Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Κεφάλαιο 21

Αποκ.κα:1 Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον.

Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν

 
Νέα και διαφορετική δημιουργία. Δεν εννοεί νέα σε χρόνο αλλά σε ποιότητα. Με άλλα λόγια, δεν ανανεώθηκαν ο ουρανός και η γη που υπήρχαν πριν, αλλά πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική δημιουργία, για ένα ολοκληρωτικά νέο ουρανό και νέα γη. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε τελείως αυτή την κατάσταση, και οποιαδήποτε εικόνα και να σχηματίσουμε δεν θα αποδώσει τη νέα πραγματικότητα.
 

Είναι εντελώς αδύνατο να το συλλάβει ανθρώπινος νους, γιατί στην Α΄Κορ.β:9 λέει: «Εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε, και ωτίον δεν ηκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εν τους αγαπώντας αυτόν».

διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσσα δεν υπάρχει πλέον
 
Β΄Πέτρ.γ:10-13 «Οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή, και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαυθή».
 
Τα πάντα θα διαλυθούν και δεν πρόκειται να υπάρξουν ποτέ πλέον. Στο εδάφιο 12 λέει, «οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή, και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή». Κατά την υπόσχεσή Του τώρα προσμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη, όπου θα κατοικεί δικαιοσύνη. Επομένως, αυτός ο ουρανός και αυτή η γη θα παρέλθουν για πάντα και τα στοιχεία θα λιώσουν και θα χωνευθούν. Όλο το σημερινό σύστημα πραγμάτων θα αποσυντεθεί και θα διαλυθεί, και δεν θα υπάρξει ποτέ πλέον.
 
Ησαΐας ξε:17 «Επειδή, ιδού, νέους ουρανούς κτίζω, και νέαν γην, και δεν θέλει είσθαι μνήμη των προτέρων».
 
Ης.ξς:22. Οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία ο Κύριος θα κάμει, θα διαμένουν ενώπιον Του και θα είναι το αιώνιο κατοικητήριο μας.
 
Εβρ.α:10-12 «Συ κατ' αρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών Σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θέλουσιν απολεσθή, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ιμάτιον θέλουσι παλαιωθή, και ως περιένδυμα θέλεις τυλίξει αυτούς, και θέλουσιν αλλαχθή».

Αποκ.κα:2  «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην και νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής».

Πρόκειται πάλι για την ίδια ομάδα ανθρώπων που είδαμε στην Αποκ.ιθ:7,8. Ο Ιωάννης τώρα τους βλέπει ετοιμασμένους σαν νύμφη κεκοσμημένη για τον άντρα της. Η γιορτή του δείπνου του γάμου του Αρνίου έχει περάσει, και ακόμη εδώ λέει ότι είναι ετοιμασμένη σαν νύμφη κεκοσμημένη για τον άνδρα της. Αυτό σημαίνει ότι ο γάμος του Αρνίου ήταν μόνο η αρχή. Τώρα πρόκειται να περάσει όλη την αιωνιότητα μαζί με τον άντρα της.
 
Β' Κορ.ια:2 «Επειδή σας ηρραβώνισα με έναν άνδρα, διά να σας παραστήσω παρθένον αγνήν εις τον Χρυστόν».
 
Εφες.ε:25-27 Ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό Του γι’ αυτήν, για να την αγιάσει, να την καθαρίσει και να την παραστήσει στον εαυτό Του ένδοξη εκκλησία χωρίς κηλίδα και μώμο.
 
Ης.ξα:10 «Θέλω ευφρανθή τα μέγιστα επί τον Κύριον, η ψυχή μου θέλει, αγαλλιασθή εις τον Θεό μου, διότι με ενέδυσεν ιμάτιον σωτηρίας, με εφόρεσεν επένδυμα δυκαιοσύνης, ως νυμφίον ευπρεπυσμένον με μίτραν, και ως νύμφην κεκοσμημένην με τα πολύτυμα αυτής καλλωπίσματα».
 
Ησαΐας ξβ:5 Καθώς ο νυμφίος ευφραίνεται, εις την νύμφην, ούτως ο Θεός σου θέλει, ευφρανθή εις σε!
Αποκάλυψη κα:3 «Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσι είσθαι λαός αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών».

Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων
 
Η σκηνή του Θεού είναι το κατοικητήριο του Θεού. Ο Ιησούς αποκαλείται Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μεθ’ ημών (Ματθ.α:23). Αυτό τώρα θέλει να πει ότι ο Θεός θα είναι μαζί μας επειδή είμαστε εν Χριστώ και γι' αυτό η σκηνή του Θεού είναι μετά των ανθρώπων. Τώρα με άλλη έννοια εμείς είμαστε η σκηνή του Θεού γιατί είμαστε εν Χριστώ. Και εν Χριστώ έχουμε γίνει το κατοικητήριο του Θεού διά του Πνεύματος.
 
