Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ

• Η ΑΝΑΓΚΗ TOY:
1. επικοινωνία του ανθρώπου - Γένεση γ:8-11
2. το εμπόδιο της αμαρτίας - Εφεσίους β:1-16
3. η ανάγκη μεσίτη - Ιώβ θ:33.

• ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ:
1. να είναι αυτός άγιος - Λευιτικό κα:21
2. να προσφέρει υπέρ των αμαρτωλών - Λευιτικό ιδ:11
3. να μεταφέρει μηνύματα Θεού - Λευιτικό ια:1,2.


• ΟΙ ΔΥΟ ΤΑΞΕΙΣ:

Α. ΑΑΡΩΝ (ΛΕΥΙΤΙΚΗ ΙΕΡΟΣΥΝΗ)
·        είχαν δικές τους αμαρτίες - Εβραίους ε:1,3
·        εκωλύοντο δια του θανάτου - Εβραίους ζ:23
·        ήταν πολλοί - Εβραίους ζ:23.

Β. ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ (τύπος του ΧΡΙΣΤΟΥ)
·        αμετάθετη ιεροσύνη - Εβραίους ζ:3
·        όχι περί ιδίων αμαρτιών - Εβραίους ζ:2
·        ήταν ΕΝΑΣ - Εβραίους ζ:11.

• Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ:
1. Αμετάθετον την ιεροσύνη - Εβραίους ζ:24
2. Όχι δικές Του αμαρτίες - Εβραίους ζ:26, 27
3. διά τού αιωνίου αίματος - Εβραίους θ:12
4. εφ’ άπαξ λύτρωση - Εβραίους ι:10.

ΠΑΓΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΙΕΡΟΣΥΝΗ:
1. Άγιοι διά της θυσίας του Χριστού – Α’ Πέτρου β:9
2. ελευθέρα είσοδο στην παρουσία του Θεού - Εφεσ.γ:12
3. μεσιτεύουμε υπέρ αμαρτωλών – Β’ Κορινθίους ε:20.