Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ις:12 Και ο έκτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ποταμόν τον μέγαν τον Ευφράτην· και εξηράνθη το ύδωρ αυτού, διά να ετοιμασθή η οδός των βασιλέων των από ανατολών ηλίου.

ΕΚΤΗ ΦΙΑΛΗ Ή ΠΛΗΓΗ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΥΑΙ

Τα εδάφια 12-16 αναφέρονται στην 6η πληγή. Αυτός ο έκτος άγγελος εξέχεε τη φιάλη του στον ποταμό Ευφράτη και ο ποταμός ξεράθηκε.

Γνωρίζουμε ότι ο ποταμός Ευφράτης ήταν πηγή ζωής για τη Βαβυλώνα. Και εδώ αναφέρεται σε κάτι που θα είναι πηγή ζωής για τη Βαβυλώνα των εσχάτων ημερών, το σύστημα του Α/Χ.


Πιθανόν να αναφέρεται στην εξασθένηση του πολιτικού συστήματος της βασιλείας του Α/Χ για να ετοιμαστούν τα έθνη για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι ο ποταμός Ευφράτης πράγματι ξηραίνεται για να μπορέσουν τα στρατεύματα των βασιλέων από την ανατολή να περάσουν τον ποταμό στη Μέση Ανατολή και να έρθουν εναντίον του Ισραήλ. Σήμερα όμως είναι δυνατόν για τους σύγχρονους στρατούς να διαβούν ποταμούς πολύ πιο εύκολα απ’ ότι παλαιότερα. Έτσι αυτή η πιθανότητα δεν ευσταθεί και πολύ.

Λέει τώρα ότι ο ποταμός Ευφράτης ξεράθηκε, για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από ανατολών ηλίου. Μάλλον πρόκειται για βασιλείς από κράτη όπως την Κίνα, Ινδία, Μαλαισία, Πακιστάν κ.α. Οι βασιλείς αντιπροσωπεύουν έθνη. Αν τώρα πρόκειται για την εξασθένηση της πολιτικής και διοικητικής δύναμης του συστήματος του Α/Χ, και ότι ξεραίνεται κάθε πηγή ζωής και δύναμης του βασιλείου του, τότε η οδός αυτών των βασιλέων από την ανατολή ετοιμάζεται λόγω της εξασθένησης αυτής του συστήματος του Α/Χ, ώστε να έρθουν από την ανατολή για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα.

Από την άλλη άποψη τώρα, αν πρόκειται για πραγματικό γεγονός το ότι ο ποταμός ξεράθηκε, τότε τα στρατεύματα των βασιλέων αυτών χρειάζονται να βρουν τον ποταμό ξεραμένο για να μπορέσουν να τον διαβούν και να συγκεντρωθούν για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα.

Αποκ.ις:13 Και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου·

Οι βάτραχοι είναι ακάθαρτα ζώα και προκαλούν την δυσαρέσκεια ακόμη και να τα βλέπει κανείς. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα τρία δαιμόνια, που είναι ακάθαρτα πνεύματα, να είναι σαν βάτραχοι, δηλαδή αποκρουστικά και σιχαμερά. Και λέει ότι εξέρχονται από το στόμα του δράκοντα, που είναι ο Σατανάς, από το στόμα του θηρίου, που είναι ο Α/Χ, και από το στόμα του ψευδοπροφήτη.

Δεν σημαίνει ότι αυτά τα δαιμονικά ακάθαρτα πνεύματα φαίνονται πράγματι σαν βάτραχοι. Ο Ιωάννης τα βλέπει στην όραση να μοιάζουν με βατράχους. Και εξέρχονται μέσα από τα στόματα του Σατανά, του Α/Χ, και του ψευδοπροφήτη. Είναι τα λόγια τους, αυτά που ο Σατανάς λέει στους ανθρώπους για να τους εξαπατήσει, αυτά που ο Α/Χ λέει στα έθνη, και τα λόγια του ψευδοπροφήτη.

Αποκ.ις:14 διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, διά να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος.

Διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία

Αυτά τα πνεύματα των δαιμόνων αν και εξέρχονται από τρία διαφορετικά στόματα, του δράκοντα, του Α/Χ, και του Ψευδοπροφήτη, γνωρίζουμε ότι όλα προέρχονται από την ίδια πηγή, το Σατανά, που κινείται πίσω απ’ όλα αυτά. Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι σε τέλεια υποταγή στο Σατανά, αυτός ελέγχει και εξουσιάζει το βασίλειο του Α/Χ σύμφωνα με το κεφ.ιγ:2.

