Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.κ:6  Μακάριος και άγιος όστις έχει μέρος εις την πρώτην ανάστασιν επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είσθαι ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουσι βασιλεύσει μετ’ αυτού χίλια έτη.

Τώρα αυτοί δεν είναι οι μόνοι άνθρωποι πάνω στους οποίους ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία, γιατί στον Δαν.ιβ:2 είδαμε ότι θα αναστηθούν και άλλοι δίκαιοι στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας.


Αν και πολλές εκκλησίες διδάσκουν και τοποθετούν όλα τα γεγονότα και τις αναστάσεις και το κάθε τι κάπου σε μια συγκεκριμένη μέρα στο τέλος των καιρών, αυτό όμως δεν στηρίζεται στο λόγο του Θεού. Δεν πρόκειται να συμβούν όλα τα εσχατολογικά γεγονότα μονομιάς. Και η κρίση του Μεγάλου Λευκού θρόνου και οι διάφορες αναστάσεις, και όλα τα άλλα γεγονότα των εσχάτων ημερών δεν θα συμβούν ταυτόχρονα. Υπάρχουν χρονικά κλειδιά μέσα στον λόγο του Θεού που διαχωρίζουν τα γεγονότα και δείχνουν διαφορετικές αναστάσεις σε διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικές θέσεις.

Οι 144.000 βρίσκονται, στην μοναδική και ξεχωριστή γι’ αυτούς θέση στον ουρανό και ψάλλουν ωδή νέα με τις κιθάρες τους ενώπιον του θρόνου, την οποία κανείς άλλος δεν γνωρίζει.

Είδαμε τα 4 ζώα κύκλω του θρόνου και εν μέσω του θρόνου και εξηγήσαμε ότι δεν αναφέρονται σε αγγέλους, αλλά σε ομάδες αγίων του Θεού.

Επίσης είδαμε τους 24 πρεσβύτερους πάνω στους θρόνους τους. Και είδαμε ότι υπήρχαν και άλλοι άγιοι που στεκόταν πάνω στην υαλίνη θάλασσα, που είναι η παρουσία του Θεού (ιε:2). Στον ουρανό θα υπάρχουν διαφορετικές θέσεις δόξας, όπως ο απόστολος Παύλος λέει στην Α' Κορ.ιε:14.

Αυτοί λοιπόν που βασιλεύουν με το Χριστό για 1.000 χρόνια στο εδ.6 δεν είναι οι μόνοι άγιοι που έχουν αναστηθεί από τους νεκρούς. Στο Ματθ.κε:33 λέει ότι θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερίφια, και θα στήσει τα πρόβατα εκ δεξιών και τα ερίφια εξ αριστερών.

Αποκ.κ:7,8  Και όταν πληρωθώσι τα χίλια έτη, θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού. Και θέλει εξέλθει δια να πλανήση τα έθνη τα εις τους τέσσαρας γωνίας της γης, τον Γώγ και τον Μαγώγ, δια να συνάξη αυτούς εις πόλεμον, των οποίων ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης

Σ’ αυτά τα εδάφια πάμε χρονικά 1.000 χρόνια πίσω από το εδ.6.

Ένα ερώτημα που προβάλλεται εδώ είναι γιατί να επιτραπεί να λυθεί πάλι ο Σατανάς και να βγει από την άβυσσο. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι:

Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι άνθρωποι στη χιλιετή βασιλεία δεν θα έχουν δοκιμαστεί από το Σατανά όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι που έζησαν πριν.

Κάθε γενιά πρέπει να δοκιμαστεί ως προς τις αποφάσεις της και τις υποσχέσεις της ενώπιον του Θεού. Τι πρόκειται να κάνουν με την αλήθεια που γνώρισαν. Και το καταπληκτικό είναι ότι μετά από χίλια χρόνια βασιλείας του Χριστού πάνω στη γη, κατά τα οποία η γη έχει μεταβληθεί σε παράδεισο, θα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που θα απορρίψουν τη δοκιμασία αυτή και θα αποστατήσουν στο τέλος των καιρών και θα πουν: Όχι, δεν θέλουμε Αυτόν να βασιλεύει πάνω μας.

