Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Μάρτυρες του ΙεχωβάΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 144.000

Η πρώτη διδασκαλία που θα εξετάσουμε και είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι είναι λάθος είναι η διδασκαλία για τις 144.000.

Ισχυρίζονται ότι οι 144.000 που βλέπουμε στην Αποκ.ζ είναι οι μόνοι αναγεννημένοι και οι μόνοι που θα κυβερνήσουν με τον Ιησού Χριστό στη χιλιετή βασιλεία. Είναι η νύμφη του Χριστού, είναι το σύνολο της εκκλησίας, είναι το Κυβερνών Σώμα.

Ας δούμε τα στοιχεία που χρησιμοποιούν για να στηρίξουν τη διδασκαλία τους αυτή:


Αποκ.ε:8-10 Και ότε έλαβε το βιβλίον, τα τέσσαρα ζώα και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσον ενώπιον του Αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρεις θυμιαμάτων, αίτινες είναι αι προσευχαί των αγίων· και ψάλλουσι νέαν ωδήν, λέγοντες· Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης.

Λένε ότι αφού πρόκειται να βασιλεύσουν πάνω στη γη και αγοράστηκαν από το Αρνίο άρα είναι οι 144.000.

Κάνουν δηλαδή τους 24 πρεσβυτέρους το ίδιο με τις 144.000, ή ότι οι 24 πρεσβύτεροι συμβολίζουν τις 144.000. Επειδή εδώ λέει μας αγόρασες από κάθε φυλή, γλώσσα, και έθνος, και επειδή στο ζ:4 λέει ότι οι 144.000 είναι 12.000 από κάθε φυλή του λαού Ισραήλ, αναγκαστικά κάνουν τις φυλές του Ισραήλ έθνη.

Αποκ.ζ:3-4 λέγων· Μη βλάψητε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων· εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ·

Λένε ότι αυτοί οι σφραγισμένοι είναι οι 144.000 οι οποίοι είναι οι 24 πρεσβύτεροι και οι οποίοι θα βασιλεύσουν πάνω στη γη.

Πιστεύουν ότι το σφράγισμα γίνεται στον ουρανό.

Αποκ.ιδ:1 Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών.

Να, λένε, οι 144.000 με το αρνίο στο όρος Σιών και αυτοί είναι που θα βασιλεύουν πάνω στη γη.

Αποκ.κ:4 Και είδον θρόνους, και εκάθησαν επ' αυτών, και κρίσις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων διά την μαρτυρίαν του Ιησού και διά τον λόγον του Θεού, και οίτινες δεν προσεκύνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών· και έζησαν και εβασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη.

Λένε ότι αυτοί που βασιλεύουν με το Χριστό είναι οι 144.000 οι οποίοι είναι εθνικοί, είναι το Κυβερνών Σώμα.

Όλος ο υπόλοιπος όχλος (Αποκ.ζ:9), θα ζήσει κάτω στη γη.

Λουκ.ιβ:32 Μη φοβού, μικρόν ποίμνιον· διότι ο Πατήρ σας ηυδόκησε να σας δώση την βασιλείαν.

To μικρό ποίμνιο, λένε ότι είναι οι 144.000.

Α’ Κορ.ς:19 Η δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών;

Ναός του Αγ. Πνεύματος είναι μόνο οι 144.000.

Α΄Κορ.ιβ:27 Και σείς είσθε σώμα Χριστού, και μέλη κατά μέρος.

Εδώ πάλι είναι οι 144.000

Κολ.α:18 Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας όστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρων, δια να γείνη αυτός πρωτεύων εις τα πάντα.

Το σώμα και εκκλησία είναι οι 144.000. Τώρα θα δούμε και τον πολύ όχλο:

Α΄Πέτρ.β:21 Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς διά να ακολουθήσητε τα ίχνη αυτού·

Ο Χριστός έπαθε για όλους εμάς τους υπόλοιπους, τον πολύ όχλο, για να μας λυτρώσει και να μπορέσουμε να ζήσουμε πάνω σ’ αυτήν την καινούργια γη.

Ψαλμ.με: 16 Αντί των πατέρων σου θέλουσιν είσθαι οι υιοί σου αυτούς θέλεις καταστήσει άρχοντας επί πάσαν την γην.

Σε ποιους το λέει αυτό, λένε; Στους Ισραηλίτες. Αλλά οι Ισραηλίτες δεν θα απολαύσουν οι ίδιοι αυτές τις επαγγελίες αλλά οι γιοι τους θα γίνουν άρχοντες σε όλη τη γη. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν και άρχοντες πάνω στη γη. Δεν θα είναι μόνο η ουράνια βασιλεία του Ιησού Χριστού με τις 144.000 αλλά και άρχοντες κάτω στη γη που εξουσιάζουν.

Ψαλμ.λζ:29 Οι δίκαιοι θέλουσι κληρονομήσει την γην, και επ' αυτής θέλουσι κατοικεί εις τον αιώνα.

Να, λοιπόν που έχουμε δίκαιους που θα κατοικούν στη γη. Δεν θα κυβερνούν από τον ουρανό αλλά θα είναι πάνω στη γη.