Ο ψευδοπροφήτης είναι ο ηγέτης του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος. Επομένως και ο ψευδοπροφήτης λαμβάνει μέρος σ’ αυτή την απάτη που θα έρθει για να συγκεντρώσει τα έθνη στη μάχη του Αρμαγεδδώνα.

Το ερώτημα τώρα είναι τί είδους σημεία θα εκτελούν αυτά τα δαιμονικά πνεύματα ώστε να συγκεντρώσουν τα έθνη στη μάχη του Αρμαγεδδώνα.

Εφόσον εξέρχονται από το στόμα του δράκοντα, του θηρίου και του ψευδοπροφήτη, αυτά τα σημεία έχουν να κάνουν με τα λόγια που θα λένε στους ανθρώπους για να τους εξαπατήσουν. Πρόκειται για απατηλά και ψευδή σημεία.

τα οποία εκπορεύονται πρός τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης

Στην 6η πληγή, πρόκειται για μια ιδιαίτερη εκδήλωση δαιμονικής δύναμης και εξουσίας. Ο μόνος σκοπός τους είναι να συγκεντρώσουν όλους τους στρατούς στη μάχη του Αρμαγεδδώνα, να τους συνάξουν γι’ αυτή τη μεγάλη μάχη της ημέρας του Θεού του Παντοκράτορος.

Zαχ.ιδ:1-2 Εδώ δείχνει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί αυτή την απάτη για να φέρει εις πέρας το σχέδιο Του. Και λέει ότι ο Κύριος θα συνάξει όλα τα έθνη κατά της Ιερουσαλήμ για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Ενώ ο δράκων, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης θα προσπαθούν να φέρουν σε πέρας τα δικά τους σχέδια, στην πραγματικότητα εκπληρώνεται με αυτό τον τρόπο το σχέδιο του Θεού.

Ο Θεός χρησιμοποιεί κατά καιρούς τα δαιμονικά πνεύματα για να φέρει εις πέρας το σχέδιο Του. Για παράδειγμα:

Α’ Βασ.κβ:20-23 Ένα δαιμόνιο ψεύδους υπήρχε στο στόμα των προφητών του Αχάαβ, ώστε να κάνει τον Αχαάβ να ανεβεί να πολεμήσει στην Ραμώθ-Γαλαάδ κι εκεί να φονευθεί. Ήταν ο σκοπός του Θεού να θανατωθεί ο Αχάβ.

Α’ Σαμ.ις:14 Εδώ λέει ότι το Πνεύμα του Κυρίου απεσύρθη από τον Σαούλ, και πνεύμα πονηρόν παρά Κυρίου τον ετάραττε.

Θα αναφέρουμε τώρα ορισμένα εδάφια μέσα από το λόγο του Θεού σχετικά με αυτή τη σύναξη των εθνών για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εικόνα αυτού του γεγονότος.

Ιεζ.λη:1-18 Εδώ περιγράφεται η μάχη του Αρμαγεδδώνα με τα πολεμικά όπλα των ημερών του Ιεζεκιήλ. Δεν σημαίνει ότι θα έχουν ίππους και ιππείς, και ασπίδες και περικεφαλαίες. Αλλά περιγράφεται με τον τρόπο που ήταν τότε γνωστός και κατανοητός.

Τα έθνη Γώγ & Μαγώγ αναφέρονται σήμερα στην περιοχή της Ν. Ρωσίας. Μεσέχ είναι η Μόσχα. Ρώς είναι η Ρωσία.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ρωσία θα εμπλακεί στην μάχη του Αρμαγεδδώνα. Θουβάλ, υπάρχει σήμερα ένα λιμάνι στην Μαύρη θάλασσα στην Ρωσία που ονομάζεται Ταμπόσκ. Έτσι φαίνεται να έχει σχέση με αυτό το λιμάνι.

Θουβάλ ήταν ο πέμπτος από τους επτά γιους του Ιάφεθ (Γέν.ι:2 & Α’ Χρον.α:5) από τον οποίο καταγόταν αυτοί που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που εκτείνεται προς Νότο των ορέων του Καυκάσου. Μπορούμε να πούμε ακόμη ότι αναφέρεται στην περιοχή των Βαλκανίων. Περσία, το σημερινό Ιράν, Αιθιοπία, Λιβύη, θα λάβουν μέρος σ’ αυτή τη μάχη. Γωμέρ, αναφέρεται στην Γερμανία. Θωγαρμά είναι η Τουρκία.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι πρόκειται να συγκεντρωθούν πολλά έθνη στη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Και παραπάνω είδαμε ότι πρόκειται να έρθουν επίσης και βασιλείς από την ανατολή, είναι η Κίνα, η Μαλαισία, η Ινδία, η Μογγολία, το Πακιστάν...

