Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Οφείλει η εκκλησία να κρίνει το κακό;


 Μπορεί κάποιος να πει: δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, χριστιανοί (Ισραηλίτες) είναι και αυτοί, ας μείνουν, δεν πειράζει, δεν το βλέπουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα.


Κι ο Θεός θα απαντήσει:


Ψαλ.πθ:7 Ο Θεός είναι φοβερός σφόδρα εν τη βουλή των αγίων και σεβαστός εν πάσι τοις κύκλω αυτού.


Εβρ.ιβ:29 Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκον.Τι σημαίνουν αυτά; Ότι ο Ισραήλ αμάρτησε!


Ιησ. Ναυή ζ:11-12 ημάρτησεν ο Ισραήλ, και μάλιστα παρέβησαν την διαθήκην μου, την οποίαν προσέταξα αυτούς· και έτι έλαβον από του αναθέματος και έτι έκλεψαν και έτι εψεύσθησαν και έτι έβαλον αυτό εις τα σκεύη αυτών· διά τούτο δεν θέλουσι δυνηθή οι υιοί Ισραήλ να σταθώσιν έμπροσθεν των εχθρών αυτών, αλλά θέλουσι στρέψει τα νώτα έμπροσθεν των εχθρών αυτών, διότι έγειναν ανάθεμα· ουδέ θέλω είσθαι πλέον με σας, εάν δεν εξαλείψητε το ανάθεμα εκ μέσου σας·


Πάρα πολλοί μέσα στο στρατόπεδο θα αγνοούσαν την πράξη του Αχάν.


Πώς γίνεται αυτό;


Α’ Κορ.ε:6 Δεν εξεύρετε ότι ολίγη ζύμη κάμνει όλον το φύραμα ένζυμον;


Ο Θεός δεν μπορεί να δώσει τη συγκατάθεση της παρουσίας Του σ’ ένα κακό που δεν έχει κριθεί.


Δεν μπορούσε να δώσει νίκη στο λαό Του εναντίον της Για, όσο ο Αχάν ήταν μέσα στο στρατόπεδο.


Μπορεί κάποιος επικαλούμενος το Ματθ.ζ:1 να πεί: «Μη κρίνετε, διά να μη κριθήτε», μα τότε πως θα διακρίνουμε τους ψευδοπροφήτες; (ζ:15).


Η εκκλησία του Θεού είναι υπεύθυνη να κρίνει τη διδασκαλία και τα ήθη όλων εκείνων που ζητούν ν’ ανήκουν σ’ αυτή.


Α’ Κορ.ε:12-13 Διότι τι με μέλει να κρίνω και τους έξω; δεν κρίνετε σεις τους έσω; Τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει. Όθεν εκβάλετε τον κακόν εκ μέσου υμών.


Αριθ.ε:2 Πρόσταξον τους υιούς Ισραήλ να αποπέμψωσιν από του στρατοπέδου πάντα λεπρόν και πάντα γονόρροιον και πάντα μεμολυσμένον διά νεκρόν·


Λεπρός: ενεργητική αμαρτία


Γονόρροιος: αυτός που βγάζει φθοροποιό επίδραση


Μολυσμένος για νεκρό: ψευδοδιδασκαλία


Όχι για να εξυψώσουν τη φήμη τους, αλλά για να μη μολύνουν τον τόπο που ο Άγιος κατοικεί.


Ψαλ.93:5 τα μαρτύριά σου είναι πιστά σφόδρα· εις τον οίκόν σου ανήκει αγιότης, Κύριε, εις μακρότητα ημερών.