Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

25 δηλώσεις που έκανε ο Ιησούς και δίνουν ζωή!

Διάβασα μόνο μία δήλωση του Ιησού, και δεν μπορούσα να συνεχίσω την ανάγνωση.

Ήταν λόγια που είχα διαβάσει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά μου χτύπησαν με διαφορετικό τρόπο. Βαθύτερα. Με άγγιξαν περισσότερο.

Μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό.

Συνειδητοποίησα ότι συχνά παίρνω λόγια του Ιησού, σαν δεδομένο.

Ο Ιησούς — ο Γιος του Θεού — είπε κάτι. Κάτι τόσο βαθύ, τόσο ζωντανό, και όμως, μου έχει γίνει τόσο οικείο που σχεδόν το προσπερνάω όταν διαβάζω.


Αυτή τη φορά σταμάτησα.

Σταμάτησα και σκέφτηκα τις τόσες άλλες αλήθειες που είπε ο Ιησούς — συχνά σε μια απλά πρόταση — που μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή.

Ίσως κάποιες από αυτές να έχουν νόημα για σένα.

Διάβασε την παρακάτω λίστα — απομνημόνευσε μερικά από αυτά τα εδάφια (ίσως να το έχεις κάνει με πολλά από αυτά). Αλλά μην τα διαβάσεις σαν «γνωστά» εδάφια. Άφησέ τα να μουλιάσουν βαθιά στην καρδιά και το μυαλό σου. Άφησέ τα να σου προσθέσουν ζωή. Αγόραζε την αλήθεια και μην την πουλάς (Παρ.κγ:23)!

Οι 25 δηλώσεις:

Ιωάν.ις:33 θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον.

Ματθ.θ:37 Ο μεν θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι·

Ματθ.θ:13 Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι, Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν.

Ματθ.θ:2 Θάρρει, τέκνον· συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου.

Ματθ.ζ:7 Αιτείτε, και θέλει σας δοθή·

Ιωάν.η:36 Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι.

Ματθ.ια:30 διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.

Β’ Κορ.ιβ:9 Αρκεί εις σε η χάρις μου· διότι η δύναμίς μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία.

Ματθ.ε:14 Σεις είσθε το φως του κόσμου

Ιωάν.ιε:5 χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν.

Ματθ.κγ:11 Ο δε μεγαλήτερος από σας θέλει είσθαι υπηρέτης σας.

Ματθ.ιδ:27 Θαρσείτε, εγώ είμαι· μη φοβείσθε.

Αποκ.κβ:7 Ιδού, έρχομαι ταχέως.

Ματθ.ιθ:26 Παρά ανθρώποις τούτο αδύνατον είναι, παρά τω Θεώ όμως τα πάντα είναι δυνατά.

Ιωάν.ιδ:15 Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε.

Μάρκ.ς:37 Δότε σεις εις αυτούς να φάγωσι.

Ματθ.ζ:18 Δεν δύναται δένδρον καλόν να κάμνη καρπούς κακούς.

Πράξ.α:8 αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς,

Μάρκ.ζ:6 Ούτος ο λαός διά των χειλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού.

Πράξ.α:8 θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες

Ματθ.ς:25 μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγητε και τι να πίητε,

Ματθ.ζ:12 Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς·

Ιωάν.ιδ:6 Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.

Ιωάν.ς:29 Τούτο είναι το έργον του Θεού, να πιστεύσητε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλε.

Ιωάν.ιθ:30 Τετέλεσται.

Συνειδητοποιώ ότι ορισμένα από αυτά μπορεί να παρεξηγηθούν εάν τα δούμε έξω από τα συμφραζόμενα, γι’ αυτό διάβασε το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται το καθένα από αυτά. Αλλά το γεγονός παραμένει, ότι αυτά είναι λόγια που ο Ιησούς είπε.

Ο Γιος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, τα είπε. Μας αποκάλυψε την αλήθεια.

Και κάθε λέξη που είπε έχει δύναμη ν’ αλλάξει τη ζωή μας.

Αναρωτιέμαι, αν πραγματικά κατανοούμε το μέγεθος αυτών των λόγων του Ιησού και αν πραγματικά τα πιστεύουμε — ότι πράγματι μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας. Αν τα εμπιστευόμαστε. Αν αισθανόμαστε ασφαλείς σ’ αυτά κι αν πραγματικά ελπίζουμε σ’ αυτά.

Ποιο απ’ αυτά τα εδάφια χρειάζεσαι περισσότερο να εφαρμοστεί στη ζωή σου σήμερα;