανθρώπινων ιδιοτήτων.

Η Αγία Γραφή δεν αναγνωρίζει ένα τέτοιο ορισμό του ανθρώπου. Είμαστε όλοι άνθρωποι, όχι λόγω των δικαιωμάτων που κατέχουμε, αλλά επειδή ο Θεός μας δημιούργησε έτσι. Και είμαστε πολύτιμοι (άντρες και γυναίκες), παρά τις ανισότητές μας (σωματικές, και στους ρόλους), είμαστε ακόμα ίσοι σε αξία σαν άνθρωποι.

Οι συνέπειες όταν δεν τιμούμε τις συζύγους μας

Ακριβώς όπως υπάρχουν συνέπειες όταν δεν τιμάμε τους γονείς μας, υπάρχουν επίσης συνέπειες όταν δεν τιμάμε τις συζύγους μας.

Α’ Πέτρ.γ:7 Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εις σκεύος ασθενέστερον, και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, διά να μη εμποδίζωνται αι προσευχαί σας.

Ο Θεός μας λέει ότι αν δεν «συνοικούμε με τας γυναίκας μας εν φρονήσει» και αν δεν αποδίδουμε τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εις σκεύος ασθενέστερον», οι προσευχές μας θα εμποδίζωνται. Ο Θεός αυτό το παίρνει πολύ σοβαρά, όταν ένας άντρας δεν δίνει στη σύζυγό του την τιμή και τη θέση που της ανήκει.