Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Ψαράδες (τελευταίο)!ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ - ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΤΕΛΟΣ!