Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τί μας προσφέρει, τούτο το «αίμα της Καινής Διαθήκης» (Α’ Κορινθίους ια:25);
 
1. μας προσφέρει ΛΥΤΡΩΣΗ
 
Λύτρωση, σημαίνει λύτρο που καταβάλουμε για την εξαγορά κάποιου. Και ο Πέτρος μας πληροφορεί ότι «δεν ελυτρώθημεν από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διά φθαρτών... αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού (Α' Πέτρ.α:19). Από τη σκλαβιά της αμαρτίας τίποτα δεν μπορεί να σε απελευθερώσει, και... κανένας. Μόνο ο Χριστός «όστις έδωκεν εαυτόν, διά να μας λυτρώση από πάσης ανομίας» (Τίτος β:14). Το λύτρο, ήταν... ο ίδιος ο Λυτρωτής. Δεν θυσίασε, αλλά θυσιάστηκε. Δεν πρόσφερε, προσφέρθηκε. Εκκλησία, που προσφέρει οτιδήποτε άλλο κι όχι το «αίμα του Σταυρού του Χριστού», δεν είναι χριστιανική εκκλησία.
 

2. μας προσφέρει ΑΦΕΣΗ
 
Στη Ρωμαίους ς:23, διαβάζουμε ότι «τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος». Ναι, στοίχισαν ακρ4ιβώς το θάνατο του Χριστού. Έτσι και τη «συγχώρηση των προγενομένων αμαρτημάτων» (Ρωμαίους γ:25), το μέσον είναι ένα- «το αίμα του σταυρού αυτού». Διακηρύσσεται στο Εφεσίους α:7- «διά του αίματος αυτού, έχομεν την άφεσιν των αμαρτημάτων» μας. Είναι μια συγχώρεση παντελής. Που περιλαμβάνει και το ένδοξο· «και των αμαρτιών αυτών, ου μη μνησθήσομαι έτι» (Εβραίους ι:17). Μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρεί και να ξεχνάει. Και το κάνει, διά του αίματος του σταυρού του Χριστού.
 
3. μας προσφέρει ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
 
Ζούμε στην εποχή των απορρυπαντικών, η μάλλον... της ρύπανσης. Ιδιαίτερα, της πνευματικής. Σκεφθήκατε μια διαφήμιση, με το· «το αίμα του σταυρού του Χριστού, καθαρίζει σε βάθος το ρύπο της ανθρώπινης αμαρτίας»! Κι όμως, έτσι ακριβώς είναι. «Εάν το αίμα ταύρων και τράγων... πόσω μάλλον το αίμα του Χριστού, θέλει καθαρίσει την συνείδησίν σας» (Εβραίους θ:13). Πρόσεξες!.. «Τη συνείδησή σας». Καθαρισμό πλήρη και σέ βάθος. Και... συνεχή. Διότι- «εάν περιπατώμεν εν τω φωτί... το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας» (Α’ Ιωάννη α:7).
 
4. μας προσφέρει ΕΙΡΗΝΗ
 
Σήμερα, λείπει παντελώς η ειρήνη στις ανθρώπινες σχέσεις- στις διεθνείς σχέσεις, στους εθνικούς βίους, στις οικογένειες, παντού. Γιατί; Διότι οι άνθρωποι δεν γνώρισαν το Χριστό που είναι «η ειρήνη ημών» (Εφεσίους β:14) και γι’ αυτό «οδόν ειρήνης ούκ έγνωσαν» (Ρωμαίους γ:17). Πώς να γίνεις «ειρηνοποιός» (Ματθαίος ε:9), όταν μέσα σου υπάρχει πόλεμος! «Διά του αίματος του σταυρού αυτού, ειρηνοποίησε τα πάντα» (Κολοσσαείς α:20). Προσυπόγραψες, με τη μετάνοιά σου και πίστη, τούτη την «ειρήνη μετά του Θεού» (Ρωμαίους ε:1), έτσι που «η ειρήνη του Θεού να βασιλεύει μέσα στην καρδιά σου» (Κολοσσαείς γ:15)!..
 
5. μας προσφέρει ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Πανάρχαιο το ερώτημα - «πως να πλησιάσω τον Θεό; ποιος δρόμος οδηγεί σ’ Αυτόν;» Στην Εφεσίους 6 13, έχουμε την απάντηση- «διά του Χριστού... (πιο συγκεκριμένα) διά του αίματος του Χριστού». Στην απορία του Ιωάννη «ποιοι είναι αυτοί, που στέκονται ενώπιον του θρόνου...», η απάντηση είναι· «αυτοί που έπλυναν και ελεύκαναν εν τω αίματι του Αρνίου» (Αποκάλυψη ζ:14). «Πλησίον, διά του αίματος του Χριστού» (Εφεσίους β:13). Το «Πάτερ ημών» και «η παρρησία εις την είσοδον εις τα άγια», είναι πάντα και μόνο «διά του αίματος του Ιησού» (Εβραίους ι:19).
 
6. μας προσφέρει ΠΑΡΡΗΣΙΑ
 
Δίκαια, ο αμαρτωλός νιώθει δειλός και φοβισμένος, αντιμετωπίζοντας την αγιότητα του Θεού. Όπου δεν υπάρχει Θεός Σωτήρας, ο λάτρης ζει κάτω από το θρησκευτικό δέος, εξουθενωμένος στη μικρότητα κι αμαρτωλότητά του. Όχι όμως, ο λυτρωμένος του Χριστού. Αυτός «μετά παρρησίας πλησιάζει τον θρόνο της χάριτος» (Εβραίους δ:16). Αυτός, «έχει παρρησίαν... διά του αίματος του Ιησού» (ι:19). Γι’ αυτό και η προσευχή του πιστού, τόσο απλή και εγκάρδια. Γίνηκε πια «οικείος του Θεού» (Εφεσίους β:19).