Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (25)

ΙΙΙ. Ο ΕΞΑΠΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Η Ιερουσαλήμ και το κράτος Ισραήλ έχουν γίνει το επίκεντρο στα παγκόσμια νέα. Από το 1948 που το Ισραήλ αναγνωρίστηκε σαν κράτος, τραβάει συνεχώς την προσοχή ολόκληρου του κόσμου. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, που ένα μικρό κράτος ενδιαφέρει τόσο πολύ τα ΜΜΕ σ’ όλο τον κόσμο, αλλά αν κανείς προσέξει την  προβολή που κάνει η Γραφή σ’ αυτό το έθνος και στην πρωτεύουσά του στις έσχατες ημέρες, εύκολα θα καταλάβει.


Ο Δανιήλ πήρε την απάντηση από το Θεό σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί μετά τα 70 χρόνια της Βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας. Τρομαχτικά γεγονότα θα συμβούν αυτή την περίοδο των 70 εβδομάδων ετών. Είδε το μέλλον του Ισραήλ και τον εξαπλό σκοπό που όλα αυτά πρέπει να συμβούν.

Α. Νά συντελεσθή η παράβασις

Παράβαση, στη συγκεκριμένη πρόταση, στα Εβραϊκά σημαίνει ανταρσία, εξέγερση. Σαν έθνος επαναστάτησαν ενάντια στο Δημιουργό τους και γι’ αυτό το λόγο πήγαν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Η δικαιοσύνη και η κρίση του Θεού τους έστειλε εκεί, εξαιτίας της συνεχούς και επίμονης ανταρσίας στις οδηγίες που τους έδινε μέσα από τους προφήτες Του.

Η αιχμαλωσία τέλειωσε κι ένα μικρό υπόλοιπο επέστρεψε στη γη τους, αλλά μ’ αυτό δεν τέλειωσε η παράβαση.

«Καί ο Λυτρωτής θέλει ελθεί εις Σιών καί πρός τούς όσοι εκ τού  Ιακώβ επιστρέφουσιν από τής παραβάσεως, λέγει Κύριος» (Ης.νθ:20).

Η παράβαση θα συντελεστεί μόνο όταν ο Λυτρωτής έρθει στη Σιών που δεν είναι άλλος από το νικητή Χριστό στο τέλος της εβδομηκοστής εβδομάδας.

Όταν ο Ιησούς έρθει στην Ιερουσαλήμ, και σταθεί πάνω στο όρος των Ελαιών (Ζαχ.ιδ:4), θα καθαρίσει τον οίκο Ισραήλ όπως λέει: «Καί θέλω σάς περάσει υπό τήν ράβδον καί θέλω σάς φέρει εις τούς δεσμούς τής διαθήκης. Καί θέλω εκκαθαρίσει εκ μέσου υμών τούς αποστάτας καί τούς ασεβήσαντας εις εμέ· θέλω εκβάλει αυτούς εκ τής γής τής παροικίας αυτών καί δέν θέλουσιν εισέλθει εις γήν  Ισραήλ, καί θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος» (Ιεζεκ.κ:37-38).

Β. Νά τελειώσωσιν αι αμαρτίαι

Οι αμαρτίες του Ισραήλ, ενάντια στο έλεος του Θεού θα σταματήσουν. Θα δεχτούν το Λυτρωτή σαν Σωτήρα κι Αυτός θα συγχωρέσει τις αμαρτίες τους. Αυτό δεν συνέβη την πρώτη φορά που ήρθε ο Ιησούς, αλλά τα γεγονότα που θα συμβούν την 70ή εβδομάδα του Δανιήλ θα στρέψουν τους Ισραηλίτες στον Ιησού και θα Τον αναγνωρίσουν σαν Λυτρωτή, Μεσσία και Σωτήρα.

«Καί ούτω πάς ο  Ισραήλ θέλει σωθή, καθώς είναι γεγραμμένον· Θέλει ελθεί εκ Σιών ο λυτρωτής καί θέλει αποστρέψει τάς ασεβείας από τού  Ιακώβ· Καί αύτη είναι η παρ' εμού διαθήκη πρός αυτούς,  Όταν αφαιρέσω τάς αμαρτίας αυτών» (Ρωμ.ια:27).

Γ. Νά γείνη εξιλέωσις περί τής ανομίας

Η μεγαλύτερη αμαρτία των Ισραηλιτών, που εδώ αναφέρεται σαν ανομία, ήταν η απόρριψη του Χριστού.

Παρόλα αυτά ο πολυέλαιος Ιησούς θα τους συγχωρέσει εξαιτίας του Γολγοθά, έστω κι αν αυτοί Τον απέρριψαν τότε.

«Καί θέλω εκχέει επί τόν οίκον Δαβίδ καί επί τούς κατοίκους τής  Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος καί ικεσιών· καί θέλουσιν επιβλέψει πρός εμέ, τόν οποίον εξεκέντησαν, καί θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθεί τις διά τόν μονογενή αυτού, καί θέλουσι λυπηθή δι' αυτόν, ως ο λυπούμενος διά τόν πρωτότοκον αυτού» (Ζαχ.ιβ:10).

