Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

«ΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΚΑΜΕΙ»

Η έκφραση είναι παρμένη από τον Ησαΐα ε:4, όπου ο Θεός απορεί για την ακαρπία του Ισραήλ και ρωτά - «τι ήτο δυνατόν να κάμω έτι εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν;». Σ' αυτή τη μελέτη ας δούμε - «τι δύναται ο Θεός να κάμει» για μας, σε μας και με μας. Είναι, όπως θα δούμε, τρεις χώροι, στους οποίους ο Θεός μπορεί να κάνει θαυμάσια. Μ’ ένα βέβαια βασικό όρο. Ότι εμείς θα το θελήσουμε και πιστεύοντάς Τον, θα Τον αφήσουμε να ξεδιπλώσει όλο το θαυμαστό Του σχέδιο για μας, σε μας και με μας. Ας δούμε:


Α. Για μας, ο Θεός έκαμε ήδη θαυμαστά πράγματα. Το έργο της σωτηρίας μας το έχει συντελέσει δια του Χριστού και το προσφέρει στην πίστη και αποδοχή μας. Είναι ένα έργο δυναμικό, που ενεργητικά μπορεί να εκδηλωθεί στους πιστεύοντας. Γι’ αυτό κι ο Παύλος προσεύχεται οι Εφέσιοι πιστοί «να γνωρίσουν το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τούς πιστεύοντας» (Εφεσίους α:19). Τούτο το έργο του για μας, αναλύεται ως εξής:

1. «Δύναται να σώζει εντελώς τούς προσερχομένους στον Θεό δι’ αυτού» (Εβραίους ζ:25). Το «εντελώς» προσφέρεται μ’ έναν μόνο όρο - «δια του Χριστού». «Δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία» (Πράξεις δ:12).

2. «Δύναται να μας φυλάξει άπταιστους» (Ιούδα 24), εφόσον βέβαια μένουμε προσκολλημένοι σ’ αυτόν, για «να φυλαττόμεθα με την δύναμιν του Θεού» (Α’ Πέτρου α:5).

3. «Δύναται να μας ελευθερώνει», αφού Αυτός είναι ο Ελευθερωτής μας (Γαλάτες ε:1). Ελευθέρωσε τους τρεις παίδες από την κάμινο (Δανιήλ γ:17), τον Δανιήλ από το λάκκο των λιονταριών (Δανιήλ ς:27), τον Δαβίδ από τους εχθρούς του (Ψαλμός ιη:48).

4. «Δύναται να ικανοποιήσει κάθε μας ανάγκη» (Β’ Κορινθίους θ:8), έτσι που να «είμαστε εν αυτώ πεπληρωμένοι» (Κολοσσαείς β:10).

Β. Όμως η προσφορά του Θεού σε μας δεν εξαντλείται σε δώρα που μας προσφέρει, αλλά και στην πνευματική κατεργασία μέσα μας. Είναι δε εδώ που συχνά αμελούμε, επιφυλασσόμαστε ή και αντιστεκόμαστε. Εσφαλμένη η αντίληψη ότι η μόνη δοσοληψία μας με το Χριστό είναι ένα ραντεβού που είχαμε και μας πρόσφερε το δώρο της σωτηρίας Του, τα υπόλοιπα δε όλα είναι δικά μας. Ο Θεός έκαμε θαυμάσια για μας και τώρα επιθυμεί να κάμει το ίδιο και σε μάς. Δηλαδή, μέσα μας. Τι μπορεί να κάμει σε μας;

1. «Δύναται να κατοικεί στις καρδιές μας δια της πίστεως» (Εφεσίους γ:17). Στην καρδιά και στο θρόνο που κάποτε το «εγώ» μας ήταν θρονιασμένο και κυρίαρχο.

2. «Δύναται να μας ενδυναμώνει» στη διακονία μας γι’ Αυτόν (Β’ Τιμόθεο δ:17). Παραστάθηκε στον Παύλο και τον έσωσε από το στόμα του λιονταριού. Θα παρασταθεί σε σένα, αν Τον εμπιστεύεσαι κι έχεις αφιερωθεί στο έργο Του.

3. «Δύναται να μας πλουτίσει με την επίγνωση του θελήματος του» (Κολοσσαείς α:9). Τι όμορφο τούτο το γέμισμα μέσα μας, που δεν αφήνει κενό κανένα, ούτε δίψασμα!..

4. «Δύναται να ενεργεί μέσα μας διά του Χριστού, το ευάρεστον ενώπιον αυτού» (Εβραίους ιγ:21). Αυτός έτσι γίνεται «το θέλειν και το ενεργειν». Ποια ευλογία!..

Γ. Υπάρχει όμως και τρίτο πεδίο. Δύναται ο Θεός να κάμει θαυμαστά για μας, σε μας και... με μας. Με τούτο τον όρο. Ότι την αδυναμία μας θ’ αναγνωρίσουμε και τη δύναμή του θα επικαλεστούμε. Έτσι, η φιλοσοφία μας δεν θα ’ναι πια τι κάνω για το Θεό, αλλά τι ο Θεός κάνει με μένα. Χρησιμοποιώντας με. Αφήνοντάς Τον, να με χρησιμοποιήσει.

1. «Δύναται να μας αποστείλει» (Ιωάννης κ:21), δίνοντάς μας σαν θέμα κι έργο μας «τη διακονία της καταλλαγής» (Β’ Κορινθίους ε: 18,19). Πόσο θαυμαστό, να ’σαι «ο πρέσβης του Θεού» στον κόσμο!.. Να σώζει ο Θεός ψυχές, μέσω της διακονίας σου.

2. Δύναται να δείξει στον κόσμο τη δύναμή Του, μέσω της διακονίας μας. Τούτο γινόταν έκδηλα σαφές στη διακονία του Παύλου (Β’ Κορινθίους ιβ:9), που «εν δυνάμει Θεού» εκινείτο και υπηρετούσε (ιβ:9).

3. «Δύναται να μας χαρίσει καρπό πνευματικό» (Ιωάννης ιε:5). Το «διά να έχω καρπόν τινα» (Ρωμαίους α:13), πετυχαίνεται μόνον με τη δύναμη του Χριστού μέσα μας.

Συμπέρασμα:

Κάποτε ένας άρρωστος ρώτησε το Χριστό· «Κύριε εάν θέλεις, δύνασαι να με καθαρίσεις» (Ματθαίος η:2). Αντιστρέφοντας το ερώτημα, λέω «φίλε μου αν θέλεις, ο Θεός θέλει και δύναται. Δύναται να σου προσφέρει όσα εργάστηκε για σε. Δύναται να εργαστεί μέσα σε σένα. Δύναται να εργαστεί με σένα. Αν θέλεις, πες Του το. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου στη δύναμή Του και την αγάπη Του.