Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (22)

7. ΟΙ 70 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ


Ο Θεός είπε στο Δανιήλ ότι θα ασχοληθεί με τους Ιουδαίους «εβδομήντα εβδομάδες». Αυτό το χρονικό διάστημα περιλαμβάνει τον ερχομό του Μεσσία, τη σταύρωση και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Δαν.θ:1, 20, 27  ι:1, 21  Αποκ.ιβ:5, 6, 13, 17  Ματθ.κδ:15, 28  Αποκ. ιγ

«Εβδομήκοντα έβδομάδες διωρίσθησαν επί τόν λαόν σου καί επί τήν πόλιν τήν αγίαν σου, διά νά συντελεσθή η παράβασις καί νά τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, καί νά γείνη εξιλέωσις περί τής ανομίας καί νά εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος καί νά σφραγισθή όρασις καί προφητεία καί νά χρισθή ο  Άγιος τών αγίων» (Δαν.θ:24).


Η βαθιά γνώση της χρονικής τοποθέτησης των προφητικών σχεδίων του Θεού  διαφωτίζει και ικανοποιεί το παιδί του Θεού και το μελετητή της προφητείας. Στο συγκεκριμένο θέμα, τίποτα δεν μπορεί να προσθέσει κάτι περισσότερο όσο οι 70 εβδομάδες που περιγράφονται στο βιβλίο του Δανιήλ.
Αναπάντητες ερωτήσεις και η σύγχυση σχετικά με το πότε θα συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα μπαίνουν στη σωστή σειρά τους.

Ο Δανιήλ, αυτός ο θαυμάσιος άνθρωπος της εποχής εκείνης, μας γράφει μετά από τις συναντήσεις που είχε με τον Κύριο και οι προφητικές του αποκαλύψεις μας φανερώνουν σήμερα τα γεγονότα του παρελθόντος αλλά και τι πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον.

Το ιδιαίτερο θέμα που εξετάζουμε προήλθε μέσα από μεγάλες ωδίνες της ψυχής του Δανιήλ. Μελετώντας, κατάλαβε την προφητεία του Ιερεμία σχετικά με την 70χρονη αιχμαλωσία και βλέποντας ότι είναι καιρός να κλείσει αυτή η χρονική περίοδος, άρχισε να εκζητεί ένθερμα το Θεό σχετικά με το μέλλον του Ισραήλ.

«Καί έστρεψα τό πρόσωπόν μου πρός Κύριον τόν Θεόν, διά νά κάμω προσευχήν καί δεήσεις εν νηστεία καί σάκκω καί σποδώ» (Δαν.θ:3).

Οι Χριστιανοί του 21ου αιώνα θα κάνουν καλά να μάθουν αυτή την αλήθεια, πως παίρνουμε απαντήσεις από το Θεό. Ο Δανιήλ κατάλαβε ότι το μονοπάτι που οδηγεί στο Θεό περνά μέσα από σοβαρή θυσία εκζήτησης του προσώπου του Θεού.
Ενώ ο Δανιήλ προσευχόταν, ο Γαβριήλ, ο αγγελιοφόρος του Θεού, φανερώθηκε έχοντας την απάντηση. Ίσως, αυτή είναι η πιο σημαντική προφητεία αυτού του βιβλίου. Μιλάει για το μέλλον του Ισραήλ από το τέλος της Βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας μέχρι τις μέρες του τέλους, τότε που ο λαός του Δανιήλ θα ελευθερωθεί με καταπληκτικό τρόπο τον καιρό της θλίψης.

Οι 70 εβδομάδες που περιγράφει ο Δανιήλ, χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας. Το Δαν.θ:25 μιλάει για «έβδομάδες έπτά καί έβδομάδες έξήκοντα δύο» ενώ το εδάφιο 27 μιλάει για μια εβδομάδα σαν σύνολο των 70 εβδομάδων.

Ι. ΟΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΕΑ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Γεγονότα της Εβραϊκής ιστορίας έχουν προφητευτεί, προκειμένου να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα το σχέδιο που είχε ο Θεός για το λαό Του. Ο Δανιήλ ανησυχούσε γιατί πλησίαζε το τέλος των 70 χρόνων, αλλά ο Θεός του είπε ότι αν και οι Ιουδαίοι θα επιστρέψουν στη γη τους, «εβδομήντα εβδομάδες» ετών πρέπει να περάσουν για να αποκατασταθεί πλήρως το βασίλειο.

«Εβδομήκοντα έβδομάδες διωρίσθησαν επί τόν λαόν σου καί επί τήν πόλιν τήν αγίαν σου, διά νά συντελεσθή η παράβασις καί νά τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, καί νά γείνη εξιλέωσις περί τής ανομίας καί νά εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος καί νά σφραγισθή όρασις καί προφητεία καί νά χρισθή ο  Άγιος τών αγίων» (Δαν.θ:24).

Εδώ, μπορούμε να κάνουμε δύο σημαντικές παρατηρήσεις για τη μελέτη μας.


  • Οι εβδομήντα εβδομάδες είναι μόνο για την ιστορία των Εβραίων και τη σχέση τους με τους Εθνικούς. Δεν είναι για τους Εθνικούς ή για την εκκλησία.
  • Οι εβδομήντα εβδομάδες καλύπτουν χρονικές περιόδους που οι Εβραίοι ζουν στη γη τους.

Η εβδομάδα χρησιμοποιείται συνήθως για να δηλώσει 7 ημέρες, όμως χρησιμοποιείται και με μια πιο γενική έννοια. Αν πάρουμε το χρονικό διάστημα των 70 εβδομάδων σαν εβδομάδες ημερών, τότε έχουμε 490 ημέρες, που είναι ένας χρόνος (365) και 125 μέρες. Όμως είναι αδύνατον από τον καιρό της προσταγής του Κύρου να  ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι τον καιρό του Χριστού να είναι μόνο ένας χρόνος και 125 μέρες.

Για να καταλάβουμε τις 70 εβδομάδες, φαίνεται ότι η κατά λέξη μετάφραση είναι «εβδομήντα εφτάρια» και τα «εφτάρια» δηλώνουν χρόνια και όχι μέρες, που σημαίνει ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα 490 χρόνων, που χωρίζεται σε τρία μέρη: 

1)     7 εβδομάδες           = 49 χρόνια,
2)     62 εβδομάδες         = 434 χρόνια
3)     1 εβδομάδα            = 7 χρόνια.