Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Οι παραδόσεις (17)ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ

1. Τι είναι το ευχέλαιο;

Η λέξη προέρχεται από τις λέξεις ευχή και έλαιο. Τελείται από εφτά ιερείς (σε ανάγκη από τρεις ή ένα). Πάνω σ’ ένα τραπέζι τοποθετούνται το ευαγγέλιο και μικρό σκεύος που περιέχει λάδι ανακατεμένο με νερό ή κρασί. Διαβάζονται ψαλμοί, ευχές και τροπάρια και μετά χρίεται ο άρρωστος με λάδι. Ακολουθούν πάλι ευχές και η ανάγνωση επτά αποστολικών και επτά ευαγγελικών περικοπών. Στο τέλος διαβάζεται μια ευχή για τη συγχώρηση του αρρώστου.
           
2. Είναι το ευχέλαιο αποστολική παράδοση;

Η επάλειψη ασθενών με λάδι και η ταυτόχρονη προσευχή για τη θεραπεία τους είναι αποστολική παράδοση. Αυτό που δεν είναι αποστολική παράδοση είναι ο τρόπος που γίνεται αυτή η τελετή και η μορφή που έχει πάρει σήμερα.

Δεν είναι αποστολική παράδοση:
·   Να γίνεται από ιερείς και μάλιστα από εφτά (την αποστολική εποχή η προσευχή με λάδι δε γινόταν από ιερείς γιατί αυτοί δεν υπήρχαν, γινόταν από τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας που ήταν απλοί άνθρωποι).
·   Να χρησιμοποιείται νερό ή κρασί μαζί με το λάδι.
·   Να διαβάζονται επτά αποστολικές και επτά ευαγγελικές περικοπές, δηλαδή το τυπικό της τελετής.
·   Να διαβάζεται γραφτή προσευχή και μάλιστα συγχωρητική ευχή.
·   Να γίνεται σε υγιείς ή για εξορκισμό δαιμονίων. Μόνο η περίπτωση αρρώστων αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη.

Η σημερινή μορφή του ευχελαίου άρχισε να εξελίσσεται από τον 8ο αιώνα και ολοκληρώθηκε μόλις κατά τον 13ο αιώνα, όταν καθιερώθηκαν και τα λοιπά μυστήρια.

3. Τι αναφέρει για το ζήτημα αυτό η Καινή Διαθήκη;

Αναφέρει, ότι εάν κανένας πιστός ασθενήσει, να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, οι οποίοι θα προσευχηθούν γι’ αυτόν να θεραπευτεί αλείφοντας αυτόν με λάδι. Η προσευχή πρέπει να είναι αυθόρμητη, πνευματική και ένθερμη (όχι γραπτή και τυπική) γιατί τότε ισχύει μπροστά στο Θεό.
Εάν η ασθένεια οφείλεται σε αμαρτία, τότε με την προσευχή που γίνεται για την θεραπεία του αρρώστου, έρχεται και η συγχώρησή του, εφόσον αυτός ταπεινωθεί και εξομολογηθεί μπροστά στους πρεσβυτέρους και στο Θεό.

Να τι γράφει ακριβώς ο λόγος του Θεού:
Ιάκωβος ε:14-15 “Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθώσιν επ’ αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν και αμαρτίας αν έπραξε θέλουσι συγχωρηθεί εις αυτόν. Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων διά να ιατρευθήτε. Πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη”.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για να έχει αποτέλεσμα αυτή η προσευχή των πρεσβυτέρων πρέπει ο ασθενής να τους προσκαλέσει με δική του πρωτοβουλία. Μ’ αυτό δείχνει την πίστη και ταπείνωσή του, που είναι απαραίτητα για να ισχύσει η προσευχή.
Εκτός από τους Πρεσβυτέρους χρησιμοποίησαν λάδι και προσευχή για θεραπεία ασθενών και οι μαθητές του Χριστού, όταν εκείνος τους απέστειλε σε εκπαιδευτική αποστολή:  Μάρκος ς:13 “ήλειφον με έλαιον πολλούς αρρώστους και εθεράπευον”.
Για να χρησιμοποιήσει κανείς με δική του πρωτοβουλία λάδι στην προσευχή για αρρώστους, χωρίς αυτοί να τον προσκαλέσουν, πρέπει να έχει ειδική διακονία από το Χριστό, όπως είχαν και οι απόστολοι.

Συμπέρασμα
Το ευχέλαιο, ενώ στην αρχική του μορφή υπήρχε στην αποστολική εποχή, σήμερα έχει πάρει διαφορετική μορφή και δεν αποτελεί αποστολική παράδοση. Έχει γίνει ένας τύπος χωρίς πνευματικότητα, μια ιεροτελεστία με πολλές προσθήκες διαφορετικές από την αποστολική διδαχή.