Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Οι άνθρωποι δεν ξέρουν το όνομα του Θεού

Δυστυχώς, το πρόβλημα στο μεγαλύτερο μέρος της Χριστιανοσύνης, είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν το όνομα του Θεού επειδή έχουν διδαχτεί έναν άλλο Ιησού και ένα άλλο Ευαγγέλιο. Ο απόστολος Παύλος προειδοποιεί, «Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττη προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον ημείς δεν εκηρύξαμεν, ή λαμβάνητε άλλο πνεύμα, το οποίον δεν ελάβετε, ή άλλο ευαγγέλιον, το οποίον δεν εδέχθητε, καλώς ηθέλετε υποφέρει αυτόν» Β’ Κορ.ια:4. Αυτό το εδάφιο περιγράφει την τυφλή αποδοχή της διδασκαλίας της τριάδας.
 

Η αληθινή αποκάλυψη φέρνει αληθινή σωτηρία. Αυτό όμως δεν συμβαίνει όταν οι ποιμένες διδάσκουν τη θεωρία της τριάδας. Προσέξτε λίγο αυτό: οι περισσότεροι ευαγγελικοί και πεντηκοστιανοί διδάσκουν  τους ανθρώπους να επαναλάβουν μια μάταιη προσευχή «του αμαρτωλού», όπως «να δεχτεί τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό Σωτήρα του». Το πρόβλημα μ’ αυτούς τους κήρυκες είναι ότι δεν δεχόμαστε εμείς τον Ιησού Χριστό, μάλλον, Αυτός μας δέχεται (Ιωάν.ιε:16). Εκτός αυτού, ο Πέτρος διακήρυξε το αληθινό μήνυμα της σωτηρίας:
 
Πράξ.β:38-39 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.
 
Δυστυχώς, αυτό το αληθινό μήνυμα της σωτηρίας έχει χαθεί μέσα σε πολλές εκκλησίες, επειδή οι ποιμένες κηρύττουν έναν άλλο Ιησού. Ο αληθινός Ιησούς είναι ο ένας αληθινός Θεός «δηλονότι ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κόσμον προς εαυτόν, μη λογαριάζων εις αυτούς τα πταίσματα αυτών, και ενεπιστεύθη εις ημάς τον λόγον της διαλλαγής» (Β’ Κορ.ε:19).
 
Όταν οι κήρυκες δουν αυτή την αποκάλυψη, τότε και μόνο τότε θα έρθει αληθινή απολύτρωση μέσα στις εκκλησίες.
 
Σήμερα, οι ποιμένες πρέπει να απαλλάξουν τις εκκλησίες από την ειδωλολατρία. Οι κήρυκες πρέπει να είναι σαν το βασιλιά Ιωσία. Εκατοντάδες χρόνια μετά τον Σολομώντα, ο βασιλιάς Ιωσίας απάλλαξε το έθνος Ισραήλ από την ειδωλολατρική επιρροή:
 
Και τους υψηλούς τόπους τους κατά πρόσωπον της Ιερουσαλήμ, τους εν δεξιά του όρους της διαφθοράς, τους οποίους ωκοδόμησε Σολομών ο βασιλεύς του Ισραήλ διά την Αστάρτην το βδέλυγμα των Σιδωνίων, και διά τον Χεμώς το βδέλυγμα των Μωαβιτών, και διά τον Μελχώμ το βδέλυγμα των υιών Αμμών, εβεβήλωσεν ο βασιλεύς (Β’ Βας.κγ:13).
 
Αποκατάσταση της αλήθειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη λατρεία του ενός αληθινού Θεού, του Ιησού Χριστού. Κηρύττοντας την πίστη σε ένα Θεό με ένα πρόσωπο και μία υπόσταση, επαναφέρουμε το αληθινό αποστολικό μήνυμα που διδάχτηκε σε όλη την Καινή Διαθήκη. Οι Χριστιανοί πρέπει να υπακούσουν στη Βιβλική αλήθεια, και να απορρίψουν την ειδωλολατρική παράδοση της Τριάδας.