Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιζ:1 Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας, και ελάλησε μετ' εμού, λέγων μοι· Ελθέ, θέλω σοι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών,

Ένας από του επτά αγγέλους που εξέχεαν την κρίση του Θεού στη γη, ήρθε και μίλησε με τον Ιωάννη και του είπε ότι θα του έδειχνε την κρίση της πόρνης της μεγάλης.


Στην Π.Δ. η πορνεία ήταν σύμβολο πνευματικής μοιχείας με τον κόσμο, και ήθελε να δείξει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό που απομακρύνεται από το θέλημά Του και συμμετέχει στα μάταια πράγματα του κόσμου. Θέτει την αγάπη του και την ελπίδα του στον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου αυτού, στην εξουσία, στη δόξα, το χρήμα, οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να μπει ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα στο λόγο του Θεού.

1.  Ησ.α:21 Εδώ λέει «πώς η πιστή πόλη κατεστάθη πόρνη» Ενώ ήταν πλήρης κρίσεων και δικαιοσύνης, τώρα έχει αποστραφεί τελείως το Θεό.

2.   Ιεζ.ις  Σ’ όλο αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο Ιούδας σαν μια βδελυρή πόρνη πνευματικά μπροστά στα μάτια του Θεού. Ενώ ο Θεός τον σπλαχνίσθηκε, τον δέχτηκε, τον σκέπασε, και τον έντυσε με κάλλος και δόξα, αυτός όμως πόρνευσε πνευματικά και πορεύθηκε ενάντια στο Θεό.

Αν και έκανε τόσα πολλά για τον Ιούδα και τον ευλόγησε, όμως διεφθάρη η καρδιά του και έπραξε έργα της πλέον αναίσχυντου πόρνης. Μάλιστα πόρνευσε με τους Αιγυπτίους, τους Ασσυρίους, τους Χαλδαίους και άλλους πολλούς λαούς. Στράφηκαν ενάντια στο Θεό και λάτρευσαν τα είδωλα, δεν εμπιστεύθηκαν το Θεό αλλά τους συμμάχους τους.

3.   Ιεζ.κγ:5-49 Εδώ πάλι ο Ιούδας παρομοιάζεται με μια πόρνη πνευματικά που έχει απομακρυνθεί από το Θεό.

4.   Ναούμ γ:4 Εδώ αναφέρει την Ασσυρία σαν πόρνη. Έχει όμως εφαρμογή και στην παγκόσμια πόρνη εκκλησία των εσχάτων ημερών.

5. Ωσηέ α:2 & β:2-4 Το βασίλειο του Ισραήλ παρομοιάζεται με πόρνη, που έπραξε το κακό ενώπιον του Κυρίου.

6.   Ωσηέ δ:10-18 Εδώ λέει ότι τους πλάνησε το πνεύμα της πορνείας και εγκατέλειψαν τον Κύριο. Λέει ότι αποχωρίζονται μετά των πορνών πνευματικά. Ο λαός του Θεού απομακρύνθηκε από τον Κύριο και στράφηκε στα είδωλα.

7.   Ωσηέ θ:1 Ο λαός Ισραήλ πόρνευσε και απέκλινε από το δρόμο του Θεού.

Αποκ.ιζ:15 Εδώ μας εξηγεί ότι αυτή η πόρνη που κάθεται επί υδάτων πολλών κάθεται πάνω στους λαούς, τα έθνη και τις γλώσσες. Αυτό είναι το βασίλειο της. Ασκεί έλεγχο και εξουσία πάνω στους λαούς και τα έθνη.

Αποκ.ιζ:2 μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γην εκ του οίνου της πορνείας αυτής.

μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης

Η πορνεία είναι μια παράνομη και ανήθικη πράξη, που κανείς δεν έχει δικαίωμα να διαπράξει γιατί δεν είναι σύζυγος του ή σύζυγος της.

