Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.κα:4,5. «Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε πόνος, ούτε κραυγή, δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού, κάμνω νέα τα πάντα. Και λέει προς εμέ, γράψον, διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί».

Ιδού κάμνω νέα τα πάντα.

Αυτό πάλι σημαίνει ότι κάνει νέα τα πάντα, όχι μόνο σε χρόνο, αλλά και σε ποιότητα. Θα υπάρξει μια εντελώς νέα και διαφορετική διάταξη πραγμάτων. Θα γίνει μια τελείως νέα δημιουργία. Και σ' αυτή τη δημιουργία δεν θα υπάρχει πλέον πόνος, δάκρυα, θάνατος, πένθος, κραυγή, γιατί τα πρώτα πράγματα παρήλθαν. Όλα έγιναν καινούργια. Πρόκειται λοιπόν για μια νέα διαφορετική δημιουργία.


Αποκ.κα:6. «Και είπε προς εμέ, ετελέσθη, Εγώ Είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν».

Και είπε προς εμέ, ετελέσθη

Ο Ιωάννης είδε μέσα στην όραση την χρονική περίοδο που ζούσε ότι η όραση ετελέσθη. Το αιώνιο σχέδιο του Θεού γι' Αυτόν που είναι έξω από το χρόνο και τον χώρο είναι από την αρχή ολοκληρωμένο, πριν ακόμη ξετυλιχθεί πλήρως. Είναι τετελεσμένο. Το έργο του Θεού να κάμει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή Του και σύμφωνα με το σχέδιο Του έχει ήδη γίνει και έχει εκπληρωθεί, και σ' αυτή την νέα δημιουργία κάθε επίδραση της αμαρτίας σβήνει για πάντα. Κατά την Χιλιετή βασιλεία δεν έσβησε κάθε επίδραση της αμαρτίας. Υπήρχε ακόμη αμαρτία και η επίδρασή της ήταν εμφανής. Όμως σ' αυτή τη νέα δημιουργία δεν θα υπάρχει ίχνος αμαρτίας. Όλη η κατάρα εξ' αιτίας της αμαρτίας έχει φύγει. Δεν υπάρχει πλέον πόνος, λύπη, κραυγή, πένθος, θάνατος, στεναγμός. Τίποτα από όλα αυτά. Και όπως ο Πέτρος λέει, μόνο δικαιοσύνη θα κατοικεί εκεί (Β' Πέτρ.γ:13).

Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος

Αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο λέει ότι είναι το Άλφα και το Ωμέγα. Και γνωρίζουμε ότι είναι ο Ιησούς Αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο. Σύμφωνα με την Αποκ.α:8,11, το Άλφα και το Ωμέγα δεν είναι κανείς άλλος εκτός από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.

Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν

Τώρα έχουμε μια πρόγευση του Πνεύματος. Όμως θα πίνουμε αυτή την πηγή του ύδατος της ζωής σε όλη την αιωνιότητα. Θα πίνουμε αιώνια από τη ζωή του Θεού.

Αποκ.κα:7. «Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είσθαι εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός».

Αυτός που νικά και που θα κληρονομήσει τα πάντα δεν είναι μόνο η Νύμφη του Χριστού του εδαφίου 1. Το γεγονός ότι ο Ιωάννης είδε την Νύμφη, αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ότι και άλλοι υπάρχουν στη νέα γη, ακόμη κι αν αυτοί δεν αποτελούν μέρος αυτής της άγιας πόλης.

Αποκ.κα:8. «Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς, και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι, και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εις την λίμνην την καιομένην με πυρ και θείον, ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος»

Βδελυκτοί: Αυτό μπορούμε να το πάρουμε είτε υπό τη μέση είτε υπό την παθητική του μορφή.

Αν το πάρουμε με την παθητική του μορφή, τότε θα ερμηνευθεί 'αηδιαστικοί'. Και αυτή είναι η μεγάλη τραγωδία ότι ο κόσμος θα έχει τέτοια επίδραση πάνω στους ανθρώπους, που θα τους κάνει αηδιαστικούς μπροστά στα μάτια του Θεού. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι οι δειλοί, οι άπιστοι και αυτοί που έχουν γίνει αηδιαστικοί στα μάτια του Θεού θα έχουν μερίδα στη Λίμνη του πυρός.

Αν το πάρουμε με την μέση μορφή, η οποία δείχνει ότι το υποκείμενο ενεργεί αλλά η ενέργεια επιστρέφει στον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο και επιδρά πάνω του, τότε μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με την έννοια ότι έχουν κάνει οι ίδιοι τους εαυτούς τους αηδιαστικούς μπροστά στα μάτια του Θεού με τις πράξεις τους. Και αυτό έγινε εξαιτίας της απόφασής τους να ακολουθήσουν την αμαρτία και να την αφήσουν να διαμορφώσει τη ζωή τους και το χαρακτήρα τους, ώστε να είναι βδέλυγμα μπροστά στο Θεό.

