Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (27)

Η ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Ο Παύλος έγραψε: «διότι τό μυστήριον τής ανομίας ήδη ενεργείται» (Β’ Θες.β:7). Η πλάνη υπήρχε στις μέρες του Παύλου και άπλωνε τις απαίσιες και επίμονες ρίζες της οπουδήποτε οι καρδιές το επέτρεπαν. Σήμερα οι προσπάθειες έχουν αυξηθεί, η ένταση μεγαλώνει και φτάνει στο αποκορύφωμα της με την παγκόσμια εναρμονισμένη προσπάθεια των κυβερνήσεων για ειρήνη και ενότητα, που όμως θα διαρκέσει πολύ λίγο.


«Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη καί ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις τήν εγκυμονούσαν, καί δέν θέλουσιν εκφύγει» (Α΄Θες.ε:3).

Το πνεύμα του Αντίχριστου

«Σάς παρακαλούμεν δέ, αδελφοί, περί τής παρουσίας τού Κυρίου ημών  Ιησού Χριστού καί τής εις αυτόν επισυνάξεως ημών, νά μή σαλευθήτε ταχέως από τού φρονήματός σας, μηδέ νά θορυβήσθε, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' επιστολής ως γραφομένης υφ' ημών, ότι τάχα επλησίασεν ημέρα τού Χριστού» (Β΄Θες.β:1-2).

Ο απόστολος Παύλος, εμπνευσμένος από το Πνεύμα της αλήθειας, πληροφορεί τους πιστούς της Θεσσαλονίκης και όλους εμάς ότι δε χρειάζεται να ταρακουνηθούμε σχετικά με τη μέρα του Κυρίου, ότι τάχα πλησίασε. Ο Κύριος θα επιστρέψει και όλοι εμείς θα μαζευτούμε προς Αυτόν. Ο Σατανάς επίπονα προσπαθεί να αποσπάσει αυτή την ειρήνη από τις καρδιές των πιστών.

Λόγια, απ’ όπου κι αν προέρχονται, πρέπει να μπαίνουν στη δοκιμασία του λόγου του Θεού. Αν δεν συμφωνούν με τις Γραφές, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι από το Θεό.

«διότι πάν ψεύδος εκ τής αληθείας δέν είναι» (Α΄Ιωάν.β:21)
Και αν τα λόγια είναι δια λόγου ή δι’ επιστολής, όπως είπαμε, εύκολα διακρίνονται. Αν όμως είναι δια πνεύματος, τότε δεν είναι και τόσο εύκολο. Τα πνεύματα δεν μπορούμε να τα ψηλαφίσουμε ή να τα δούμε. Τους αρέσει να δουλεύουν στο μυαλό μας με τα συναισθήματά μας και τις ευαισθησίες μας. Δυστυχώς, τα συναισθήματα κυριαρχούν σε πολλούς ανθρώπους που αν και τους έχει δειχτεί η αλήθεια, ο λόγος του Θεού, αυτοί επιμένουν και ενδίδουν στα συναισθήματα.

«Παιδία, εσχάτη ώρα είναι, καί καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, καί τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν· όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα» (Α΄Ιωάν.β:18).

Κανείς, δεν έχει παρά να συνδέσει το Α΄Τιμ.δ:1 «Τό δέ Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από τής πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης καί εις διδασκαλίας δαιμονίων» με το προηγούμενο εδάφιο, για να καταλάβει ότι πνεύματα πλάνης αγωνίζονται να εξαπατήσουν τους πιστούς που δεν αγρυπνούν και δεν προσεύχονται πάντοτε. Αντίχριστα πνεύματα βρίσκονται παντού, σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας, συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσκολληθούμε στο λόγο του Θεού και όχι στο πως αισθανόμαστε.

Ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες.

Οι ψευδόχριστοι είναι ακόμα μικρή απειλή για την εκκλησία, αντίθετα με τους ψευδοπροφήτες. Αυτοί οι απατεώνες συνήθως γίνονται εύκολα αντιληπτοί και απορρίπτονται, αν και υπάρχουν κάποιοι που ακολουθούν τέτοιους ανθρώπους.

Η εκκλησία μπορεί να διακρίνει αυτή την πλάνη. Οι ψευδοπροφήτες όμως, είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν κακό στην εκκλησία. Επαναλαμβάνουν κάποια εδάφια και κηρύττουν κάποιες αλήθειες που τις έχουν όμως ανακατέψει με δικά τους επιχειρήματα και διδασκαλίες δαιμονίων – δολώνοντας έτσι το λόγο του Θεού. Απ’ αυτούς πρέπει να προσέχουμε.


  • Ο Ιησούς μας προειδοποίησε γι’ αυτούς (Ματθ.ζ:15-20).
  • Ο Παύλος μας προειδοποίησε γι’ αυτούς (Β’ Κορ.ια:13-15).
  • Ο Πέτρος μας προειδοποίησε γι’ αυτούς (Β’ Πέτρ.β).
  • Ο Ιούδας μας προειδοποίησε γι’ αυτούς (Ιούδας).

«Βλέπετε μή σάς εξαπατήση τις διά τής φιλοσοφίας καί τής ματαίας απάτης, κατά τήν παράδοσιν τών ανθρώπων, κατά τά στοιχεία τού κόσμου καί ουχί κατά Χριστόν» (Κολ.β:8).