Β' Κορ.γ:17,18 «Μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου».
 
Β' Κορι.δ:6. «Διότι ο Θεός ο ειπών να λάμψη φως εκ του σκότους, είναι όστις έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού διά του προσώπου του Ιησού Χριστού».
 
Μέσα στις καρδιές μας λοιπόν λάμπει, η δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού.
 
Εδάφια που αναφέρουν τη σκηνή του Θεού:
 
Ιωάν.α:14 «Και ο λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησεν μεταξύ ημών».
 
Το κείμενο λέει, ότι «εσκήνωσεν εν ημίν». Και αυτό συνδέεται άμεσα με τη σκηνή του Θεού στην Αποκ.κα:3. Η σκηνή του Θεού είναι το ουσιαστικό, και το 'εσκήνωσεν' είναι το ρήμα. Έχουν άμεση σχέση.
 
Β' Κορ.ε:19 «Ο Θεός ήτο εν Χριστώ δυαλάσσων τον κόσμον προς εαυτον».
 
Α' Τιμ.γ:16 «Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί».
 
Ο Ιησούς λοιπόν ήταν η σκηνή, το κατοικητήριο του Θεού. Όμως τώρα ο Ιησούς έχει ένα σώμα αγίων μέσα στο οποίο ο Θεός κατοικεί. Κυρίως είναι ο Ιησούς, αλλά κατόπιν και όσοι είναι του Ιησού, είναι και αυτοί το κατοικητήριο του Θεού.
 
Εφες.β:22 Ο Ιησούς είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και το μόνιμο κατοικητήριο του Θεού, όμως και εμείς που είμαστε εν Χριστώ συνοικοδομούμαστε εις κατοικητήριο του Θεού διά του Πνεύματος.
 
Εφες.α:23 Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, «το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος». Ο Χριστός πληροί τα πάντα, όμως εμείς είμαστε το πλήρωμά Του. Αυτός μας γεμίζει, μας πληρώνει, και έτσι είμαστε πλήρεις και γινόμαστε το πλήρωμά Του. Κατοικεί και φανερώνει τον εαυτό Του μέσα μας.
 
Αποκ.κα:11 Εδώ μιλάει για τη νέα Ιερουσαλήμ και λέει ότι έχει τη δόξα του Θεού, και 'η λαμπρότης αυτής ήτο ομοία με λίθον πολύτιμον, ως λίθον ίασπυν κρυσταλλίζοντα'. Η δόξα του Θεού κατοικεί μέσα της. Η σκηνή λοιπόν του Θεού είναι μετά των ανθρώπων.
 
Αποκ.ιγ:6 Εδώ λέει ότι ο Αντίχριστος εβλασφήμησε την σκηνή του Θεού και τους κατοικούντας στον ουρανό. Η σκηνή του Θεού εδώ είναι οι κατοικούντες στον ουρανό, και αυτοί είναι οι άγιοι της αρπαγής οι οποίοι ήδη βρίσκονται στον ουρανό πριν από το γεγονός αυτό.
 
Ιωάν.ιδ:23 «Απεκρίθη ο Ιησούς, και είπε προς αυτόν, εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει».
 
Όλα αυτά τα εδάφια εφαρμόζονται στην Αποκ.κα:3. Τώρα βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Θεός μόνος θα λατρεύεται και θα δοξάζεται στην αιωνιότητα. Αυτός μόνος και κανείς άλλος. Όμως εδώ μας λέει ότι η δόξα του Θεού θα αποκαλύπτεται στη σκηνή Του, μέσα στους αγίους Του, στην Νύμφη Του, στο σώμα του Χριστού το οποίο τώρα είναι ενωμένο με Αυτόν και γίνεται φανέρωση της δόξας Του. Αυτό που μας λέει στο εδ.3 ότι η σκηνή του Θεού είναι μετά των ανθρώπων πρέπει να συνδεθεί με το εδάφιο 2, όπου ο Ιωάννης είδε την πόλη την αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δόξα του Θεού φανερώνεται μέσα σ' αυτό το γκρουπ των αγίων Του, που είναι η Νύμφη του Χριστού. Στα επόμενα εδάφια θα δούμε ότι υπάρχουν και άλλοι άγιοι, οι οποίοι δεν είναι στη Νύμφη, όμως θα μπουν σ' αυτή την άγια πόλη. Αυτή η αγία πόλη είναι η Νύμφη του Χριστού.
 
Λέει ότι η σκηνή του Θεού είναι μετά των ανθρώπων, μαζί με τους ανθρώπους, και όχι μέσα στους ανθρώπους. Ο Χριστός και οι πλήρεις Πνεύματος άγιοι αντιπροσωπεύουν αυτή τη σκηνή του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Τώρα στα επόμενα εδάφια 4 και 5 υπάρχουν μερικές πολύτιμες και ευλογημένες υποσχέσεις.