Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ις:15 Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού.

Μετά την περιγραφή της 6ης πληγής, ο Ιησούς παρεμβάλλει μια παραίνεση για το λαό Του. Αυτή η προτροπή βέβαια εφαρμόζεται και σ’ εμάς, αλλά η κύρια εφαρμογή της είναι γι’ αυτούς που θα ζουν τότε, γιατί η εκκλησία θα έχει ήδη αρπαχτεί εκείνο τον καιρό. Όμως αποτελεί μια σπουδαία πνευματική αλήθεια για τη ζωή μας ότι πρέπει να αγρυπνούμε και να φυλάσσουμε τα ιμάτιά μας.


Η εφαρμογή αυτής της προτροπής είναι κυρίως για τους 144.000 που θα είναι οι μόνοι που θα ζουν άγια για το Θεό εκείνο τον καιρό, και που βρίσκονται ακόμη στη γη κατά την έκχυση όλων αυτών των πληγών.

Αναφέρεται σ’ αυτούς και τους λέει ότι εσείς είστε που βαδίσατε μαζί μου και φυλάξατε τη μαρτυρία του ονόματος μου, τώρα αγρυπνείτε και μείνετε πιστοί μέχρι τέλους. Να, έρχομαι σαν κλέπτης, μακάριος όποιος αγρυπνεί και φυλάσσει τα ιμάτια του.

Αυτό μπορεί να αναφέρεται στην αρπαγή των 144.000. Πρέπει να αρπάχτηκαν ή σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, στην έκτη πληγή, ή πολύ σύντομα μετά απ’ αυτήν. Όπως εμείς θα να αρπαχτούμε και θα εκφύγουμε όσα πρόκειται να γίνουν πάνω στη γη κατά τη Μεγ. Θλίψη, έτσι και οι 144.000 θα εκφύγουν από τη μεγάλη μέρα της Μάχης του Αρμαγεδδώνα και θα αρπαχτούν στον ουρανό. Αυτό θα συμβεί λίγο πριν τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού, που λαμβάνει χώρα στην 7η σφραγίδα, στην 7η σάλπιγγα ή φιάλη.

Αποκ.ις:16 Και συνήθροισεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστί Αρμαγεδδών.

Στα Εβραϊκά «αρ» σημαίνει όρος. Και «Μαγεδδώ» σημαίνει σφαγή, αιματοχυσία. Πρόκειται λοιπόν για όρος ανθρωποσφαγής. Και είναι η ίδια περιοχή με την κοιλάδα Ιεζραέλ. Σήμερα η κοιλάδα αυτή καλείται κοιλάδα Εζραελών και βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του Ισραήλ. Στην αρχαία εποχή ήταν το βόρειο Ισραήλ.

Αποκ.θ:13-21 Αυτό είναι το παράλληλο εδάφιο για την έκτη πληγή. Και εδώ αποκαλύπτεται ότι ενώ τα έθνη θα συγκεντρωθούν για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα, τρομερά γεγονότα συμβαίνουν πάνω στα έθνη και τους λαούς της γης.

Πρόκειται για το δεύτερο ΟΥΑΙ. Λύνονται οι 4 άγγελοι οι δεμένοι στον μέγα ποταμό Ευφράτη και θανατώνουν το 1/3 των ανθρώπων. Τα στρατεύματα του ιππικού συμβολίζουν δαιμόνια.

Το 1/3 της ανθρωπότητας από όσους έχουν απομείνει αυτό τον καιρό θανατώνεται από το πυρ, τον καπνό και το θείον που εξέρχεται από το στόμα τους. Υπάρχουν πολλά γεγονότα σήμερα που συγκλονίζουν τον κόσμο, σεισμοί, λοιμοί, πόλεμοι. Όμως εδώ πρόκειται για κάτι το πολύ τρομακτικό.

Δεν μπορούν τα σημερινά συγκλονιστικά γεγονότα να συγκριθούν με αυτά που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον.

Αποκ.ις:17 Και ο έβδομος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τον αέρα· και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού από του θρόνου, λέγουσα· Ετελέσθη.

ΕΒΔΟΜΗ ΦΙΑΛΗ Ή ΣΑΛΠΙΓΓΑ. ΤΡΙΤΟ ΟΥΑΙ

Ιεζ.λθ:1-8 Εδώ λέει ότι ενώ όλα τα έθνη θα εκστρατεύσουν κατά του Ισραήλ, ο Θεός θα κάνει κρίση και θα τα συντρίψει. Και θα κάνει το όνομά Του το Άγιο γνωστό εν μέσω του λαού Του Ισραήλ.

