Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Το πιο χαμηλό μέρος στον κόσμο:Νεκρά Θάλασσα, Ισραήλ / Ιορδανία - Βρίσκεται 427 μ. κάτω από την επιθάνεια της θάλασσας, είναι επίσης η χαμηλότερη λίμνη στον κόσμο.