Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Στην ελληνική γλώσσα οι χρόνοι του ρήματος είναι 8:


Χρόνος
Κλίση
Χρήση
Ενεστώτας
λύνω
φανερώνει μια πράξη που γίνεται τώρα
Παρατατικός
έλυνα
φανερώνει μια πράξη που γινόταν στο παρελθόν για ένα χρονικό διάστημα
Αόριστος
έλυσα
φανερώνει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα
Εξακολουθητικός Μέλλοντας
θα λύνω
φανερώνει μια πράξη που θα γίνεται στο μέλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα
Στιγμιαίος ή Συνοπτικός Μέλλοντας
θα λύσω
φανερώνει μια πράξη που θα γίνεται στο μέλλον για μικρό χρονικό διάστημα
Παρακείμενος
έχω λύσει
φανερώνει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν και έχει τελειώσει τώρα
Υπερσυντέλικος
είχα λύσει
φανερώνει μια πράξη που είχε γίνει στο παρελθόν πριν από κάποια άλλη
Συντελεσμένος Μέλλοντας
θα έχω λύσει
φανερώνει μια πράξη που θα έχει τελειώσει στο μέλλον πριν από κάποια άλλη