Μάγοι: Αναφέρεται σ' αυτούς που χρησιμοποιούν ναρκωτικά. Επίσης μπορεί να αναφέρεται στη χρήση ναρκωτικών αναμεμιγμένη με ψευδοθρησκείες και ειδωλολατρίες.

Αποκ.κα:9 «Και ήλθε προς εμέ εις των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας τας πλήρεις από των επτά έσχατων πληγών, και ελάλησε μετ εμου, λέγων, Ελθέ, και θέλω σοι δείξη την νύμφην, του Αρνιού την γυναίκα».

Ο άγγελος αυτός κρατούσε τις επτά φιάλες πλήρεις από τις επτά πληγές της έβδομης σφραγίδας. Και ήλθε στον Ιωάννη για να του δείξει την Νύμφη του Αρνίου.

Αποκ.κα:10 «Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλόν, και μοι έδειξε την πόλιν την μεγάλην, την αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού»

Βλέπει λοιπόν ο Ιωάννης την πόλη τη μεγάλη, την αγία Ιερουσαλήμ. Τώρα μπορούμε να αντιπαραβάλουμε αυτή την πόλη τη μεγάλη με την μεγάλη πόλη του κόσμου, την παγκόσμια Βαβυλώνα, στο κεφ.ιη:18, όπου λέει: ποία πόλις εστάθη ομοία με την πόλιν την μεγάλην; Όμως ο Θεός λέει 'Εγώ θα σας δείξω ποια είναι η πόλη η μεγάλη'. Και είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού.

Και την βλέπει να κατεβαίνει από τον ουρανό από το Θεό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κατεβαίνει πάλι από τον ουρανό για δεύτερη φορά μετά από αυτή που είδαμε στο εδάφιο 2. Πρόκειται για το ίδιο γεγονός. Επαναλαμβάνεται όμως γιατί σταματά ο χρόνος και αρχίζει να περιγράφει την πόλη τη μεγάλη με λεπτομέρεια. Επαναλαμβάνεται λοιπόν το γεγονός ότι την είδε να κατεβαίνει από τον ουρανό, και τώρα αρχίζει μια λεπτομερής περιγραφή της νέας Ιερουσαλήμ.

Δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι επειδή πρόκειται να κατοικήσουμε στη νέα γη, θα είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε λιγότερο στενή σχέση με τον Κύριο απ’ ότι ήμασταν προηγουμένως όταν βρισκόμασταν στον ουρανό εν μέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου.

Ο Θεός δεν έχει ετοιμάσει μια νύμφη μέσω όλων αυτών των δοκιμασιών και πειρασμών και δυσκολιών, αγώνων και δακρύων, για τον λόγο μόνο να έχει τη νύμφη αυτή στον ουρανό για λίγο χρονικό διάστημα και μετά να τους πει, τώρα κατεβείτε στη νέα γη. Αρκετά μείνατε στον ουρανό, θα σας δω αργότερα. Όχι, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Αυτή η νέα γη θα έχει την πλήρη παρουσία της δόξας του Θεού πάνω της. Κι εμείς θα έχουμε την παρουσία Του και θα την απολαμβάνουμε κάθε στιγμή πολύ περισσότερο από πριν, όταν ήμασταν εδώ στη γη.

Ορισμένοι σκέφτονται ότι εφ' όσον δεν πρόκειται να περάσουμε την αιωνιότητα στον ουρανό, αλλά υπάρχει μια νέα γη πάνω στην οποία θα κατοικήσουμε, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να είμαστε στον ουρανό. Μα και βέβαια, θα είμαστε στον ουρανό, και είναι πιο σωστό να πούμε ότι πρόκειται να πάμε στον ουρανό και θα είμαστε για πάντα με τον Ιησού σε ολόκληρη την αιωνιότητα, γιατί όπου είναι ο Ιησούς είναι και ο ουρανός. Όμως η νέα γη θα είναι στην πραγματικότητα ο τόπος πάνω στον οποίο θα κατοικήσουμε , αυτή η νέα δημιουργία την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, και Αυτός θα είναι εκεί μαζί μας το ίδιο ακριβώς όπως θα ήταν εάν βρισκόμασταν στον ουρανό, και έτσι δεν υπάρχει καμία ελάττωση της δόξης της παρουσίας Του. Και θα δούμε στη συνέχεια του κεφαλαίου πως η παρουσία του Θεού είναι πλήρης μέσα μας εκεί στην νέα γη.