Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Ο ΛόγοςΙωάν.α:1 Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Ιωάν.α:14 Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.

Οι τριαδικοί πιστεύουν ότι ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί ήταν ξεχωριστός από τους θεούς που ήταν μαζί. Αυτό είναι Βιβλικά και θεολογικά ακατόρθωτο. 


Πώς μπορεί να λένε ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός και στη συνέχεια, να λένε ότι αυτός ο ένας Θεός είναι ξεχωριστός και διακριτός από τους θεούς που ήταν μαζί; Αυτά τα εδάφια δεν λένε ότι κάποιο άλλο θεϊκό πρόσωπο ήταν μαζί με τον Θεό. Λένε ότι ο Λόγος ήταν με τον Θεό και ήταν Θεός. «Λόγος» σημαίνει μια σκέψη ή έννοια. Με άλλα λόγια, οι σκέψεις του Θεού ήταν μαζί Του στην αρχή και ήταν ένα μέρος από Αυτόν. Είναι αδύνατο να διαχωριστεί ο Θεός από τις σκέψεις Του. Μόνο έτσι θα μπορούσε ο Λόγος να είναι με τον Θεό και την ίδια στιγμή να είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Λόγος δεν είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο από τον Πατέρα Θεό, όπως και ο δικός σου λόγος δεν είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο από εσένα. Η ιδέα να φανερωθεί ο Θεός εν σαρκί, υπήρχε στην σκέψη και στο νου του Θεού πριν υπάρξει ο κόσμος.