Ιωάν.ι:16 Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης· και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλουσιν ακούσει την φωνήν μου, και θέλει γείνει μία ποίμνη, εις ποιμήν.

Εδώ ο Ιησούς Χριστός μιλάει για ΑΛΛΑ πρόβατα. Ενώ εκείνη τη στιγμή μιλάει στους μαθητές του. Να πάλι η διάκριση: οι 144.000 που είναι σαν τους μαθητές και τα ΑΛΛΑ πρόβατα που είναι από άλλη αυλή και τα οποία πρόκειται να συνάξει, και τα οποία είμαστε όλοι εμείς, o πολύς όχλος.

Αντίκρουση της πλάνης

Αποκ.ε:8-10 Και ότε έλαβε το βιβλίον, τα τέσσαρα ζώα και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσον ενώπιον του Αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρεις θυμιαμάτων, αίτινες είναι αι προσευχαί των αγίων και ψάλλουσι νέαν ωδήν, λέγοντες· Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης.

Πρώτα από όλα, θέλω να δούμε κάτι βασικό: πού γίνεται αυτή η πράξη, στον Ουρανό, ή στη γη;

Αποκ.δ:1-2 Μετά ταύτα είδον, και ιδού, θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ, και η φωνή η πρώτη, την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ' εμού, έλεγεν· Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα. Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκστασιν· και ιδού, θρόνος έκειτο εν τω ουρανώ, και επί του θρόνου ήτο τις καθήμενος.

Δεν μας λέει εδώ ότι οι 144.000 είναι οι 24 πρεσβύτεροι.

Αυτοί που λένε αυτά τα λόγια, βλέπουμε ότι είναι 2 ομάδες ανθρώπων, είναι οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα, οι οποίοι αγοράστηκαν από κάθε φυλή, γλώσσα και έθνος. Άρα έχουμε 2 σύνολα ανθρώπων ενώ οι 144.000 είναι ένα σύνολο.

Μπορεί να πουν κάποιοι ότι είναι άγγελοι και όχι άνθρωποι.

Οι λόγοι που δεν είναι άγγελοι, αλλά άνθρωποι, είναι οι εξής:

1. κάθονται πάνω σε θρόνους. O Θεός διάλεξε τους αγίους, να καθίσουν πάνω σε θρόνους.
Οι μαθητές ήξεραν, ότι επρόκειτο να βασιλεύσουν και ενώ ήταν ακόμα πνευματικά νήπια, μάλωναν για το ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά.

Mαρκ.ι:40 Τους είπε ότι, θα καθίσουν σε 12 θρόνους και θα κρίνουν τις 12 φυλές.

2. πρεσβύτεροι - αυτή η λέξη, αναφέρεται σε ανθρώπους.

3. Έχουν στα κεφάλια τους, στέφανους χρυσούς. O στέφανος δίνεται, σε αυτόν που αγωνίζεται και νικάει. Αυτή η έννοια, είναι δοσμένη μόνο για τα παιδιά του Θεού, που αγωνίζονται εναντίον του σκότους. Οι νικητές είναι οι άγιοι και όχι οι άγγελοι.

Το 24 - διπλάσιο του 12.

Το 12, χρησιμοποιείται πάντοτε, για να εκφράσει την πληρότητα της Βασιλείας του Θεού. Έχει να κάνει με ανθρώπους. 12 φυλές - 12 πατριάρχες - 12 απόστολοι

Το 24, έχει να κάνει και με τις 24 εφημερίες Α’ Χρον.κδ:7-18.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ 4 ΖΩΑ, μας μιλάει καθαρά στον Ιεζεκ.α ότι είναι άνθρωποι.

Βλέπουμε ότι στον ουρανό υπάρχουν δύο σύνολα ανθρώπων, και όχι ένα, και αυτοί δεν είναι οι 144.000.

Αποκ.ζ:3-4 Μη βλάψητε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων· εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ.

Αυτό το γεγονός του σφραγίσματος γίνεται πριν την 7η σφραγίδα αλλά μετά την 6η και το βλέπουμε στο ς:12. Βλέπουμε ότι, ανοίγει η 6η σφραγίδα, στη συνέχεια στο ζ:1 λέει: και μετά ταύτα είδον... Άρα το σφράγισμα γίνεται μετά την 6η σφραγίδα. Όμως στο ς:9 βλέπουμε τις ψυχές να είναι κάτω από το θυσιαστήριο του ναού που βλέπει ο Ιωάννης στον ουρανό. Γιατί ο ναός που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή και στο Σολομώντα είναι αντίτυπα των επουρανίων. Και ο Ιωάννης εδώ βλέπει τα επουράνια και τις ψυχές κάτω το θυσιαστήριο του ναού του Θεού.

Αποκ.ιδ:1 Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών.

Αποκ.ιδ:2 Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης· και ήκουσα φωνήν κιθαρωδών οίτινες εκιθάριζον με τας κιθάρας αυτών.
Βλέπουμε εδώ να υπάρχουν και άλλες ομάδες στον ουρανό εκτός από τους 144.000.

