Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Μακάριοι οι επιεικείς:


Θα ‘ναι πάντα δυο τρεις στις παρέες της γης, να σκορπίζουν παπλώματα, που σκεπάζουν πληγές αμαρτίες, και πόνους.


Συνήθως οι προβληματικοί νιώθουν ήρωες και γίνονται πιο προβληματικοί, ενώ οι αδίκως αδικημένοι βουλιάζουν πιο πολύ στην μειονεξία, λόγω ευαισθησίας.

Α. Κονάνος