Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου.

Αποκ. 19:7 Ας χαίρωμεν και ας αγαλλιώμεθα και ας δώσωμεν την δόξαν εις Αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου, και η γυνή Αυτού ητοίμασεν εαυτήν.

(Άσμ. 1:4) Ελκυσόν με· θέλομεν δράμει κατόπιν Σου· ο βασιλεύς με εισήγαγεν εις τα ταμεία Αυτού· θέλομεν αγάλλεσθαι και ευφραίνεσθαι εις Σε, θέλομεν ενθυμείσθαι την αγάπην Σου μάλλον παρά οίνον· οι έχοντες ευθύτητα Σε αγαπώσι.  

 (Άσμ. 2:10) Αποκρίνεται ο Αγαπητός μου και λέγει προς εμέ, σηκώθητι, αγαπητή μου, ώραία μου, και ελθέ· 

Άσμ. 5:9-16 Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο Αγαπητός σου, ω ώραία μεταξύ των γυναικών; τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο Αγαπητός σου, και ώρκισας ημάς ούτως;

 Ο Αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων· η κεφαλή Αυτού είναι χρυσίον δεδοκιμασμένον, οι πλόκαμοι αυτού κλάδοι φοινίκων, μέλανες ως κόραξ· οι οφθαλμοί Αυτού ως περιστερών επί των ρυάκων των υδάτων, λελουμένοι εν γάλακτι, καθήμενοι ως λίθοι ενθέσεως· αι σιαγόνες Αυτού ως πρασιαί αρωμάτων, ως αλώνια φυτών μυρεψικών· τα χείλη Αυτού ως κρίνα, στάζοντα σμύρναν σταλακτήν· αι χείρες Αυτού δακτυλίδια χρυσά, πεπληρωμένα με βηρύλλιον· η κοιλία Αυτού ελεφάντινον τεχνούργημα, περικεκοσμημένον με σαπφείρους· αι κνήμαι Αυτού στύλοι μαρμάρινοι, εστηριγμένοι επί βάσεων καθαρού χρυσίου· το είδος Αυτού ως Λίβανος· έξοχος ως κέδροι, ο ουρανίσκος Αυτού είναι γλυκασμοί· και Αυτός όλος επιθυμητός. Ούτος είναι ο Αγαπητός μου, και ούτος ο φίλος μου.