Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Μακαρισμοί

Ίσως, τα λόγια του Ιησού που θυμόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι αυτά από την επί του όρους ομιλία, όπως περιγράφεται στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Αυτά που ονομάζουμε «Μακαρισμούς», και αξίζει να τα θυμηθούμε εδώ.


  • Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών.
  • Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή.
  • Μακάριοι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην.
  • Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή.
  • Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθή.
  • Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν.
  • Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί Θεού.
  • Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών.
  • Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού.
  • Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς· επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών
Σε περίπτωση που δεν το προσέξατε, επιτρέψτε μου να επισημάνω το προφανές. Δεν υπάρχουν καθόλου ευλογίες για τους πλούσιους.  Δεν υπάρχουν καθόλου ευλογίες για τους δυνατούς.  Λέγεται, αλλά δεν το έχω επαληθεύσει, ότι το θέμα που ο Ιησούς μίλησε περισσότερο, δεν ήταν η αμαρτία, το σεξ, ούτε ακόμη και η προσευχή.  Ήταν τα χρήματα.  Προσέξτε μερικά απ’ αυτά που είπε:


Λουκ.κα:1-4 Αναβλέψας δε είδε τους πλουσίους, τους βάλλοντας τα δώρα αυτών εις το γαζοφυλάκιον· είδε δε και χήραν τινά πτωχήν, βάλλουσαν εκεί δύο λεπτά, και είπεν· Αληθώς σας λέγω ότι η πτωχή αύτη χήρα έβαλε περισσότερον πάντων· διότι άπαντες ούτοι εκ του περισσεύματος αυτών έβαλον εις τα δώρα του Θεού, αύτη όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλεν όλην την περιουσίαν όσην είχε.


Δεν είναι το ποσό των ευρώ που μετράει.  Είναι η θυσία που είναι αρεστή στον Θεό.


Στο Λουκά κεφάλαιο ιη, ο Ιησούς συμβουλεύει ένα νέο άρχοντα, ο οποίος Τον πλησίασε ρωτώντας πως να κερδίσει την αιώνια ζωή.  Παρά όλα τα καλά έργα του και τις καλές προθέσεις, ο Ιησούς του είπε «Έτι εν σοι λείπει· πάντα όσα έχεις πώλησον και διαμοίρασον εις πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανώ, και ελθέ, ακολούθει μοι. Ο δε ακούσας ταύτα έγεινε περίλυπος διότι ήτο πλούσιος σφόδρα. Ιδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον, είπε· Πως δυσκόλως θέλουσιν εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα· διότι ευκολώτερον είναι να περάση κάμηλος διά τρύπης βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού».


Ο απόστολος Παύλος έγραψε στην Α’ Τιμ.ς:10, ότι «ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία».


Είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς δίδαξε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τα πράγματα του κόσμου.  Ο Θεός θα προμηθεύσει τις ανάγκες μας.  Αυτό είναι κάτι για το οποίο ανησυχούν οι εθνικοί.  Αλλά ποτέ δεν είπε ότι αυτές οι ανάγκες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα καινούριο σπίτι, ένα φανταχτερό αυτοκίνητο ή μια γεμάτη με ρούχα ντουλάπα.  Αντ' αυτού, στο Ματθ.ς:33 είπε «Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή».


Με αρρωσταίνει να σκέφτομαι ότι κυκλοφορούν άνθρωποι, που κηρύττουν ότι αν είσαι «καλός» Χριστιανός, τότε ο Θεός με κάποιο τρόπο θα σε ανταμείψει οικονομικά. Μ’ αυτό είναι σαν να λένε – και το λένε – ότι αν είσαι φτωχός, κατά κάποιο τρόπο δεν είσαι καλός χριστιανός ή ότι δεν έχεις πίστη!  Και οι υποστηρικτές του ευαγγελίου της ευημερίας το αποδεικνύουν αυτό με το να γίνονται αισχρά πλούσιοι.


Αν ποτέ χρειαστείτε μια αντίθεση με αυτούς τους τσαρλατάνους – κοιτάξτε μέσα στο λόγο του Θεού τη ζωή των αποστόλων και της πρώτης εκκλησίας. Ο Παύλος γράφει στους Κορίνθιους για την «βαθεία πτωχεία» των εκκλησιών της Μακεδονίας. Ο Ιησούς λέει στην «εκκλησία των Σμυρναίων» ότι γνωρίζει την οικονομική «πτωχείαν» τους και τον πνευματικό πλούτο τους. Μήπως αυτές οι εκκλησίες είχαν έλλειψη πίστης ή δεν είχαν τους σωστούς ανθρώπους να τις καθοδηγήσουν;


Κάποιες από τις μεγαλεπήβολες εικόνες του Ευαγγελίου της ευημερίας - της πεποίθησης ότι ο Θεός ανταμείβει την πίστη με πλούτο, υγεία και ευτυχία - έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα μεταξύ των παρασυρόμενων «χριστιανών».