εδ.13 Σεβά είναι η Αραβία. Δαιδάν είναι η περιοχή γύρω από την Ισπανία(;) Θαρσείς είναι η Ισπανία. Οι σκύμνοι αναφέρονται στην Αγγλία. Και στο εδ.16 λέει ότι ο Θεός πρόκειται να αγιαστεί ενώπιον όλων αυτών των εθνών. Και θα αγιαστεί με κρίση.

Σ’ αυτή την παγκόσμια σύρραξη ο Θεός πρόκειται να κρίνει τα έθνη. Είδαμε στην επιστολή Ρωμ.θ ότι αν ένα σκεύος δεν είναι πρόθυμο να γίνει σκεύος ελέους και τίμιας χρήσης, και παραμένει σκεύος οργής, ο Θεός θα κάνει κρίση και θα δοξαστεί.

εδ.17-18 Όλα αυτά τα έθνη ήταν εκείνα για τα οποία ο Θεός μίλησε στις αρχαίες μέρες μέσω των προφητών ότι θα τους έφερνε εναντίον του λαού Ισραήλ. Ο Θεός σε πολλά μέρη του λόγου Του έχει ποοφητεύσει για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα.

Ιεζ.λθ:1-8 Εδώ λέει ότι ενώ όλοι αυτοί οι λαοί θα εκστρατεύσουν κατά του Ισραήλ, όμως ο Θεός θα κάνει κρίση και θα κάνει να πέσουν και να συντριφθούν. Στο εδ.6 λέει ότι ο Θεός θα αποστείλει πυρ επί τον Μαγώγ και επί των νήσων, που είναι η Αγγλία, η Αυστραλία και η Αμερική.

Ιωήλ α:5-7 «Έθεσε την άμπελόν μου εις αφανισμόν και τας συκάς μου εις θραύσιν· όλως εξελέπισεν αυτήν και απέρριψε· τα κλήματα αυτής έμειναν λευκά». Η άμπελος και η συκή συμβολίζουν το λαό Ισραήλ. Έθνος ισχυρό και αναρίθμητο ανέβηκε στη γη Ισραήλ και τους αφάνισε. 

Ήρθαν σαν ακρίδες εναντίον τους και τους κατέφαγαν.

Ιωήλ β:1-11 Εδώ περιγράφεται η μέρα της κρίσης του Θεού, που θα είναι μέρα σκότους και γνόφου, μέρα νεφέλης και ομίχλης. Ο λαός που θα εκστρατεύσει κατά του Ισραήλ θα είναι πολύς και ισχυρός. Όμοιος με αυτόν δεν στάθηκε ποτέ, και θα καταστρέφει τα πάντα.

Λέει: «η γη είναι ως παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού, και όπισθεν αυτού πεδιάς ηφανισμένη» Και συνεχίζει να περιγράφει το λαό αυτό.

Ιώηλ γ:1-8 Ιωσαφάτ σημαίνει ο Γιάχβε κρίνει! Ο Θεός θα συνάξει όλα τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θα κριθεί μαζί τους υπέρ του λαού Του. Ο Κύριος θα κρίνει τα έθνη στην κοιλάδα της δίκης.

Σοφον.γ:8 Η απόφαση του Θεού είναι να συνάξει όλα τα έθνη και να συναθροίσει τα βασίλεια, και να εκχέει πάνω σ’ αυτά την αγανάκτησή Του και όλη την έξαψη της οργής Του.

Η βασική σειρά των γεγονότων στην μάχη του Αρμαγεδδώνα.

1. Τα έθνη συναθροίζονται για τη μάχη. Και είναι στην 6η πληγή που τα έθνη θα συγκεντρωθούν στην κοιλάδα Αρμαγεδδώνα για πόλεμο.
2. Στη συνέχεια είναι η μάχη του Αρμαγεδδώνα κατά την οποία τα έθνη αφανίζουν και ερημώνουν τον Ισραήλ.
3. Μετά είναι η Δεύτερη Έλευση του Χριστού. Ακριβώς σ’ αυτό το κρίσιμο σημείο έρχεται ο Χριστός για να σώσει το υπόλοιπο από το λαό Ισραήλ. Ο Ιησούς είχε πει ότι αν δεν συνετέμνοντο οι ημέρες εκείνες δεν θα σωζόταν καμία σάρκα.Και αυτό αναφέρεται κυρίως στη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Αν οι μέρες εκείνες δεν συντεμνόταν από τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού για να σώσει το υπόλοιπο από το λαό Ισραήλ, τότε κανείς από αυτούς δεν θα σωζόταν.
4. Μετά τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού αρχίζει η χιλιετής βασιλεία.
5. Εδάφια που αναφέρουν αυτή τη σειρά είναι: Ζαχ.ιδ:1-5 & Αποκ.ιθ:11-21