Μάλιστα κάποιοι βλέπουμε να κιθαρίζουν, και μάλιστα οι ΜΤΙ λένε ότι είναι άγγελοι, όμως θα δούμε καθαρά ότι είναι άγιοι (Αποκ.ιε:1-3).

Αποκ.ζ:1-4 Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον.

Βλέπουμε ότι το σφράγισμα γίνεται στη γη, γιατί ποιος ο λόγος να γίνεται στον ουρανό εφόσον στον ουρανό δεν πρόκειται να βλαφτούν, γίνεται λοιπόν στη γη για να φυλαχτούν.

Αποκ.ε:8-11 Και ότε έλαβε το βιβλίον, τα τέσσαρα ζώα και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσον ενώπιον του Αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρεις θυμιαμάτων, αίτινες είναι αι προσευχαί των αγίων, και ψάλλουσι νέαν ωδήν, λέγοντες· Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλόθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ήτο ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων.

Χρησιμοποιούν αυτά τα εδάφια για να αποδείξουν ότι οι 24 πρεσβύτεροι που είναι γι’ αυτούς οι 144.000 είναι στη γη και μετά στο κεφ.ζ λένε ότι είναι στο ουρανό. Πώς όμως είναι στη γη αυτοί οι άνθρωποι αφού ο Ιωάννης από το δ:1 λέει ότι αυτά που βλέπει είναι στο ουρανό. Στο δ:4 βλέπει τους 24 πρεσβύτερους στο δ:6 τα 4 ζώα συνεχίζει τώρα η όραση που βλέπει ο Ιωάννης και στο ε:1 βλέπει το βιβλίο το γραμμένο έμπροσθεν και όπισθεν. Πάλι στο θρόνο πάλι στον ουρανό είμαστε, και στο ε:6 είμαστε πάλι στο θρόνο του Θεού, και στο ε:8. Άρα πως λένε ότι είναι στη γη αφού όλα αυτά συμβαίνουν στον ουρανό και οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα βρίσκονται στην παρουσία του Θεού. Λένε τώρα ότι στο ιδ:2,3 είναι στο ουρανό οι 144.000.

Αποκ.ε: 8-11 και Αποκ.ιδ:1-3 Και είδον, και ίδου Αρνίον ιαστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ’ αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντής μεγάλης ΄ και ήκουσα φωνήν κιθαρωδών οίτινες εκιθάριζον με τας κιθάρας αυτών Και έψαλλον ως ωδήν νέαν ενώπιον του θρόνου, και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων΄ και ουδείς ηδύνατο να μάθη την ωδήν, ειμή οι εκατόν τεσσαρακοντατέσσαρες χιλιάδες οι ηγορασμένοι από της γης.

Είναι δύο πλήθη στον ουρανό, όχι ένα στη γη και το άλλο στο ουρανό. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν αποδείξει ότι οι 24 πρεσβύτεροι είναι οι 144.000. Τώρα θα δούμε ότι οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα είναι κάτι άλλο από τις 144.000.

Αποκ.ιδ:1-3 Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης· και ήκουσα φωνήν κιθαρωδών οίτινες εκιθάριζον με τας κιθάρας αυτών. Και έψαλλον ως ωδήν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων· και ουδείς ηδύνατο να μάθη την ωδήν, ειμή αι εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οι ηγορασμένοι από της γης.

Ποιοι είναι αυτοί που ψάλλουν; Είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνει κανείς στους ΜΤΙ. Αν πουν ότι είναι οι 144.000 καταστρέφουν όλη τη θεωρία τους (ότι οι 144.000 = 24 πρεσβύτεροι) γιατί στο ιδ:3 λέει ότι έψαλαν ενώπιον των 24 πρεσβυτέρων δηλ. άλλο οι 144.000 και άλλο οι 24 πρεσβύτεροι. Αν πουν δεν ξέρω, τότε πάμε πάλι στο ιδ:3 που μέσα στο ίδιο εδάφιο ξεχωρίζει τους 24 πρεσβύτερους από τους 144.000 δηλ. είναι άλλη ομάδα οι μεν και άλλη οι δε.

Στο θ:3 βλέπουμε να σαλπίζει ο 5ος άγγελος και να βγαίνουν από την άβυσσο ακρίδες, που είναι τα δαιμόνια. (οι ΜΤΙ λένε ότι οι ακρίδες είναι το «Κυβερνών Σώμα» που με τη διδασκαλία του βλάπτει τον κόσμο). Στο θ:3 λέει ότι ...εδόθη εις αυτάς εξουσία ως οι σκορπιοί της γης. Ο Χριστός είπε ότι ... θέλετε πατήσει επί όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού. Άρα οι σκορπιοί=δαιμόνια άρα αυτές οι ακρίδες είναι σατανική εξουσία. Και διαβάζουμε στο θ:4 ποιους ανθρώπους θα βλάψουν οι ακρίδες.

Είδαμε ότι το σφράγισμα γίνεται μεταξύ 6ης και 7ης σφραγίδας. Ρωτάμε τώρα τους ΜΤΙ: Επάνω στη γη είναι άλλοι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα του Θεού εκτός τους 144.000; Οπωσδήποτε ΟΧΙ. Άρα αυτοί που είναι εδώ στη γη την ώρα που βγαίνουν αυτές οι ακρίδες και δεν τους βλάπτουν επειδή έχουν τη σφραγίδα του Θεού, πρέπει να είναι οι 144.000.

Ναι, αλλά εδώ είναι η 5η σάλπιγγα της 7ης σφραγίδας που σημαίνει ότι έχει ανοιχθεί η 7η σφραγίδα, έχουν γίνει οι 5 σάλπιγγες, και αυτοί είναι κάτω στη γη ακόμα. Πως μας λένε ότι είναι στον ουρανό;

Άρα αυτοί που σφραγίσθηκαν στο κεφ. ζ:3,4 (...3 λέγων, Μη βλάψητε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ήμων επί των μετώπων αυτών. 4 Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ.) πρέπει να ήταν οπωσδήποτε στη γη γιατί τους βλέπουμε πάλι στο θ:4 πάνω στη γη άρα δεν έχουν καμία θέση στον ουρανό.

Ποτέ ο λόγος του Θεού δεν αποκάλεσε τις φυλές του Ισραήλ, έθνη. Λένε ότι οι 24 πρεσβύτεροι=144.000. Αλλά οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα είναι αγορασμένοι από κάθε γλώσσα, λαό, και έθνος. Οι 144.000 όμως λέει ότι είναι από τις 12 φυλές του Ισραήλ και για να τα κάνουν το ίδιο λένε ότι επειδή οι Ισραηλίτες δεν δέχθηκαν το Χριστό, ο Θεός τους απέρριψε και πήρε τα έθνη (Ρωμ.ια).

Όμως η Γραφή, αν ήταν οι 144.000 εθνικοί και όχι Ισραηλίτες, θα το διευκρίνιζε. Αλλά όμως εδώ λέει στο ζ:4 Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ.

Εσφραγισμένων σημαίνει ότι έχει γίνει ήδη το σφράγισμα. Είναι τετελεσμένο γεγονός. Από κάθε φυλή Ισραήλ. Από τις 12 φυλές που δίνει τώρα εδώ λείπει η φυλή του Δαν.

Ο Ιωσήφ είχε δυο παιδιά, τον Εφραίμ και τον Μανασή. Ο Εφραίμ αν και ήταν ο 2ος γιος του Ιωσήφ πήρε την ευλογία από τον Ιακώβ όταν αυτός σταύρωσε τα χέρια του και έβαλε το δεξί χέρι στον Εφραίμ. Έτσι ο Εφραίμ πήρε την ευλογία του πρωτότοκου ο οποίος αντιπροσώπευε τον Ιωσήφ τον πατέρα του. Ο Ιακώβ τώρα επειδή υπολόγισε τον Ιωσήφ σαν το πρωτότοκου γιο του, επειδή αυτός ήταν από την αγαπημένη του Ραχήλ, υπολόγισε τη διπλή μερίδα του πρωτότοκου στον Ιωσήφ και όχι στον Ρουβίν ο οποίος ήταν πραγματικά πρώτος αλλά από τη Λεία ( τη γυναίκα που ο Λάβαν του έδωσε με κομπίνα).

Στο Αποκ.ζ:8 (... εκ φυλής του Ζαβουλών, δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι εκ φυλής Ιωσήφ, δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι εκ φυλής Βενιαμίν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι.), αναφέρει τη φυλή Ιωσήφ και στο εδ.6 τη Μανασή και δεν αναφέρει τον Εφραίμ. Γιατί ο Εφραίμ πήρε τη μερίδα του πατέρα του, του Ιωσήφ, και έτσι σύμφωνα με τους όρους της Π.Δ. μπορείς να ονομάζεις το γιο με το όνομα του πατέρα του. Έτσι πήρε ο Εφραίμ την ευλογία του Ιωσήφ. Στην ουσία λοιπόν αν και οι φυλές ήταν 12 η φυλή Μανασή και Εφραίμ, μια φυλή του Ιωσήφ, εδώ ο λόγος του Θεού τις ξεχωρίζει και τις κάνει δυο και βγάζει έξω τον Δαν. Γιατί όταν ο γιος του Σολόμωντα ο Ροβοάμ φέρθηκε σκληρά στους Ισραηλίτες, ο Θεός είχε πει στον Ιεροβοάμ ο οποίος ήταν δούλος του Σολόμωντα ότι θα του έδινε τη βασιλεία στις 10 φυλές. Ο Ιεροβοάμ νομίζοντας ότι θα του φεύγανε αυτές οι φυλές μόλις πήρε εξουσία και έγινε βασιλιάς στις 10 φυλές, έκανε δυο προσκυνήματα. Αντί ο λαός να πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ, έκανε ένα χρυσό μόσκο στη γη του Βενιαμίν και ένα πάνω στο Δαν. Οι Δανίτες ήταν πάρα πολύ φανατισμένοι στη λατρεία του μόσχου και ο Θεός είχε εναντιωθεί πάρα πολύ σ’ αυτή τη λατρεία. Στη Γεν.μθ:17, λέει ότι ο Δαν είναι σαν τον όφι που δάκνει τον ίππον και ρίπτει τον αναβάτη αυτού.