Εκείνο που «ετελέσθη» είναι το μυστήριο του Θεού που λάλησε στους δούλους Του τους προφήτες. Το σχέδιο του Θεού πάνω στη γη εκπληρώνεται.

Ακόμη μπορούμε να πούμε ότι η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού φτάνει στο τέλος της. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός αποκαλύπτεται στη Δεύτερη Έλευση Του σ’ αυτή την πληγή, στην έβδομη σάλπιγγα. Πρόκειται λοιπόν για τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού και για όλη την έκχυση της κρίσης που την ακολουθεί.

Αποκ.ιθ:11-21 Αυτό είναι το παράλληλο εδάφιο για την έβδομη φιάλη ή σάλπιγγα. Και λέει ότι ο Ιησούς που είναι πιστός και αληθινός, κρίνει και πολεμά εν δικαιοσύνη. Έρχεται ο Κύριος στη Δεύτερη Έλευση μαζί με τους αγίους Του, και θα ποιμάνει τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Αυτός πατεί το ληνό του θυμού του Θεού.

Αποκ.ις:18 Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί, και έγεινε σεισμός μέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλος σεισμός.

Πρόκειται για τρομερό σεισμό, τον ισχυρότερο στην ανθρώπινη ιστορία και συμβαίνει ακριβώς τον καιρό της μάχης του Αρμαγεδδώνα.

Τώρα οι φωνές αναφέρονται στις κραυγές νίκης των αγίων, που επιστρέφουν μαζί με το Χριστό στη Δεύτερη Έλευση. Είδαμε στο κεφ.ιθ:14 ότι Τον ακολουθούσαν στρατεύματα από τον ουρανό πάνω σε λευκούς ίππους. Και σε άλλα μέρη της Αποκάλυψης είδαμε ότι οι φωνές αυτές αναφέρονται στην ενωμένη κραυγή νίκης των αγίων του Θεού.

Οι βροντές και οι αστραπές συμβολίζουν την ισχύ και τη δύναμη του Θεού. Όταν γίνεται μια ισχυρή βροντή αμέσως οι άνθρωποι αισθάνονται εντελώς αβοήθητοι και αντιλαμβάνονται πόσο μικροί και ασήμαντοι είναι μπροστά σε μια τέτοια ισχυρή δύναμη που δεν μπορούν να ελέγξουν.
Έτσι αυτές οι βροντές και οι αστραπές, που είναι πραγματικές και όχι συμβολικές και συμβαίνουν πράγματι στη μάχη του Αρμαγεδδώνα, δείχνουν ότι εξέρχεται η τρομερή δύναμη του Θεού, και ότι είναι ο Θεός Εκείνος που εκχέει όλη αυτή την κρίση.

Αποκ.ια:19 Εδώ είναι το παράλληλο εδάφιο και αναφέρεται το ίδιο γεγονός, που στο εδ.15 μας λέει ότι λαμβάνει χώρα στην έβδομη σάλπιγγα.

Και λέει ότι «έγιναν αστραπαί, και φωναί και βρονταί και σεισμός και χάλαζα μεγάλη». Πρόκειται για τις ίδιες αστραπές, φωνές βροντές και σεισμό που βλέπουμε στο κεφ.ις:18 και θα δούμε παρακάτω στο εδ.21 ότι έγινε χάλαζα μεγάλη μεγέθους ταλάντου.

και έγινε σεισμός μέγας οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης

Αυτός ο τρομερός σεισμός αναφέρεται και σε άλλες γραφές στην Π.Δ. που περιγράφουν τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού στην Ιερουσαλήμ τον καιρό της μάχης του Αρμαγεδδώνα.

Ζαχ.ιδ:3-5 Κατά τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού πρόκειται να γίνει τρομερός σεισμός με αποτέλεσμα να σχισθεί το όρος των Ελαιών στη μέση.

Ιεζ.λη:19-20 Εδώ είναι ακριβώς τον καιρό που τα έθνη έρχονται εναντίον του λαού Ισραήλ στη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Επομένως αυτός ο μέγας σεισμός στη γη Ισραήλ συμβαίνει την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο.