Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Το χρειαζόμαστε, ή όχι;

Επειδή παρατηρώ στο διαδίκτυο συζητήσεις ανθρώπων που λένε ότι είναι χριστιανοί και οι οποίοι χαριεντίζονται με το όνομα του Θεού, κάνοντας αστειάκια, θα ήθελα να τους επιστήσω την προσοχή, μέσα από το λόγο του Θεού.

Θα αναφέρω μόνο μία θέση – από τις πολλές - που πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση:

«...γιατι να κολλήσω στο αν έχει όνομα ο θεός μου ;; θα το χρησιμοποιήσω ποτε;»,
 
Ο λόγος του Θεού λέει: Κολ.γ:17 Και παν ό,τι αν πράττητε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού πράττετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα.

Άρα, ο χριστιανός, ό,τι λέει και ό,τι κάνει, πρέπει να το κάνει σε κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Ακόμα και η ευχαριστία προς τον Θεό γίνεται σε κάποιο όνομα!

Όταν ο Θεός «εποίησε» τον πρώτο άνθρωπο, τον ονόμασε Αδάμ. Αργότερα έβαλε ο Θεός τον Αδάμ να ονομάσει την υπόλοιπη δημιουργία Του, έτσι ώστε το κάθε τι να πάρει όνομα.

Όταν ο Θεός κατασκεύασε από την πλευρά του Αδάμ τη γυναίκα, ο Αδάμ της έδωσε όνομα (όπως ο Χριστός ονομάζει εμάς και μας καλεί κατ' όνομα). Το όνομα έχει να κάνει με τη φύση του κάθε πράγματος. Όταν λέμε ότι κάτι είναι γυαλί η ξύλο η σίδερο, προσδιορίζουμε τη φύση του, τι είδος είναι. Στα έμψυχα όντα χρησιμοποιούμε ονόματα τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Όταν πρέπει να βαπτιστείς στο νερό, αυτό πρέπει να γίνει σ’ ένα συγκεκριμένο όνομα, διαφορετικά απλά βρέχεσαι, τίποτε άλλο. Ο λόγος του Θεού λέει ποιο είναι αυτό το όνομα:

Πράξ.β:38 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

Ο Ιησούς ήρθε στο όνομα του Πατέρα, έχοντας λάβει το όνομα αυτό κληρονομικά (Ιωάν.ε:43 Εβρ.α:4). Έτσι, Ιησούς είναι το όνομα με το οποίο ο Πατέρας έχει αποκαλυφθεί σε μας. Ολόκληρη η πνευματική οικογένεια του Θεού έχει πάρει το όνομα του Ιησού (Εφες.γ:14-15). Σαφώς, λοιπόν, Ιησούς είναι το όνομα που βαπτιζόμαστε. Αν περιμένουμε να γίνουμε μέρος της οικογένειάς Του στο βάπτισμα, πρέπει να βαπτιστούμε στο όνομά Του.

Ο Πέτρος διακήρυξε για το όνομα του Ιησού: «Καί δέν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τόν ουρανόν δεδομένον μεταξύ τών ανθρώπων, διά τού οποίου πρέπει νά σωθώμεν» (Πράξ.δ:12).

Κήρυξε επίσης: «διά τού ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεσιν αμαρτιών πάς ο πιστεύων εις αυτόν» (Πράξ.ι:43), «Καί πάς όστις άν επικαλεσθή τό όνομα τού Κυρίου, θέλει σωθή» (Πράξ.β:21).

Άρα έχει να κάνει το όνομα κι αυτός που λέει ότι γνωρίζει τον Θεό πρέπει να ξέρει το όνομά Του, έστω για να σωθεί, αφού δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό τόν ουρανόν δεδομένον μεταξύ τών ανθρώπων, διά τού οποίου πρέπει νά σωθώμεν!!