Απ’ ότι φαίνεται τώρα ο Θεός έχει απορρίψει τον Δαν σαν φυλή γιατί αφ’ ενός μεν έφυγαν, σκόρπισαν, και κανένας απ’ αυτούς δεν έμεινε στην πίστη κοντά στον Θεό. Κατά τα φαινόμενα, όταν ο Θεός σφράγισε με το Πνεύμα Του (αυτή είναι η σφραγίδα) τις 144.000, δεν υπήρχαν από τη φυλή Δαν άνθρωποι πιστοί να τους σφραγίσει.

Το πρόβλημα των ΜΤΙ, είναι ότι η εκκλησία είναι μόνο 144.000 και μόνο αυτοί θα πάνε στο ουρανό.

Συνεπώς αν αποδείξουμε ότι υπάρχουν κι άλλες ομάδες στον ουρανό τότε κατ’ ευθείαν απορρίπτεται το επιχείρημα.

Αποκ.ζ:9 Μετά ταύτα είδον, και ιδού, όχλος πολύς, τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου, ενδεδυμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών.

Εδώ βλέπουμε πολύ όχλο τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήσει και αυτοί είναι από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα.

Αποκ.ζ:4 Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ.

Μας λέει ότι οι 144.000 είναι από κάθε φυλή των υιών Ισραήλ και μας αριθμεί τις φυλές, δυο εδάφια πιο κάτω μας λέει για ένα άλλο όχλο που είναι από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα, που σημαίνει ότι: αν ο Θεός ήθελε να μας πει ότι οι 144.000 είναι από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα, δεν θα μας το έλεγε; Οι ΜΤΙ εδώ λένε ότι ο Θεός προόριζε Ισραηλίτες γι’ αυτή τη θέση, άλλα επειδή αυτοί αρνήθηκαν τον Ιησού Χριστό ο Θεός στράφηκε στα έθνη και κάλεσε τους εθνικούς. Ο Θεός απέρριψε τους Ισραηλίτες και πήγε στους εθνικούς στα πρώτα χρόνια της εκκλησίας π.χ. ο Πέτρος και ο Κορνήλιος, ο Θεός στέλνει τον Παύλο να κηρύξει στα έθνη. Ο Παύλος πέθανε το 70 μ.Χ. ο Ιωάννης βλέπει την όραση το 90μ.Χ. 20 χρόνια αργότερα αφού ο Θεός είχε καλέσει ήδη τους εθνικούς. Συνεπώς ήταν μια κατάσταση που ήταν ήδη γνωστή και την γνώριζε και ο Ιωάννης. Γιατί ο Θεός να του δώσει τα ονόματα των σφραγισμένων 144.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ αφού ήδη ο Θεός τους είχε απορρίψει τους Ισραηλίτες, και από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα.

Αυτόν τον πολύ όχλο λέει ότι δεν μπορούσε να αριθμήσει κανείς. Άρα είναι άλλοι από τους 144.000 γιατί αυτοί είναι αριθμημένοι. Και αυτοί τώρα στέκονται ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου. Και ο θρόνος είναι στον ουρανό γιατί στο δ:2 λέει: θρόνος έκειτο εις τον ουρανό. Αυτός ο όχλος είναι απέναντι απ’ τον θρόνο, δηλ. είναι και αυτοί στο ουρανό. Δεν μας λέει ότι οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα είναι οι 144.000. Τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι είναι μέσα στο θρόνο του Θεού και απέναντι από τον θρόνο είναι ο πολύς όχλος. Άρα έχουμε δύο διαφορετικά σύνολα. Και αν ακόμα δεχθούμε ότι τα 4 ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι είναι οι 144.000 βλέπομε ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ. Οι ΜΤΙ λένε ότι ο πολύς όχλος είναι οι Ιωναδάβ. Οι εργάτες, οι υπηρέτες και αυτοί είναι κάτω στη γη.

Αποκ.ζ:14 Και είπα προς αυτόν· Κύριε, συ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ· Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου.

Διαβάζουμε ότι αυτοί είναι οι ερχόμενοι από τη μεγάλη θλίψη η οποία γίνεται στη γη και όχι στον ουρανό. Στο ζ:15 έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Οι ΜΤΙ λένε ότι ο καθήμενος επί του θρόνου θα κατασκηνώσει στον πολύ όχλο. Μπορεί να πουν τώρα οι ΜΤΙ, ότι αυτό που λέει στο ζ:9 «οιτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου» το ενώπιον το εννοεί πνευματικά. Δηλαδή όπως λέμε ότι τώρα εμείς ήμαστε ενώπιον του Θεού.

Αλλά ας πάμε στο Αποκ.ιδ:1

Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών.

