Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.κ:10  Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης και θέλουσι βασανίζεσθαι ημέραν και νύκτα, εις τους αιώνας των αιώνων.

και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός και του θείου

Ο διάβολος ο πλανών την οικουμένην όλην, τους εξαπάτησε. Και αναφέρεται στα έθνη που είδαμε στο προηγούμενο εδάφιο ότι εκστράτευσαν και πάλι εναντίον της Ιερουσαλήμ στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας. Ο διάβολος και πάλι λύνεται στο τέλος των καιρών και πλανά τα έθνη άλλη μια φορά. Όμως εδώ βλέπουμε ότι ερρίφθη στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου θα βασανίζεται στους αιώνες των αιώνων. 


όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης και θέλουσι βασανίζεσθαι ημέραν και νύκτα εις τους αιώνας των αιώνων

Θα βασανίζονται αιώνια ο Σατανάς, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Η λίμνη του πυρός όπου ο Σατανάς ρίπτεται και καταστρέφεται, αναφέρεται και στον Ιεζεκ.κη:18,19 και στο Ματθ.κε:41,46. Είναι η αιώνια κόλαση, το πυρ το άσβεστο, όπου ο σκώληξ αυτών δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται.

Ματθ.κε:41 Εδώ λέει ότι η γέενα, η Λίμνη του πυρός, το πυρ το αιώνιο, είναι ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Δημιουργήθηκε ειδικά μόνο για το Σατανά και τα δαιμόνια. Εδώ πράγματι εκπληρώνεται ο αρχικός σκοπός για τον οποίο η κόλαση ήταν ετοιμασμένη, να είναι δηλαδή ο αιώνιος τόπος τιμωρίας και καταδίκης του Σατανά και των δαιμόνων του.

Αποκ.κ:11 Και είδον θρόνον λευκόν μέγαν, και τον καθήμενον επ’ αυτού από προσώπου του οποίου έφυγεν η γή και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι’ αυτά.

Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ είναι ο Μέγας Λευκός Θρόνος, και στα επόμενα εδάφια θα δούμε την κρίση που συμβαίνει μπροστά από το Λευκό Θρόνο. Και ο καιρός που συμβαίνει η κρίση αυτή είναι όταν φεύγουν και παρέρχονται η γη και ο ουρανός. Αυτό ακριβώς λέει σ’ αυτό το εδάφιο.

έφυγεν η γή και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι’ αυτά

Εφόσον δεν ευρέθη τόπος για τη γη και τον ουρανό, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον πουθενά. Έφυγαν και παρήλθαν για πάντα. Η γη δεν πρόκειται να αποκατασταθεί ξανά και να ανανεωθεί, όπως διδάσκουν ορισμένοι. Στη χιλιετή βασιλεία ο Θεός θα ευλογήσει τη γη, μόνο για 1000 χρόνια.

Όμως υπάρχουν ορισμένοι που διδάσκουν ότι η γη που θα υπάρχει στη χιλιετή βασιλεία, θα είναι το αιώνιο κατοικητήριο των δίκαιων. Και ισχυρίζονται ότι όταν ο λόγος του Θεού μιλάει για νέους ουρανούς και νέα γη, εννοεί αυτό τον ουρανό κι αυτή τη γη που θα αλλάξουν μορφή και θα υπάρξουν πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Θα μπορούν να ζουν σ’ αυτή τη γη αιώνια, να τρώγουν, να πίνουν, να διασκεδάζουν, να νυμφεύονται, να οικοδομούν, να φυτεύουν. Αυτό όμως έρχεται σε φανερή αντίθεση με το λόγο του Θεού που μας είπε ότι έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος γι’ αυτά.

Αποκ.κα:1 Η ίδια αλήθεια επιβεβαιώνεται και λέει ο Ιωάννης ότι ο πρώτος ουρανός και πρώτη γη παρήλθαν και δεν υπάρχουν πια.

Όπου ο λόγος του Θεού λέει ότι έφυγαν η γη και ο ουρανός αναφέρεται στο φυσικό ουρανό και στη φυσική γη. Ο φυσικός ουρανός είναι η ατμόσφαιρα, το ηλιακό σύστημα, το σύμπαν. Και είναι αυτός ο φυσικός ουρανός, οι γαλαξίες, όλη η δημιουργία που παρήλΘε. Αρκετά εδάφια του λόγου του Θεού αποδεικνύουν αυτή ακριβώς την αλήθεια και αυτή τη σειρά των πραγμάτων. Η σημερινή κατάσταση θα αλλάξει τελείως, ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν και δεν θα υπάρξουν ποτέ πια! 

Β’ Πέτρ.γ:7-14  Οι σημερινοί ουρανοί και η γη είναι αποταμιευμένοι και φυλάσσονται για το πυρ την ημέρα της κρίσης. Πρόκειται να καταστραφούν με φωτιά.

οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη και τα εν αυτής έργα θέλουσι κατακαεί

Τα στοιχεία του σύμπαντος θα λυόσουν. Και εφ' όσον τα στοιχεία αυτά θα λυόσουν και θα διαλυθούν, τότε δεν αναφέρεται απλά σε μια φωτιά τρομερής καύσης και ισχύος. Αναφέρεται σε φωτιά πυρακτωμένη που τα πάντα θα αποσυντεθούν και θα διαλυθούν. Τα πάντα διαλύονται, φεύγουν. Και η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Στο εδάφιο 12 επαναλαμβάνει για έμφαση ότι «οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί, και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί».

Αυτός ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, όμως στο εδάφιο 13 λέει ότι κατά την υπόσχεσή Του, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, όπου θα κατοικεί δικαιοσύνη. Αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται να υπάρξει μια άλλη νέα δημιουργία. Δεν σημαίνει ότι αυτή η γη θα γίνει καλύτερη ή ότι θα υπάρξουν πολύ καλύτερες συνθήκες ζωής.

Ησ.να:6 Και εδώ πάλι μιλάει για την καταστροφή των ουρανών και της γης, και λέει ότι «οι ουρανοί θέλουσι διαλυθεί ως καπνός, και η γη θέλει παλαιωθεί ως ιμάτιον».

Ματθ.κδ:35 Ο Ιησούς είπε ότι «ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει».

Ψαλμ.μς:6 Έφρύαξαν τα έθνη εσαλεύθησαν οι βασιλείαι έδωκε φωνήν αυτού η γη ανελύθη.

Ψαλμ.ρβ:25-27 Κατ' αρχάς, συ Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θέλουσιν απολεσθή συ δε διαμένεις και πάντες ως ιμάτιον θέλουσι παλαιωθή ως περιένδυμα θέλεις τυλίξει αυτούς, και θέλουσιν αλλαχθή.

Οι νέοι ουρανοί και η νέα γη είναι λοιπόν μια νέα εντελώς διαφορετική δημιουργία, διαφορετικής διάταξης.