Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Πόσο ειλικρινής είμαι;

Κατά πόσο είμαι αυτό που πιστεύω ότι είμαι;

    · Πόσο αγαπάω τον Θεό;
    · Πόσο αγαπάω τον αδελφό μου;
    · Είμαι ιερέας, δούλος, νύμφη;
    · Πόσο χαρούμενος είμαι;
    · Πόσο ασφαλής είμαι;
    · Πόσο σίγουρος είμαι;

Η Γραφή μου λέει να προσέχω τον εαυτό μου.


Α’ Πέτρ.δ:18 και αν ο δίκαιος μόλις σώζηται, ο ασεβής και αμαρτωλός που θέλει φανή;

Ιώβ κθ Εκθέτει ποιος είναι, και όσα λέει, είναι αληθινά.

Ο Θεός μαρτύρησε για τον Ιώβ: Ιεζ.ιδ:14 και εάν οι τρεις ούτοι άνδρες, Νώε, Δανιήλ και Ιώβ, ήσαν εν μέσω αυτής, μόνοι ούτοι ήθελον σώσει τας ψυχάς αυτών διά την δικαιοσύνην αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός.

Ναι, η σωτηρία είναι κατά χάριν, με το αίμα του Ιησού Χριστού, είναι δώρο, αλλά αυτό δεν ματαιώνει τη σημασία της έμπρακτης απόδειξης για την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής.

Ιώβ α:1 Άνθρωπος τις ήτο εν τη γη της Αυσίτιδος ονομαζόμενος Ιώβ· και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού.

Θα μπορούσε ο Θεός να μαρτυρήσει ανάλογα για μας, γνωρίζοντας την ποιότητα της ζωής μας;

Θα πει κάποιος, ο Θεός μας βλέπει εν Χριστώ! Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο.

Ιώβ κθ:11-21 Δεν μιλάμε για κοινωνικό ευαγγέλιο, αλλά αν θέλουμε να δούμε ανθρώπους να σώζονται…

Μπορεί να είμαστε κατά χάριν σωσμένοι (Εφες,β:8), αλλά κτιστήκαμε για έργα καλά (εδ.10)!!

Σήμερα, το όνομα χριστιανός χρησιμοποιείται τόσο επιπόλαια.

Η φροντίδα είναι πόσοι είμαστε, πόσα βγάζουμε και πόσο μας ξέρουν. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση.

Ο Ιώβ εξέταζε τον εαυτό του, το ίδιο έκανε και ο Παύλος όταν πήγε στην έρημο.

Καλό είναι να συγκρίνουμε τη ζωή μας με αυτή του πρωτόγονου αυτού αγίου.

Ιώβ λα:5-40 Τσεκ απ!

Όχι αν είπε, αλλά αν περπάτησε, που σημαίνει πράξεις, ζωή, συμπεριφορά.

Λόγια, έργα, πορεία ζωής, εύκολα μπλέκουν στο ψέμα, και νομίζεις ότι βοηθάς.

«αν το βήμα μου εξετράπη από της οδού…» (εδ.7) Βήματα = η ζωή μας. Ξέρεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου;

Ξέρεις τα βήματά σου;

Πως ζεις;

Βέβαια, στην εποχή μας ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΝ!

Αλλά αυτό που ξέρουν, είναι η οδός η φέρουσα εις την ζωήν;

Α’ Πέτρ.β:21 Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς διά να ακολουθήσητε τα ίχνη αυτού·

Θρ.γ:40 Ας ερευνήσωμεν τας οδούς ημών και ας εξετάσωμεν και ας επιστρέψωμεν εις τον Κύριον.

Ιώβ λα:7 αν το βήμα μου εξετράπη από της οδού και η καρδία μου επηκολούθησε τους οφθαλμούς μου, και αν κηλίς προσεκολλήθη εις τας χείρας μου·

Κανείς τέλειος, θα πει κάποιος. Ναι, αλλά:

Α’ Τιμ.β:8-9 Θέλω λοιπόν να προσεύχωνται οι άνδρες εν παντί τόπω, υψόνοντες καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγμού. Ωσαύτως και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς, ουχί με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασίαν πολυτελή,

Ησ.α:15 Και όταν εκτείνητε τας χείρας σας, θέλω κρύπτει τους οφθαλμούς μου από σας ναι, όταν πληθύνητε δεήσεις, δεν θέλω εισακούει αι χείρες σας είναι πλήρεις αιμάτων.  

Μας αφορά!