Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Δούλος ή Κύριος;


δούλος ο - αυτός που είχε στερηθεί την προσωπική του ελευθερία - δεν έχει δικό του θέλω - και κάθε ανθρώπινο δικαίωμα και αποτελεί ιδιοκτησία κάποιου· (πρβ. σκλάβος). Είναι διαφορετικό από το υπηρέτης.

Λουκ.ιζ:10 Ούτω και σεις, όταν κάμητε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγετε ότι δούλοι αχρείοι είμεθα, επειδή εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμεν να κάμωμεν.

Αχρείος σημαίνει τιποτένιος, άχρηστος, ανωφελής, ασήμαντος, σε τίποτα χρήσιμος.


Λουκ.ιθ:17 Και είπε προς αυτόν· Εύγε, αγαθέ δούλε· επειδή εις το ελάχιστον εφάνης πιστός, έχε εξουσίαν επάνω δέκα πόλεων.

Ο πονηρός δούλος δεν δούλεψε.

Ο απόστολος Παύλος δήλωνε συνέχεια, δούλος Χριστού:

Ρωμ.α:1 Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος απόστολος, κεχωρισμένος διά το ευαγγέλιον του Θεού,

Γαλ.α:10 Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεόν; ή ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους; διότι εάν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είσθαι δούλος Χριστού.

Αν θέλεις να αρέσεις στους ανθρώπους, δεν είσαι δούλος Χριστού!

Φιλιπ.α:1, Τίτ.α:1, Ιάκ.α:1, Β’ Πέτρ.α:1, Ιούδ.α:1

Δούλος Χριστού: το «μυστικό» να ελευθερωθείς από την αμαρτία, αφού:

Λουκ.ις:13 Ουδείς δούλος δύναται να δουλεύη δύο κυρίους διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει· ή εις τον ένα θέλει προσκολληθή και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύνασθε να δουλεύητε Θεόν και μαμωνά.

Ρωμ.ς:16 Δεν εξεύρετε ότι εις όντινα παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είσθε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην;

Εβρ.ι:7 τότε είπον· Ιδού, έρχομαι, εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου.

Φιλ.β:7 αλλ' εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους,

Αν ικανοποιώ πρώτα τον εαυτό μου και μετά τους άλλους, δεν είμαι δούλος.

Όταν έχεις τη μορφή του δούλου, όλοι κάτι έχουν να σου ζητήσουν, αλλά δούλος δεν σημαίνει κορόιδο!

Ο δούλος του Χριστού θα ανταμειφθεί στον ουρανό.

Πράξ.δ:32 Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήτο μία, και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού αλλ' είχον τα πάντα κοινά.

Ο Θεός θέλει να έχω ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ με τους αδελφούς μου.

Ο Θεός θέλει να απορρίψω κάθε βάρος και αμαρτία, το κάνω;

Ο Θεός θέλει να συναθροίζομαι τακτικά, το κάνω;

Ο Θεός θέλει να ψάλω, να προσεύχομαι, να ομολογώ. Το κάνω;


  • Μήπως θέλω ένα Ιησού, όχι και τόσο απόλυτο;
  • Μήπως θέλω ένα Ιησού, όχι και τόσο απαιτητικό;
  • Μήπως θέλω ένα Ιησού, λίγο πιο βολικό, εξυπηρετικό, που να με συγχωράει συνέχεια για να μπορώ να κάνω ό, τι θέλω;

Τελικά, ο καθένας βρίσκει το Χριστό που θέλει, όπως Τον έχει πλάσει η καρδιά του και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στην «αγορά».

Εφεσ.δ:20 Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω τον Χριστόν,

Ο Κύριος μας παραγγέλλει να ζήσουμε μια ζωή αλλιώτικη, ξεχωρισμένη, διαφορετική απ’ αυτή που ζει ο κόσμος της αμαρτίας.

Γι’ αυτό πέθανε ο Ιησούς:

Β’ Κορ.ε:15 και απέθανεν υπέρ πάντων, διά να μη ζώσι πλέον δι' εαυτούς οι ζώντες, αλλά διά τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών.

Σ’ ένα κόσμο που το ΕΓΩ είναι βασιλιάς, το δικό μου πρέπει να είναι δούλος!