Το συμβούλιο των Εβραίων ρώτησε τον Πέτρο και τον Ιωάννη σχετικά με τη θεραπεία του παράλυτου: «Διά ποίας δυνάμεως ή διά ποίου ονόματος επράξατε τούτο σείς;» (Πράξ.δ:7). Ο Πέτρος απάντησε: «άς ήναι γνωστόν εις πάντας υμάς καί εις πάντα τόν λαόν τού  Ισραήλ ότι διά τού ονόματος τού  Ιησού Χριστού τού Ναζωραίου, τόν οποίον σείς εσταυρώσατε, τόν οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών, διά τούτου παρίσταται ούτος ενώπιον υμών υγιής» (Πράξ.δ:10).

Η πρώτη εκκλησία ήξερε το όνομα και το χρησιμοποιούσε!

Ο Κύριος υποσχέθηκε: «Εάν ζητήσητέ τι εν τώ ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό» (Ιωάν.ιδ:14).

Σε τι όνομα ζητάς τις ανάγκες σου από τον Θεό;

Κάποια μέρα, θά κλίνη εις τό όνομα τού  Ιησού πάν γόνυ επουρανίων καί επιγείων καί καταχθονίων (Φιλιπ.β:9-10). Εσύ τι θα κάνεις, θα συνεχίσεις να λες αυτά που λες σήμερα;

Κριτ.ιγ:17Και είπεν ο Μανωέ προς τον άγγελον του Κυρίου, Τι είναι το όνομά σου;”

Γεν.λβ:29Ηρώτησε δε ο Ιακώβ, λέγων, Φανέρωσόν μοι, παρακαλώ, το όνομά σου

Εξοδ.γ:13Και εκείνοι μ’ ερωτήσωσι, Τι είναι το όνομα αυτού;”

Ησ.νβ:6Διά τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει το όνομά μου

Βλέπουμε ότι πάντοτε, οι άγιοι άνθρωποι του Θεού θέλανε να μάθουν και αναζητούσαν το όνομα του Θεού, γιατί το θεωρούσαν σημαντικό σε αντίθεση με σήμερα, που δεν τους νοιάζει….

Ιωάν.ι:25  “...Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν τω ονόματι του Πατρός μου

Ιωάν.ιζ:26Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου

Γιατί ο Ιησούς να φανερώσει το όνομα του Πατέρα, αν δεν είναι σημαντικό; Ποιο είναι το όνομα που φανέρωσε;

Ιωάν.ε:43  Εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου

Απλά πράγματα!

Λουκ.κδ:47Και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη...”

Πρέπει να ξέρουμε το όνομα στο οποίο ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους. Ποιο είναι;

Η σωτηρία έχει να κάνει με την επίκληση του σωστού ονόματος!!!

Πράξ.β:21 Και πας όστις αν επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή

Ο Δαβίδ έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο όνομα Γιάχβε, το όνομα του Κυρίου!

Ψαλμ.η:1 Γιάχβε ο Αντόν ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γή· όστις έθεσας την δόξαν σου υπεράνω των ουρανών.

θ:2 Θέλω ευφρανθή και χαρή εν σοί· θέλω ψαλμωδήσει εις το όνομά σου, Ύψιστε.

θ:10 Και θέλουσιν ελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου· διότι δεν εγκατέλιπες τους εκζητούντάς σε, Κύριε.

κ:1 Ο Κύριος να σου υπακούση εν ημέρα θλίψεως το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίση.

κβ:22 Θέλω διηγείσθαι το όνομά σου προς τους αδελφούς μου· εν μέσω συνάξεως θέλω σε επαινεί.

μδ:5 Διά σου θέλομεν καταβάλει τους εχθρούς ημών· διά του ονόματός σου θέλομεν καταπατήσει τους επανισταμένους εφ' ημάς·

οβ:17 Το όνομα αυτού θέλει διαμένει εις τον αιώνα· το όνομα αυτού θέλει διαρκεί ενόσω διαμένει ο ήλιος· και οι άνθρωποι θέλουσιν ευλογείσθαι εν αυτώ· πάντα τα έθνη θέλουσι μακαρίζει αυτόν.

Ποιο είναι αυτό το όνομα που «θέλει διαμένει εις τον αιώνα»; Που «θέλει διαρκεί ενόσω διαμένει ο ήλιος»;

οθ:9 Βοήθησον ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου· και ελευθέρωσον ημάς και γενού ίλεως εις τας αμαρτίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Αποκ.γ:8 Εξεύρω τα έργα σου· ιδού, έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην, και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν· διότι έχεις μικράν δύναμιν και εφύλαξας τον λόγον μου και δεν ηρνήθης το όνομά μου.