Εδώ αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική τους λογική μπορούμε να τους πούμε ότι το «μετ΄ αυτού» δεν σημαίνει ότι είναι στη παρουσία του Θεού. Αφού κι εμείς είμαστε μαζί Του αυτή τη στιγμή.

Κάτι για τις λευκές στολές που φορούν στο ζ: 9

Αποκ.ιθ:8 Και εδόθη εις αυτήν να ενδυθή βύσσινον καθαρόν και λαμπερόν διότι το βύσσινον είναι τα δικαιώματα των αγίων.

Το Βύσσινον είναι το λευκό. Η νύμφη παίρνει λευκή στολή που είναι τα δικαιώματα των άγιων.

Αποκ.ς:9,10 και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια τον λόγον του Θεού, και δια την μαρτυρίαν την οποίον είχον και έκραξον μετά φωνής μεγάλης, λέγοντας «Εως ποτε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης;

Αυτοί που φωνάζουν είναι απομακρυσμένοι από τους κατοικούντας επί της γης. Και μας λέει ότι τους είδε κάτω από το θυσιαστήριο του ναού του ουρανού. Άρα και αυτοί είναι στον ουρανό. Και εδώ πάλι δίδονται λευκές στολές. Και αυτοί είναι στον ουρανό πριν να σφραγισθούν οι 144.000, πριν να δούμε τον πολύ όχλο. Είναι οι ψυχές των πεπελεκυσμένων για την μαρτυρία που είχαν.

Αποκ.κ:4 Και είδον θρόνους και εκάθισαν επ’ αυτών, και κρίσις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν του Ιησού, και δια τον λογόν του Θεού, και οίτινες δεν προσεκύνησαν το θηρίον, ούτε την εικόνα αυτού΄ και δεν έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών’ και έζησαν και εβασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη.

Λένε ότι αυτοί που βασίλευσαν μετά του Χριστού, σ’ αυτό το εδάφιο, είναι οι 144.000 γιατί μόνο αυτοί βασιλεύουν με το Χριστό. Βλέπουμε στο ζ:1

Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, δια να μη πνέη άνεμος επι της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δένδρον.

Λέει: μετά ταύτα είδον... δηλαδή μετά την 6,5,4,3,2,1 σφραγίδα. Η σφραγίδα που βλέπουμε στο ς:9 είναι η 5η άρα το σφράγισμα γίνεται μετά από αυτές τις σφραγίδες που σημαίνει ότι ήδη υπάρχουν οι ψυχές στο θυσιαστήριο πριν ακόμα σφραγισθούν.

Και ξαναρχόμαστε στο ζ:3

λέγων, Μη βλάψητε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ήμων επί των μετώπων αυτών.

Συνδεόμενο αυτό με το θ:4 σημαίνει ότι τους σφράγισε ο Θεός για να μην βλαφθούν. Εδώ όμως τους βλέπουμε εμείς ότι τους έχουν πελεκήσει, τους σκότωσαν. Άρα άλλοι είναι αυτοί στο ς:9 (και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια τον λόγον του Θεού, και δια την μαρτυρίαν την οποίον είχον ...) οι πεπελεκησμένοι, κι άλλοι αυτοί που σφραγίσθηκαν για να μην πελεκηθούν.

Ιούδ.14 Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενώχ έβδομος από Αδάμ, λέγων, «Ίδου, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού,…

Ο Κύριος θα έλθει με τις μυριάδες στη δεύτερη έλευση Του. 

Οι ΜΤΙ λένε ότι αυτές οι μυριάδες είναι οι 144.000. 1 μυριάδα=10.000 Ας το δεχθούμε (14μυριάδες=144.000).

Δευτ.λγ:2 είναι το κύκνειο άσμα του Μωυσή. Η ευλογία που έδωσε στους Ισραηλίτες πριν πεθάνει.

Δαν.ζ:10 Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχίετο απ’ έμπροσθεν αυτού χίλιαι χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν, και μύριαι μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού΄ το κριτήριον εκάθισε, και τα βιβλία ηνεώχθησαν.

Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα είναι αυτοί που παρίστανται στο θρόνο του Θεού. Στο ζ:22 μας λέει ότι οι άγιοι έλαβαν τη βασιλεία και στο ζ:18 οι άγιοι θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν. Άρα δεν είναι άγγελοι οι μυριάδες μυριάδων.

Ψαλμ.ξη:17 Αι άμαξια του Θεού είναι δισμύριαι χιλιάδες χιλιάδων΄ ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών ως εν Σινά, εν τω άγιω τόπω.

Εδώ βλέπουμε ότι οι άμαξες του Θεού είναι δισμύριαι χιλιάδες χιλιάδων. Αριθμός που είναι συμβολικός και σημαίνει άπειρο, αναρίθμητο. Αν αυτό συνδεθεί με το Δευτ.λδ:2, βλέπουμε ότι οι μυριάδες αγίων είναι δισμύριαι χιλιάδες χιλιάδων. Άρα ο λαός του Θεού στον ουρανό δεν θα είναι μόνο 144.000 αλλά δισμύριαι χιλιάδες χιλιάδων.

Οι 144.000 δεν είναι η εκκλησία αλλά είναι οι πρώτοι καρποί από τον λαό Ισραήλ. Δηλ. είναι αυτοί που πρώτοι θα έρθουν στο Χριστό, πριν όλο το έθνος Ισραήλ επιστρέψει. Οι ΜΤΙ δεν πιστεύουν ότι οι Ισραηλίτες θα επανέλθουν στο Χριστό.

Ρωμ.ια:13-25 Διότι προς εσάς τα έθνη λέγω, Εφ' όσον μεν είμαι εγώ απόστολος των εθνών, την διακονίαν μου δοξάζω, ίσως κινήσω εις ζηλοτυπίαν αυτούς, οίτινες είναι σαρξ μου και σώσω τινάς εξ αυτών. Διότι εάν η αποβολή αυτών ήναι φιλίωσις του κόσμου, τι θέλει είσθαι η πρόσληψις αυτών ειμή ζωή εκ νεκρών; Και εάν η ζύμη ήναι αγία, είναι και το φύραμα· και εάν η ρίζα ήναι αγία, είναι και οι κλάδοι. Αλλ' εάν τινές των κλάδων απεκόπησαν, συ δε αγριελαία ούσα ενεκεντρίσθης μεταξύ αυτών και έγεινες συγκοινωνός της ρίζης και της παχύτητος της ελαιας μη κατακαυχάσαι εναντίον των κλάδων· εάν δε κατακαυχάσαι, συ δεν βαστάζεις την ρίζαν, αλλ' η ρίζα σε. Θέλεις ειπεί λοιπόν· Απεκόπησαν οι κλάδοι, διά να εγκεντρισθώ εγώ. Καλώς· διά την απιστίαν απεκόπησαν, συ δε διά της πίστεως ίστασαι· μη υψηλοφρόνει, αλλά φοβού· διότι εάν ο Θεός δεν εφείσθη τους φυσικούς κλάδους, πρόσεχε μήπως δεν φεισθή μηδέ σε. Ιδέ λοιπόν την χρηστότητα και την αυστηρότητα του Θεού, επί μεν τους πεσόντας την αυστηρότητα, επί σε δε την χρηστότητα, εάν επιμείνης εις την χρηστότητα· διότι άλλως και συ θέλεις αποκοπή. Και εκείνοι δε, εάν δεν επιμείνωσιν εις την απιστίαν, θέλουσιν εγκεντρισθή· διότι δυνατός είναι ο Θεός πάλιν να εγκεντρίση αυτούς. Επειδή εάν συ απεκόπης από της φυσικής αγριελαίας και παρά φύσιν ενεκεντρίσθης εις καλλιελαίαν, πόσω μάλλον ούτοι οι φυσικοί θέλουσιν εγκεντρισθή εις την ιδίαν αυτών ελαίαν. Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, διά να μη υψηλοφρονήτε, ότι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθη το πλήρωμα των εθνών,

Εδώ σάρκα του Παύλου είναι οι Ισραηλίτες και παρακάτω μιλάει για πρόσληψη. Η ρίζες του είναι ο λαός Ισραήλ με τους πατέρες και τα έθνη είναι οι κλάδοι. Στο εδ.25 λέει ότι έχει γίνει τύφλωση στον Ισραήλ ΕΩΣΟΥ μπει το πλήρωμα των εθνών. Όταν όμως μπει το πλήρωμα των εθνών, βλέπουμε στο εδ.26 ...και ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθή,... ότι ο Θεός θα σώσει το Ισραήλ. Θα αφαιρέσει τις αμαρτίες τους, γιατί, λέει ο Ζαχαρίας, θα δουν αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν, και θα μετανοήσουν. Κι αφού θα ξανάρθει ο λαός Ισραήλ, ο Θεός πριν τους φέρει, πάντα έχει τους πρώτους καρπούς τα πρωτογεννήματα. Και αυτοί είναι οι 144.000 γι’ αυτό και σφραγίζονται.

Ιεζ.λθ:22 Και θέλει γνωρίσει ο οίκος Ισραήλ ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, από της ημέρας ταύτης και εις το εξής.

Στο κεφ.λθ μιλάει για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα και λέει στο εδ.22 ότι από την ημέρα αυτή και εις το εξής δηλ. από την ημέρα που θα μετανοήσουν…..

Ιεζ.λθ:25-27 Διά τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Τώρα θέλω επιστρέψει την αιχμαλωσίαν του Ιακώβ και ελεήσει άπαντα τον οίκον Ισραήλ, και θέλω είσθαι ζηλότυπος διά το όνομά μου το άγιον, και θέλουσι βαστάσει την αισχύνην αυτών και πάσας τας παραβάσεις αυτών, διά των οποίων έγειναν παραβάται προς εμέ, ότε κατώκουν ασφαλώς εν τη γη αυτών και δεν υπήρχεν ο εκφοβών. Όταν επαναφέρω αυτούς εκ των λαών και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών και αγιασθώ εν αυτοίς ενώπιον εθνών πολλών,

Όμως οι Ισραηλίτες είναι ήδη σκορπισμένοι όπως είπε ο Θεός 600 χρόνια πριν Χριστό, και θα τους μαζέψει στις μέρες μας.

