Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Περιμένοντας την Κυριακή, να έχω μια καρδιά διαθέσιμη για διδασκαλία και μάθηση.Παρ.κγ:12 Προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την παιδείαν και τα ώτα σου εις τους λόγους της γνώσεως.

Προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την παιδείαν

Στην παιδεία των γονέων, και στην παιδεία των εργατών του λόγου του Θεού, στη Γραφή, που είναι «ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης».


Στην παιδεία της σοφίας, ή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που μας φανερώνει τον τρόπο της σωτηρίας μας. Μην πας μόνο το σώμα σου στην εκκλησία, αλλά φέρε και την καρδιά σου!!

και τα ώτα σου εις τους λόγους της γνώσεως.

Στις διδασκαλίες του Ευαγγελίου, που είναι το μέσο να γνωρίσουμε το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Σε όλα τα θεία, πνευματικά και ουράνια θέματα και να αυξήσουμε στη γνώση αυτών, ώστε να είμαστε ανεπαίσχυντοι, ορθοτομούντες τον λόγον της αληθείας.

Κρατήστε αυτή τη σκέψη:

Όταν πηγαίνετε σ’ ένα τόπο όπου κηρύττεται η υγιαίνουσα διδασκαλία του λόγου του Θεού, πάρτε μαζί σας και την καρδιά σας!!!!