Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

4 παρανοήσεις σχετικά με το τι σημαίνει "ακολουθώ τον Ιησού".Παρεξηγήσεις που εμποδίζουν τη μαθητεία, που δημιουργούν ένα Χριστιανισμό, που απέχει από τις τελικές οδηγίες του Χριστού «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ.κη:18-20).

Δυστυχώς, η σύγχρονη εκκλησία, συχνά είναι καλύτερη στο να κάνει προσήλυτους παρά μαθητές.


Οι προσήλυτοι πιστεύουν και εμπιστεύονται το Χριστό. Οι μαθητές μαθαίνουν τι διδάσκει ο λόγος του Θεού και γίνονται αληθινοί ακόλουθοι του Ιησού.

Χωρίς μαθητεία, συνήθως έχουμε μία ή όλες αυτές τις παρανοήσεις:

1. Παρανοήσεις σχετικά με τον Ιησού (Β’ Κορ.ια:4 Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττη προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον ημείς δεν εκηρύξαμεν, ή λαμβάνητε άλλο πνεύμα, το οποίον δεν ελάβετε, ή άλλο ευαγγέλιον, το οποίον δεν εδέχθητε, καλώς ηθέλετε υποφέρει αυτόν.)

Δημιουργούν ένα Ιησού κατά το δοκούν, γιατί δεν ξέρουν τι διδάσκει η Αγία Γραφή σχετικά με Αυτόν.

2. Παρανόηση σχετικά με το τι σημαίνει γνήσια πίστη (Εβρ.ε:11-14 Περί του οποίου πολλά έχομεν να είπωμεν και δυσερμήνευτα, διότι εγείνετε νωθροί τας ακοάς. Επειδή ενώ ως προς τον καιρόν έπρεπε να ήσθε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρείαν του να σας διδάσκη τις τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού, και κατηντήσατε να έχητε χρείαν γάλακτος και ουχί στερεάς τροφής. Διότι πας ο μετέχων γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης· επειδή είναι νήπιος· των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οίτινες διά την έξιν έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωσι το καλόν και το κακόν).

Μαθαίνουν τα βασικά και νομίζουν ότι αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται για να βαδίσει κανείς δια πίστεως.

3. Παρανοήσεις σχετικά με το φρόνημα του κόσμου (Ρωμ.ιβ:2 και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον).

Δεν κάνουν καμία διάκριση και αφήνουν το φρόνημα του κόσμου να διαμορφώνει την πίστη τους, αντί η πίστη τους να επηρεάζει το κοσμικό φρόνημα.

4. Παρανοήσεις σχετικά με την αμαρτία (Ρωμ.η:12-14 Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώσται ουχί εις την σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα· διότι εάν ζήτε κατά την σάρκα, μέλλετε να αποθάνητε· αλλ' εάν διά του Πνεύματος θανατόνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού).

Ακολουθούν την τρέχουσα τάση να ρίχνουν το φταίξιμο για τις αμαρτίες τους στο περιβάλλον, στους γονείς ή στις περιστάσεις. 

Μπορούμε να προσευχηθούμε για όλα αυτά και να ζητήσουμε από το Θεό να αποκαλύψει τυχόν παρανοήσεις που μπορεί να έχουμε!