Πολλοί οπαδοί, όταν αυτά που τους υπόσχονται δεν συμβαίνουν, στις δικές τους ζωές, βλέπουν τις οικονομικές δυσκολίες σαν συνέπεια αμαρτίας και προσωπικής ανικανότητας και αποφασίζουν να προσπαθήσουν πιο σκληρά για να ευχαριστήσουν τον Θεό και να ευημερήσουν οι ίδιοι.


Οι περισσότεροι «εργάτες» που κηρύττουν το Ευαγγέλιο της ευημερίας, ερμηνεύουν οποιαδήποτε σύγκρουση, αντίθεση ή απορία, σαν επίθεση του διαβόλου και απόδειξη ότι ακολουθούν τον Θεό. 

Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το Πνεύμα του Θεού, απλά διάλεξαν αυτό τον τρόπο πλουτισμού. Και το καταλαβαίνει κανείς, από τον τρόπο που ερμηνεύουν διάφορα αποσπάσματα του λόγου του Θεού. Το περίεργο βέβαια είναι, πώς τόσοι αφελείς τους πιστεύουν και τους ακολουθούν!


Λένε για παράδειγμα, αναφερόμενοι στην Α’ Τιμ.ς:1-8:


Όσοι είναι υπό ζυγόν δουλείας, ας νομίζωσι τους κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, διά να μη βλασφημήται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Οι δε έχοντες πιστούς κυρίους ας μη καταφρονώσιν αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερον ας δουλεύωσι, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί οι απολαμβάνοντες την ευεργεσίαν. Ταύτα δίδασκε και νουθέτει. Εάν τις ετεροδιδασκαλή και δεν ακολουθή τους υγιαίνοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατ' ευσέβειαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, έρις, βλασφημίαι, υπόνοιαι πονηραί, μάταιαι συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων τον νούν και απεστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβειαν ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνου από των τοιούτων. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκείας. Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμον, φανερόν ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρωμέν τι· έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκώμεθα εις ταύτα.


Οι ποιμένες σας, σας κοροϊδεύουν όταν σας διαβάζουν μόνο το εδ.8 «έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκώμεθα εις ταύτα» και δεν σας λένε τα παραπάνω εδάφια που καθαρά διδάσκουν ότι υπήρχαν πλούσιοι χριστιανοί με σπίτια και με δούλους… Ποιος από σας έχει μόνο τροφές και σκεπάσματα; κτλ.


Ακόμα, προσέξτε ερμηνευτική του Λουκ.δ:18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς…..,


Τι θα ευαγγέλιζε ο Χριστός τους φτωχούς; Να παραμείνουν στη φτώχεια τους, αυτά είναι τα καλά νέα για ένα φτωχό; Όχι! Τα καλά νέα είναι να μην είναι πλέον φτωχός, αλλά να γίνει πλούσιος!


Και μάλιστα, «κραυγάζουν», ότι αυτοί που διδάσκουν έτσι τους ανθρώπους, πρέπει να κατέβουν από τους άμβωνες, γιατί δεν ξέρουν τι λέει ο λόγος του Θεού. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή αξίζει ν’ ακολουθήσει κανείς τη σοφή παροιμία: «Μη αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού, διά να μη γείνης και συ όμοιος αυτού» (Παρ.κς:4), γιατί «Καθώς η χιών εν τω θέρει και καθώς η βροχή εν τω θερισμώ, ούτως εις τον άφρονα η τιμή δεν αρμόζει» (Παρ.κς:1).


Οι οπαδοί του ευαγγελίου της ευημερίας - που ενθαρρύνονται από τους ποιμένες τους να «σπείρουν τον σπόρο» της πίστης δίνοντας χρήματα, κατά την άποψή τους, η έννοια ότι «ο Θεός μας ευλογεί έτσι ώστε να μπορούμε κι εμείς να είμαστε μια ευλογία» είναι Βιβλική.


Πηγαίνετε πίσω και διαβάσετε ξανά τους μακαρισμούς.  Η ανταμοιβή είναι παρηγοριά στο πένθος, να δεις το πρόσωπο του Θεού, έλεος, η Βασιλείας του Θεού – δεν είναι πλούτη εδώ στη γη.


Ας μην ξεχνάμε τον Ψαλμ.ξβ:10 ….πλούτος εάν ρέη, μη προσηλόνετε την καρδίαν σας.


Παρ.ιθ:1 Καλήτερος ο πτωχός ο περιπατών εν τη ακεραιότητι αυτού, παρά τον πλούσιον τον διεστραμμένον τα χείλη αυτού και όντα άφρονα.