Σύμφωνα με το Δανιήλ και το Ζαχαρία οι Ισραηλίτες κάποια στιγμή θ’ αλλάξουν γνώμη για τον Ιησού Χριστό και θα συνδιαλλαχτούν με το Θεό δια μέσου του αίματος που χύθηκε στο Γολγοθά και έτσι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους.

Δ. Νά εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος

Εδώ αναφέρεται στην περίοδο της Βασιλείας και στον επόμενο καιρό. Θα έρθει μια μέρα για τον Ισραήλ και τη δικαιοσύνη, που ο Βασιλιάς του Ισραήλ θα έρθει και η βασιλεία Του θα αποκατασταθεί. Κάτω από τη διοίκηση του Θεού θα γίνουν το επικρατέστερο έθνος πάνω στη γη. Αυτή η περίοδος για τον Ισραήλ θα είναι τα χίλια χρόνια ειρήνης που θα περάσει όλη η Γη.

Ε. Νά σφραγισθή όρασις καί προφητεία

Ο Ιησούς Χριστός, αφού νικήσει τον Αντίχριστο και τα στρατεύματα του κόσμου στη μάχη του Αρμαγεδδών θα εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία του πάνω στη γη. Ο Ισραήλ θ’ αποκατασταθεί στην ευλογημένη θέση που θα έχει μέσα στη Βασιλεία του Θεού με τις παραβάσεις, τις αμαρτίες και τις ανομίες του να έχουν συγχωρεθεί. Η όραση και η προφητεία θα διανύσουν την πορεία που απαιτείται και όταν τελειώσουν θα σφραγιστούν.

Ζ. Νά χρισθή ο  Άγιος τών αγίων

«Καί έλαβεν ο Μωυσής τό έλαιον τού χρίσματος καί έχρισε τήν σκηνήν καί πάντα τά εν αυτή καί ηγίασεν αυτά» (Λευιτ.η:10).

Δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι έγινε κάτι ανάλογο κατά την αφιέρωση του ναού του Σολομώντα ή του ναού που αφιερώθηκε όταν επέστρεψε το υπόλοιπο από τη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Μάλλον έχει να κάνει ακριβώς μ’ αυτόν, τον έκτο σκοπό.

Στο κεφ.μα του Ιεζεκιήλ περιγράφεται ένας όμορφος και μνημειώδης ναός που πρόκειται να χτιστεί για τη Χιλιετία. Κατά τη χιλιετή βασιλεία του Χριστού πάνω στη Γη, αυτός ο ναός θα φιλοξενήσει το θρόνο του Βασιλιά των βασιλιάδων. Δεν θα χρειάζεται η Κιβωτός της Διαθήκης με το ιλαστήριο σαν τόπο κατοίκησης του Θεού, αφού ο ίδιος ο Ιησούς θα είναι εκεί!

«Καί όταν πληθυνθήτε καί αυξηνθήτε επί τής γής, εν εκείναις ταίς ημέραις, λέγει Κύριος, δέν θέλουσι προφέρει πλέον,  Η κιβωτός τής διαθήκης τού Κυρίου, ουδέ θέλει αναβή επί καρδίαν αυτών, ουδέ θέλουσιν ενθυμηθή αυτήν, ουδέ θέλουσιν επισκεφθή, ουδέ θέλει κατασκευασθή πλέον. Εν εκείνω τώ καιρώ θέλουσιν ονομάσει τήν  Ιερουσαλήμ θρόνον τού Κυρίου· καί πάντα τά έθνη θέλουσι συναχθή πρός αυτήν εν τώ ονόματι τού Κυρίου, πρός τήν  Ιερουσαλήμ· καί δέν θέλουσι περιπατήσει πλέον οπίσω τής ορέξεως τής πονηράς αυτών καρδίας» (Ιερεμ.γ:16-17).

Ο ναός της Χιλιετίας θα έχει ένα ιδιαίτερο χρίσμα λόγω της κυριολεκτικής παρουσίας του Ιησού Χριστού και της αποδοχής Του από του Ισραηλίτες σαν Μεσσία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με το Ισραήλ στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, είναι συγκινητικό να βλέπεις μέσα από τη Γραφή όλα όσα συμβαίνουν στις μέρες μας.

Αυτή η μελέτη μας αποκαλύπτει ότι στεκόμαστε στο χείλος των καταστροφικών γεγονότων που πρόκειται να συμβούν. Αν καταλαβαίνουμε, όλα αυτά είναι κλήση να προετοιμαστούμε ώστε να είμαστε έτοιμοι.

Αν και οι 70 εβδομάδες που μας περιέγραψε ο Δανιήλ είναι μια εικόνα του Ισραήλ μέσα στην παγκόσμια ιστορία, αυτή η προφητεία μιλάει δυναμικά και προς στην εκκλησία, ότι το απροσδιόριστο χρονικό διάστημα γρήγορα τελειώνει κι ο Ιησούς έρχεται για τη νύμφη Του.