Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

5 κρυφοί σκοποί

Ο Παύλος είναι στη φυλακή των Φιλίππων και είναι χαρούμενος για τις αντιξοότητες.
Μερικές φορές για να δούμε το καλό σε μια κακή κατάσταση, πρέπει να δούμε το θέμα λίγο πιο πλατιά (Γέν.ν:20, Ρωμ.η:28).

Όταν ο Παύλος βρέθηκε άδικα στη φυλακή για την πίστη του, αντί να εστιάσει στα προβλήματά και τον περιορισμό του, είπε, «τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του ευαγγελίου» (Φιλιπ.α:12).
1. Χρησιμοποίησε τις αντιξοότητες για να μοιραστεί το Χριστό σ’ ένα καινούριο μέρος (τη φυλακή) - α:13 ώστε τα διά τον Χριστόν δεσμά μου έγειναν φανερά εις όλον το πραιτώριον και εις πάντας τους λοιπούς.
2. Η καρτερικότητά του ενέπνευσε και άλλους να ενεργήσουν - α:14 και οι πλειότεροι των εν Κυρίω αδελφών πεποιθότες εις τα δεσμά μου τολμώσι περισσότερον να κηρύττωσιν αφόβως τον λόγον.
3. Ακόμη και κάποιοι με λάθος κίνητρα παρακινήθηκαν να κηρύττουν τον Χριστό - α:15 Τινές μεν και διά φθόνον και έριδα, τινές δε και από καλής θελήσεως κηρύττουσι τον Χριστόν·.
4. Η κατάστασή του ενθάρρυνε την προσευχή - α:19 Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβή εις εμέ προς σωτηρίαν διά της δεήσεώς σας και διά της βοηθείας, του Πνεύματος του Ιησού Χριστού,
5. Η πίστη του αυξήθηκε - α:20-21 κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου ότι δεν θέλω αισχυνθή εις ουδέν, αλλά μετά πάσης παρρησίας ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθή ο Χριστός εν τω σώματί μου είτε διά ζωής είτε διά θανάτου. Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος.
Μερικές φορές δεν μπορούμε να εντοπίσουμε το καλό μέσα σε μια αντιξοότητα, και πρέπει απλά να εμπιστευτούμε το Θεό. Αλλά πάντα πρέπει να ζητάμε από το Θεό να διευρύνει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, έτσι, όπως ο Παύλος, να μπορούμε να χαιρόμαστε για τους «κρυφούς» σκοπούς του Θεού.