Καλό είναι να ρωτήσουμε ένα ΜΤΙ, πότε βγήκε αυτή η διδασκαλία, ότι οι 144.000 είναι η νύμφη του Χριστού, γιατί σε κανένα βιβλίο της Κ.Δ. δεν βλέπουμε να μιλάει ο λόγος του Θεού για 144.000 που θα πάνε στον ουρανό. Μιλάει για ένα σύνολο ανθρώπων, μιλάει για αγίους, για πιστούς, για εκλεκτούς, του Χριστού για την εκκλησία του Χριστού χωρίς να κάνει διάκριση όπως λένε οι ΜΤΙ, 144.000 και ο πολύς όχλος (Μαροδοχαίος/ Ναομί/ Ιωναδάβ).

Ο Θεός δεν έκανε τάξεις στην Κ.Δ. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας ούτε Σκύθης ούτε ελεύθερος ούτε δούλος ούτε άρσεν ούτε θήλυ. Είμαστε όλοι ένα, εν Χριστώ Ιησού.

Αν ρωτήσουμε πότε βγήκε αυτή η διδασκαλία, αφού την πήρε ο Ιωάννης το 90 μ.Χ., λένε ότι τότε αποκάλυψε ο Θεός τον αριθμό. Και λένε ότι ο αριθμός της εκκλησίας είναι 144.000. Αν όντως ο Θεός αποκάλυψε στον Ιωάννη ότι ήταν μόνο 144.000, τότε ο Πέτρος, ο Παύλος ο ίδιος ο Ιωάννης και όλη η πρώτη εκκλησία έλεγαν ψέματα στους πιστούς ότι είναι νύμφη του Χριστού εφόσον ήταν μόνο 144.000. Όταν ο Παύλος έφυγε από την Αντιόχεια και πήγε στα Λύστρα στο Ικόνιο στη Δέρβη στην Τροία στη Θεσ/νίκη στη Βέροια στην Έφεσο έλεγε σ’ όλους ότι είναι εκκλησία του Θεού και το βλέπουμε σε όλες τις επιστολές του. Βλέπουμε ότι οι απόστολοι όπου πήγαιναν δεν ίδρυαν «αίθουσες βασιλείας» αλλά εκκλησίες. Βλέπουμε ότι για όλους υπήρχε και υπάρχει μια κλήση η άνω και ένα βραβείο (η βασιλεία του Θεού).

Ας υποθέσουμε πάλι ότι ο Θεός ήθελε να πει αυτό στον Ιωάννη, ότι η εκκλησία είναι 144.000. Δεν θα έπρεπε η εκκλησία να το καταλάβει αυτό το πράγμα; Αν εξετάσουμε την ιστορία της εκκλησίας δεν βλέπουμε κανένα να αναφέρει κάτι για 144.000, μέχρι που βγήκε ο ΡΩΣΣΕΛ. Ο Παύλος λέει ότι πήρε το ευαγγέλιο δι’ αποκαλύψεως. Αλλά και όλοι οι απόστολοι δίδασκαν και οδηγούσαν τον κόσμο στο ουρανό. Άρα οι ΜΤΙ βγάζουν ψευδή τον λόγο του Θεού, ψεύτες τους αποστόλους αλλά και αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Ο λόγος του Θεού λέει : τόσο αγάπησε ο Θεός .....δια να μην απολεσθεί ΠΑΣ ο πιστεύων...

Ο Θεός δεν έσχιζε το παραπέτασμα για να μπουν μόνο οι 144.000 αλλά για να είναι ελευθέρα η είσοδος τώρα για όλους.

Αποκ.ιθ:11 Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ίδου , ιππος λευκός, και ο καθήμενος επ αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη.

Βλέπουμε τον ερχομό του Χριστού στη γη. Τα στρατεύματα αυτά είναι οι άγιοι και φοράνε το βύσσινο (λευκό). Τώρα πως είναι δυνατόν τα στρατεύματα αυτά να είναι μόνο 144.000;

Εβρ.ια:13 Εν πίστει απέθανον ούτοι πάντες, μη λαβόντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ιδόντες αυτάς, και πεισθέντες, και εγκολπωθέντες, και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης.

Εδώ αποδεικνύεται ότι και οι άγιοι της Π.Δ. είναι μέρος της εκκλησίας. Και ο Θεός τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να μαζέψει 144.000; Δηλαδή τόσους λίγους να πάρει ο Θεός; Τότε που είναι ο θρίαμβος του Θεού;

Εβρ.ια:40 ...διότι ο Θεός προέβλεψε καλήτερον τι περί ήμων, δια να μη λάβωσι την τελειότητα χωρίς ήμων.

Εδώ βλέπουμε ότι οι άγιοι της Κ.Δ. να λάβουν την τελειότητα. Και την τελειότητα δεν την λαμβάνουν αυτοί που θα μείνουν κάτω στη γη και το ξέρουν αυτό οι ΜΤΙ. Το δέχονται.