Και αυτή η ψευδοεκκλησία δεν είχε κανένα δικαίωμα να πορνεύσει με αυτούς τους βασιλείς, γιατί δεν ήταν σύζυγος τους. Δεν είχαν έλθει σε γάμο, αλλά ενώθηκαν σε μια συμμαχία ασεβή και ενάντια στο Θεό, και ήλθαν σε στενή σχέση χωρίς την ευλογία του Θεού. Η πόρνη αυτή ψευδοεκκλησία έχει συμβιβαστεί με τους βασιλείς της γης. Και δεν πόρνευσαν μόνο οι βασιλείς της γης με αυτήν, αλλά και αυτή πόρνευσε μαζί τους. Και πρώτα η ψευδοεκκλησία πόρνευσε με τους βασιλείς της γης. Αυτό δείχνει ότι η εκκλησία διαζεύχθηκε το Θεό και νυμφεύτηκε και συμβιβάστηκε με τον κόσμο. Αγάπησε τα πράγματα του κόσμου, την πολιτική, τη δόξα, το χρήμα, την εξουσία, και άρχισε να ελέγχει και να επηρεάζει τους ανθρώπους κατά ένα κοσμικό τρόπο. Ο Θεός όμως ποτέ δεν έδωσε τέτοια εντολή στην εκκλησία Του να συμβιβαστεί με τον κόσμο και να αγαπήσει τα μάταια πράγματα του κόσμου. Αντίθετα ο λόγος του Θεού είναι σαφής πάνω σ’ αυτό. Στην Α’ Ιωάν.β:15 λέει: «Μη αγαπάτε τον κόσμον, μηδέ τα εν τω κόσμω». Ο πιστός άνθρωπος του Θεού δεν έχει καμιά συμμετοχή με την αμαρτία και τον κόσμο.

Όμως η εκκλησία αντί να αυξάνει σε γνώση, σε χάρη, σε δύναμη Πνεύματος Αγίου, αύξησε σε πλούτο, δόξα, υπερηφάνεια, πολυτέλεια, και εξουσία, ακριβώς το αντίθετο απ’ ότι λέει το Πνεύμα του Χριστού.

Ο Ιησούς ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλώς. Και αυτή η πόρνη ψευδοεκκλησία έρχεται να ιδρύσει το θρόνο της πάνω στους λαούς και τα έθνη. Βλέπουμε πόσο απομακρύνθηκε από το Θεό που ήταν ο μόνος σύζυγος της. Και σήμερα βλέπουμε ήδη πάρα πολλές εκκλησίες να έχουν συμβιβαστεί και να έχουν γίνει ένα με τον κόσμο. Το παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών στέλνει χρήματα στην Αφρική και την Λατινική Αμερική και σε άλλα μέρη για να υποστηρίξουν εξτρεμιστικές ομάδες.

Και οι βασιλείς διαπράττουν πνευματική πορνεία με την ψευδοεκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι το ψευδοθρησκευτικό σύστημα θα διαφθείρει τα έθνη και θα τα γεμίσει με βλασφημίες εναντίον του Θεού, με αμαρτία, με ψευδοδιδασκαλία, ακολασία, και θα τους προσφέρει μια φαινομενική θρησκεία κατά την οποία θα μπορούν να αμαρτάνουν και να έχουν αναπαυμένη τη συνείδησή τους. Μ’ αυτό τον τρόπο τα έθνη διαπράττουν πνευματική πορνεία με την ψευδοεκκλησία. Επίσης οι βασιλείς διαπράττουν πορνεία με αυτή με την έννοια ότι ενώνονται μαζί της και την χρησιμοποιούν για να επιτύχουν τους δικούς τους σκοπούς, που είναι να ασκήσουν πλήρη έλεγχο και εξουσία πάνω στους λαούς.

Τα δέκα κέρατα που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, θα χρησιμοποιήσουν την ψευδοεκκλησία για να κατακτήσουν και να εξουσιάσουν πάνω στους ανθρώπους. Όταν θα έχουν επιτύχει τον σκοπό τους, τότε θα καταστρέψουν και αυτήν. Βλέπουμε με ποιό τρόπο αυτή η ψευδοεκκλησία θα καταστρέψει τις ψυχές των ανθρώπων. Όλος ο κόσμος έχει γίνει βδελυρός και αποκρουστικός στα μάτια του Θεού εξ αιτίας της αμαρτίας.

και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γήν εκ του οίνου της πορνείας αυτής

Αυτό τώρα σημαίνει ότι μέθυσαν με την ψευδοδιδασκαλία της, τα ψεύδη της, την απάτη της, με την ανοχή της για την αμαρτία, με όλο το ψεύτικο αυτό θρησκευτικό σύστημα.

Οι άνθρωποι έχουν δεθεί με την αμαρτία και διαπράττουν πορνεία και μοιχεία πνευματικά εναντίον του Θεού, εξ αιτίας της πλάνης και της απάτης.

Μετά τον κατακλυσμό του Νώε πάλι υπήρχε πνευματική πορνεία κατά του Θεού.

Οι άνθρωποι ενώθηκαν με τον Νεμβρώδ και στράφηκαν εναντίον του Θεού. Έγιναν ένα μαζί μ’ αυτόν και τα έργα του. Υποτάχτηκαν σ’ αυτόν και αυτό ήταν πνευματική πορνεία εναντίον του Θεού.