Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

8 προβλήματα ναρκισσισμού


8 εγωιστικές συμπεριφορές σε αντιπαράθεση με τη χριστιανική στάση.

Ιακ.α:22-25 Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου και μη μόνον ακροαταί, απατώντες εαυτούς. Διότι εάν τις ήναι ακροατής του λόγου και ουχί εκτελεστής, ούτος ομοιάζει με άνθρωπον, όστις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρω· διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελησμόνησεν οποίος ήτο. Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ' εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.

Οι άνθρωποι όλο και περισσότερο αποκτούν χαρακτηριστικά ναρκισσισμού.


Νάρκισσος: Το είδους ανθρώπου που εξαπλώνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Ναρκισσισμός είναι η εγωιστική ενασχόληση με τον εαυτό μας, τις προσωπικές μας προτιμήσεις, τις προσδοκίες, τις ανάγκες, την επιτυχία μας και το πως γινόμαστε αντιληπτοί από τους άλλους.

Οι νάρκισσοι είναι συνήθως  άνθρωποι που απορροφώνται πλήρως στον εαυτό τους. Ο εαυτός είναι το κέντρο ολάκερου του σύμπαντος για τον ναρκισσιστή. Οι άνθρωποι γύρω τους είναι απλά… «πράγματα» που τους εξυπηρετούν ή βοηθούν να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους.

Αυτό συμβαίνει εν μέρει εξαιτίας της φιλοσοφίας της αυτοεκτίμησης, και εν μέρει λόγω της τάσης των ανθρώπων να αντιστέκονται στους τρόπους του Θεού.

Παρακάτω θα δούμε 8 ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και 8 χριστιανικά χαρακτηριστικά μέσα από το λόγο του Θεού.

Είναι καλό να εξετάζουμε περιοδικά τον εαυτό μας και να αφήνουμε το λόγο του Θεού να μας διορθώνει (Ιάκ.α:22-25,  Β’ Τιμ.γ:16-17).

     1. Ο νάρκισσος αρνείται την κριτική.
Ο χριστιανός ακούει και λαμβάνει υπόψη του την εποικοδομητική κριτική – (Παρ.ιε:31) Το ωτίον, το οποίον ακούει τον έλεγχον της ζωής, διατρίβει μεταξύ των σοφών

     2. Ο νάρκισσος χρησιμοποιεί τους ανθρώπους.
Ο χριστιανός θεωρεί τους άλλους καλύτερους από τον εαυτό του – (Φιλιπ.β:3-4) μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ' εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλ' έκαστος και τα των άλλων

   3. Ο νάρκισσος μεγαλοποιεί τη σπουδαιότητα, τα επιτεύγματα και τα ταλέντα του.
Ο χριστιανός έχει ρεαλιστική άποψη όσο αφορά στον εαυτό του (Ρωμ.ιβ:3) Διότι λέγω διά της χάριτος της εις εμέ δοθείσης προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονή υψηλότερα παρ' ό,τι πρέπει να φρονή, αλλά να φρονή ώστε να σωφρονή, κατά το μέτρον της πίστεως, το οποίον ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον

     4. Ο νάρκισσος περιμένει ιδιαίτερη προσοχή.
Ο χριστιανός εστιάζει στη διακριτική μεταχείριση των άλλων (Ρωμ.ιβ:10) γίνεσθε προς αλλήλους φιλόστοργοι διά της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους

     5. Ο νάρκισσος απαιτεί συνεχή προσοχή.
Ο χριστιανός εφιστά την προσοχή του στο Θεό, όχι στον εαυτό του (Ψαλμός ργ).

     6. Ο νάρκισσος συχνά ζηλεύει.
Ο χριστιανός χαίρεται όταν άλλοι πετυχαίνουν (Ρωμ.ιβ:15) Χαίρετε μετά χαιρόντων και κλαίετε μετά κλαιόντων. 

    7. Ο νάρκισσος παραβλέπει τα αισθήματα των ανθρώπων, έχει έλλειψη συναισθηματικής κατανόησης.
Ο χριστιανός αντιμετωπίζει τους άλλους, όπως θα ήθελε να τον αντιμετωπίζουν (Ματθ.ζ:12) Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς

     8. Ο νάρκισσος είναι μανιωδώς εγωιστής.
Ο χριστιανός αρνείται τον εαυτό του (Ματθ.ις:24) Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή.