Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Το όνομα Ιησούς

«Τις ανέβη εις τον ουρανόν και κατέβη; τις συνήγαγε τον άνεμον εν ταις χερσίν αυτου; τις εδέσμευσε τα ύδατα εν ιματίω; τις εστερέωσε πάντα τα άκρα της γής; τί το όνομα αυτού; και τί το όνομα του υιού αυτού, εάν εξεύρης;» (Παρ.λ:4).
Ο προφήτης ρωτάει για ΤΟ ΟΝΟΜΑ του Πατέρα και του Υιού. Μπορούμε να δώσουμε την απάντηση μέσα απ’ το λόγο του Θεού; Είδαμε προηγουμένως, ότι αυτό που έκανε τον Ιησού Κύριο, ήταν η θεότητα που κατοικούσε μέσα Του κι όχι η ανθρώπινη φύση Του. Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι εύκολο να δούμε, ότι ήταν ο Θεός, όχι ο άνθρωπος, που έδωσε στο Χριστό το όνομά Του.

Διαβάζουμε: «Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν, και εχάρισεν εις αυτόν ΟΝΟΜΑ το υπέρ πάν ΟΝΟΜΑ, διά να κλίνη εις το ΟΝΟΜΑ του ΙΗΣΟΥ πάν γόνυ  επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων» (Φιλιπ.β:9,10). 
 
Καθώς είναι αδύνατον να φανταστούμε κάποιο άλλο όνομα που να είναι πάνω απ’ το ΟΝΟΜΑ του Θεού, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Θεός έδωσε στον Υιό Του το δικό Του ΟΝΟΜΑ γι’ αυτή την οικονομία. Ο Θεός, σε κάθε μία απ’ τις τρεις κύριες οικονομίες είχε το δικό Του ΟΝΟΜΑ. Πριν δοθεί ο Νόμος, ο Θεός φανερωνόταν σαν ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ (Εξ.ς:3). Για την οικονομία του Νόμου, όπως έκανε φανερό στο Μωυσή, το όνομά Του ήταν ΓΙΑΧBΕ (Εξ.γ:13,14,15). Το όνομα που ο άγγελος ανήγγειλε για την οικονομία του Ευαγγελίου είναι ΙΗΣΟΥΣ (Ματθ.α:21, Λουκ.α:31).
Ο Υιός του Θεού διακήρυξε: «Εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου» (Ιωαν.ε:43). Ο Παύλος για να στηρίξει ακόμα πιο πολύ αυτή την ομολογία, γράφει στην Εβρ.α:4 ότι ο Ιησούς έχει κληρονομήσει τ’ όνομά Του. Ο Πέτρος είπε στους Εβραίους ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω απ’ τον ουρανό, ανάμεσα στους ανθρώπους, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε (Πραξ.δ:12). Τους αντικαθιστούσε δηλαδή το όνομα που μέχρι τότε ήξεραν, με το όνομα ΙΗΣΟΥΣ.
Έχουμε ήδη δώσει αρκετές αποδείξεις ότι ο Χριστός ήταν Θεός και άνθρωπος. Σαν Θεός, ήταν ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, και σαν άνθρωπος ήταν το ΠΑΙΔΙΟΝ που ΕΓΕΝΝΗΘΗ και ο ΥΙΟΣ που ΕΔΟΘΗ (Ησ.θ:6). Μ’ όλες αυτές τις αποδείξεις, ποιος θα μπορούσε ν’ αρνηθεί ότι ΤΟ ΟΝΟΜΑ του Χριστού είναι ΙΗΣΟΥΣ; Ο Ιωάννης είπε: «Τις είναι ο ψεύστης, ειμή ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός»; (Α’Ιωαν.β:22). Και σε τέλεια αρμονία με τη θαυμαστή αλήθεια ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, προσθέτει: «ούτος είναι ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν». Πόσο πιο καθαρά θα μπορούσε κανείς να δει ότι ο Χριστός είναι ο Πατέρας και ο Υιός;
Στην Εξ.γ:15 βλέπουμε ότι ο Θεός είπε στο Μωυσή, ότι το όνομά Του θα είναι Γιάχβε για πάντα. Αυτό το γεγονός έρχεται να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά ότι το όνομα ΙΗΣΟΥΣ είναι το όνομα του Θεού, γιατί δεν σημαίνει απλά «σωτήρας» όπως πολλοί νομίζουν. ΙΗΣΟΥΣ σημαίνει ΓΙΑΧΟΥΕ-ΣΩΤΗΡΑΣ ή ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΤΗΡΑΣ (Γιάχβε = αυτός είναι). Αυτό αποδεικνύεται απ’ το εδάφιο Ματθ.α:21-23 που μας διδάσκει ότι όταν η Μαριάμ έδινε στο παιδί που γέννησε το όνομα ΙΗΣΟΥΣ, απλά εκπλήρωνε την προφητεία Ησ.ζ:14.
Ενώ πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσει την ερώτηση του προφήτη στις Παρ.λ:4, ξεκαθαρίζοντας ποιο είναι το ΟΝΟΜΑ του Πατέρα και του Υιού, θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή στο γεγονός ότι σ’ αυτό το όνομα, το όνομα του Ιησού είναι που εκβάλουμε δαιμόνια, μιλάμε άλλες γλώσσες, θεραπεύουμε τους αρρώστους (Μαρκ.ις:17,18). Πρέπει να χρίουμε τους ασθενείς με λάδι σ’ αυτό το ΟΝΟΜΑ (Ιακ.ε:14). 
Στην πραγματικότητα ο απόστολος Παύλος μας λέει: «Και πάν ότι αν πράττητε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού πράττετε, ευχαριστούντες δι’ αυτού τον Θεόν και Πατέρα» (Κολ.γ:17).