Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 Ψαλμ.ριθ:17-24


«Άνοιξον τους οφθαλμούς μου» (18).


Στο ποτάμι Γαγγίτη των Φιλίππων, κάποτε «ο Θεός διήνοιξε την καρδίαν της Λυδίας δια να προσέχει τα λαλούμενα υπό του Παύλου» (Πράξ.ις:14). Εδώ στον ψαλμό μας βλέπουμε την ίδια ακριβώς ανάγκη να διατυπώνεται. Την ανάγκη, η Βιβλική μας μελέτη να γίνεται με την οδηγία και το φωτισμό του Θεού.Καλό το παραπάνω εδάφιο, να το αποστηθίσουμε. Καλό, κάθε φορά π’ ανοίγουμε το λόγο του Θεού να μελετήσουμε, ταπεινή και θερμή ν’ ανεβαίνει η προσευχή μας· «Κύριε, άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του Νόμου Σου» (εδ.18).


Και κάτι ακόμη. Τα Υπουργεία και οι μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί, προσλαμβάνουν και πληρώνουν για να έχουν «συμβούλους». Νομικούς Συμβούλους, Τεχνικούς Συμβούλους κλπ. Η Βίβλος αποτελεί τον άριστο Πνευματικό Σύμβουλο για τον άνθρωπο. Σ’ όλα τα ερωτηματικά του. Σε κάθε του δίστρατο. Σ’ οποιαδήποτε αμφισβήτηση εκλογής ή απόφασης.


«Τα μαρτύριά Σου είναι οι σύμβουλοί μου» (24). Μακάριος εκείνος που έτσι μελετάει και χρησιμοποιεί τη Βίβλο στη ζωή του. Ποτέ δεν θα καθοδηγηθεί στραβά. Πάντοτε θα ’χει το απαιτούμενο φως στη ζωή του (εδ.105).


Προσευχή: Κύριε, τα μαρτύριά Σου ας είναι πάντοτε οι ασφαλείς μου σύμβουλοι. Ούτε μια μέρα να μην αποστερήσω την ψυχή μου από την πνευματική της τροφοδότηση.