Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Επιθετική ανανέωσηΡωμ.ιβ:1,2 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.Φιλιπ.δ:8 Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε·


Η διαδικασία ανανέωσης που αρχίζει όταν ακολουθούμε τον Χριστό είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται καθημερινά.


Αν δεν ανανεώνουμε το νου μας, συμμορφωνόμαστε με τις επιρροές του κόσμου γύρω μας.


Η ανανέωση είναι σαν μια επιθετική, προληπτική διαδικασία - κατεδάφισης και αιχμαλωσίας:


Β’ Κορ.ι:5 επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού,


Για να ανανεώνουμε το νου μας, πρέπει να επικεντρωθούμε σε πράγματα που είναι «προσφιλή και εύφημα» (Φιλιπ.δ:8) δημιουργώντας μια Βιβλική κοσμοθεωρία. Δεν είναι να βάλουμε απλά κάτι θετικό στη ζωή μας, είναι να βάλουμε κάτι ευσεβές στη ζωή.


Πεποιθήσεις σταθερά ριζωμένες και καλλιεργημένες στο μυαλό μας, επηρεάζουν τον τρόπο ζωής μας και μας δίνουν μια βαθύτερη αντίληψη του Θεού «αγαθή και ευάρεστη και τέλεια» (Ρωμ.ιβ:2).


Πως ανανέωσες το νου σου σήμερα;