Κάποιοι, σ’ αυτή την περίοδο της εκκλησίας (λίγο πριν από την Αρπαγή), θα σταθούν για το όνομα του Ιησού. Θα αντέξουν την λοιδορία και τους διωγμούς.

Όσοι δεν αντέξουν, θα χάσουν την θαυμαστή θέση της νύμφης.

Όσοι αντέξουν, θα πρέπει να πληρώσουν ένα υψηλό κόστος:

Ησ.ξς:5 Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, σεις οι τρέμοντες τον λόγον αυτού· οι αδελφοί σας, οίτινες σας μισούσι και σας αποβάλλουσιν ένεκεν του ονόματός μου, είπαν, Ας δοξασθή ο Κύριος· πλην αυτός θέλει φανή εις χαράν σας, εκείνοι δε θέλουσι καταισχυνθή.

Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι τριάδα. Ότι υπάρχει δηλαδή θεός πατέρας, θεός υιός και θεός άγιο πνεύμα.

Κάποιοι άλλοι το ωραιοποιούν λίγο, και λένε: ένας είναι ο Θεός, αλλά έχει τρία πρόσωπα ή τρεις υποστάσεις.

Αν και καμία απ’ αυτές τις θέσεις δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς που τα πιστεύουν αυτά:

·        Τον Γιο ξέρουμε ότι τον λένε Ιησού.
·        Πως λένε τον Πατέρα;
·        Πως λένε το Πνεύμα το Άγιο;

Γιατί, αν και οι τρεις είναι προσωπικότητες, δεν μπορεί μόνο ο ένας να έχει όνομα!!!

Βέβαια, ο γιος κάποτε είπε: «Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους» (Ιωάν.ιζ:6). Ποιο είναι αυτό το όνομα; Δεν θα έπρεπε να το ξέρουμε εφόσον ο Ιησούς το φανέρωσε;

Μήπως αυτά τα λόγια σου λένε κάτι: «εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου…» (Ιωάν.ε:43);

Στην Εβρ.α:4 μαθαίνουμε ότι ο Ιησούς το όνομά Του το κληρονόμησε. Από ποιον; Ποιος είχε αυτό το όνομα;

Γιατί «παν ό,τι αν πράττουμε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού πρέπει να πράττουμε»; (Κολ.γ:17). Γιατί να μην μπορώ να κάνω κάτι στο όνομα του Πατέρα ή στο όνομα του Αγίου Πνεύματος;

Γιατί το όνομα του Ιησού είναι «το υπέρ παν όνομα» (Φιλιπ.β:9), δεν είναι το όνομα του Πατέρα; Το όνομα του Πατέρα είναι υποδεέστερο από το όνομα του Υιού;

Γιατί να μην μπορώ να σωθώ στο όνομα του Πατέρα ή του Αγίου Πνεύματος; Γιατί δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία; Γιατί ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν; (Πράξ.δ:12).

Γιατί πρέπει να βαπτιστώ στο όνομα του Ιησού; (Πράξ.β:38).

Γιατί μόνο στο όνομα του Ιησού εκβάλλουμε δαιμόνια;

Γιατί μόνο στο όνομα του Ιησού λαλούμε νέας γλώσσας; Τουλάχιστον γι’ αυτό το τελευταίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμαι το όνομα του Αγίου Πνεύματος; (Μάρκ.ις:17).

Γιατί πρέπει να χρίουμε τους ασθενείς με λάδι στο όνομα του Κυρίου; (Ιάκ.ε:14).

Γιατί ο Ιησούς ζήτησε από τον Πατέρα να φυλάξει τους μαθητές στο όνομά Του, το οποίο Του έδωσε; Ιωάν.ιζ:11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, καγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι σου ᾧ δέδωκας μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

Ποιο είναι το όνομα του Πατέρα που έδωσε στον Υιό και Αυτός με τη σειρά Του το φανέρωσε στους ανθρώπους (Ιωάν.ιζ:6);