Μήπως είναι δύσκολο να είσαι χριστιανός;

Ιωάν.ς:60 Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες, είπον· Σκληρός είναι ούτος ο λόγος· τις δύναται να ακούη αυτόν;

Ιωάν.ς:66,67 Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα· Μήπως και σεις θέλετε να υπάγητε;

Βέβαια, υπάρχει και το δόγμα του χαμηλότερου κόστους, της φτηνής χάρης, του «όλα πάνε»!

Οι άνθρωποι θέλουν μια «σωτηρία» που να μην κοστίζει, μια χριστιανική ζωή χωρίς θυσίες και απαιτήσεις, με τους λιγότερους περιορισμούς, με τα «βασικά», όχι λεπτομέρειες…

Και οι έμποροι της θρησκείας το έχουν πιάσει το μήνυμα!

Από πολύ παλιά. Οι Λαοδικείς νόμιζαν ότι τα είχαν καταφέρει. Είναι το ίδιο φρόνημα που δημιουργεί και σήμερα την εκκλησία της Λαοδικείας. Αλλά έρχεται η Αρπαγή που θα ξεχωρίσει την Φιλαδέλφεια από τη Λαοδίκεια. Το στάρι από το άχυρο!

Η εκκλησία της Καινής Διαθήκης αποτελείται από αυτούς που έχουν κληθεί «έξω από…», έχουν ξεχωριστεί.

Ματθ.ις:18 Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής.

Αυτή είναι η πρώτη αναφορά της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης.

Όταν ειπώθηκαν αυτά τα λόγια, ήταν μελλοντικό γεγονός (θέλω). Η εκκλησία θα κτιζόταν από τον Ιησού.

Η εκκλησία γεννήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής (Πράξ.β:47) – χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να ονομάζεται έτσι – και τώρα υπάρχει για να μπορεί ο καθένας να γίνει μέλος αυτής της εκκλησίας.

Η εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού:

Εφεσ.α:22,23 και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν, ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος. Κολ.α:18,24.

Πως μπορεί να γίνει κανείς μέλος αυτής της εκκλησίας;

Α’ Κορ.ιβ:13 διότι ημείς πάντες διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν.

Μερικοί δεν πιστεύουν ότι εδώ αναφέρεται στη βάπτιση του Αγίου Πνεύματος, αλλά ο Παύλος είπε: «πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν» και διαβάζουμε:

Ιωάν.ζ:37-39 ….Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη. Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.

Αν ο Κύριος σε έχει προσθέσει στην εκκλησία Του, τότε να εργάζεσαι με φόβο και τρόμο τη σωτηρία σου, γιατί δεν θα σωθούν όλοι!

Πολλοί ξεκίνησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν να τελειώσουν: Σίμων, Ανανίας, Δημάς, Αλέξανδρος, Υμέναιος, Φιλητός….

Εκκλησία είναι το μυστικό σώμα του Χριστού, δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει. Αποτελείται από απλούς ανθρώπους, όχι υποκριτές που λένε ότι υπακούνε στο λόγο του Θεού.

Βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς.

Ματθ.ζ:21 Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.

Λουκ.ιγ:25 Αφού σηκωθή ο οικοδεσπότης και αποκλείση την θύραν, και αρχίσητε να στέκησθε έξω και να κρούητε την θύραν, λέγοντες· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς· και εκείνος αποκριθείς σας είπη, δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε·
·  

  • Η πύλη είναι στενή, όχι φαρδιά.
  • Λίγοι την βρίσκουν, όχι πολλοί.
  • Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, αλλά λίγοι οι εκλεκτοί.
  • Η Γραφή προλέγει για μεγάλη αποστασία, όχι μεγάλη επιστροφή.
  • Η αγάπη θα κρυώσει δεν θα αναθερμανθεί.

Χρειάζεται προσοχή, όχι μεγάλα πράγματα αλλά απλότητα. Όχι λόγια, αλλά έργα. Όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό Του.

Η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι οικοδομημένη πάνω σε ΜΙΑ αλήθεια, ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του ζωντανού Θεού και όχι σε φιλοσοφίες και ανόητες πρακτικές.

Πρέπει να κρίνουμε τη διαγωγή με την αλήθεια, όχι την αλήθεια με τη διαγωγή.