Ένας δεύτερος λόγος είναι, για να δείξει την καρδιά της αμαρτωλής σάρκας. Οι άνθρωποι στέκονται ακόμη ενάντια στο Θεό και γι αυτό ο Σατανάς λύνεται, για να τους πλανήσει.

Η πραγματική κατάσταση της καρδιάς τους γίνεται φανερή και εκδηλώνεται καθώς ο Σατανάς τους εξαπατά και τους παρασύρει. Θα επιφέρει τρομερή απάτη και πλάνη πάνω στους ανθρώπους. Δεν πρόκειται για μια απλή διανοητική απάτη, αλλά για πλάνη που θα τους κάνει να πάρουν λάθος δρόμο ενάντια στο Θεό. Αυτό είναι που τους κάνει να πλανηθούν και να εγερθούν ενάντια στο Θεό.

Επίσης αυτό δείχνει ότι ορισμένοι συμμορφώθηκαν με το θέλημα του Θεού και εντάχθηκαν στη βασιλεία Του μόνο εξωτερικά και φαινομενικά επειδή αναγκάστηκαν να το κάνουν γιατί ο Χριστός κυβέρνησε όλα τα έθνη με ράβδο σιδηρά, με αυστηρή πειθαρχία, και απαιτούσε πλήρη υπακοή. Τώρα όμως με την απελευθέρωση του Σατανά φαίνεται πλέον καθαρά η πρόθεση της καρδιάς τους που είναι ότι δεν είχαν υποταχτεί καθόλου στο Θεό.

Ακόμη μας δείχνει την καρδιά του Σατανά, που παραμένει αθεράπευτα κακή και_ διεστραμμένη. Και αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα εναντίον αυτών που ισχυρίζονται ότι στο τέλος ο Θεός θα αποκαταστήσει τα πάντα, όλους θα τους δεχτεί, και ακόμη και ο Σατανάς θα σωθεί. Όμως εδώ βλέπουμε ότι ο Σατανάς ούτε μπορεί, ούτε πρόκειται να αλλάξει.

Και θέλει εξέλΘει δια να πλανήσει πάντα τα έθνη τα εις τας τέσσαρας γωνίας της γής, τον Γώγ και τον Μαγώγ.

Έχουμε ήδη δει ότι ο Γώγ και ο Μαγώγ αναφέρονται στον Ιεζεκ.λη:1 στη μάχη του Αρμαγεδδών. Περιγράφονται μάλιστα σαν ηγέτες των στρατευμάτων που θα εκστρατεύ- σουν σ’ αυτή τη μάχη. Και είπαμε ότι ο Γώγ & ο Μαγώγ αναφέρονται στη Ρωσία.

Βλέπουμε ότι λέει «δια να πλανήση πάντα τα έθνη τα εις τας τέσσαρας γωνίας της γής». Αναφέρεται σε όλα τα ασεβή και ειδωλολατρικά έθνη. Πολλά έθνη και πλήθη στρατευμάτων θα εκστρατεύσουν κατά της Ιερουσαλήμ. Πιθανόν πολλά έθνη να υποκινήσουν τη Ρωσία να είναι ο επικεφαλής σ’ αυτή τη μεγάλη μάχη.

Αποκ.κ:9 Και ανέβησαν επί το πλάτος της γής, και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των αγίων και την πόλιν την ηγαπημένην και κατέβη πύρ από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς.

Ο Θεός δεν ανέχεται αυτή την ανταρσία εναντίον Του για πολύ καιρό και αμέσως κάνει κρίση, που είναι ολοκληρωτική. Οι λέξεις: «από του Θεού» δεν υπάρχουν στο κείμενο. Βέβαια είναι αλήθεια, όμως το κείμενο UBS λέει: «και κατέβη πύρ εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς». Το στρατόπεδο των αγίων είναι ο Ισραήλ, και η πόλις η αγαπημένη η Ιερουσαλήμ.

και ανέβησαν επί το πλάτος της γής

Εννοεί τη γη Ισραήλ. Στο Ματθ.β:20,21 πάλι αναφέρει τη γη Ισραήλ. Το ίδιο βλέπουμε και στο Λουκ.δ:25. Στην Εβρ.ια:9 μας λέει για τον Αβραάμ που δια πίστεως παρώκησε στη γη της επαγγελίας, αν και εδώ μπορεί να σημαίνει όλη τη γη.