Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αμαρτίες που δεν ενοχλούν την εκκλησία!!!

Μήπως αλλάζουμε τη βίβλο για να ταιριάξει στην κουλτούρα μας, ή αλλάζουμε την κουλτούρα μας για να ταιριάξει με τη Βίβλο;

Τι γίνεται όταν οι μεγάλες αμαρτίες, που τις ξέρεις και αγωνίζεσαι σκληρά να τις αποφύγεις,  δεν είναι τελικά η μεγαλύτερη απειλή της χαράς σου και της αποστολής της εκκλησίας;

Είναι ίσως αυτές που βρίσκονται «θαμμένες», αυτές που τις θεωρούμε φυσιολογικές και αποδεκτές, αυτές που δεν τις υπολογίζουμε αλλά  τελικά επηρεάζουν την εκκλησία πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε:


Φόβος

Η φράση «μη φοβού» και παρεμφερείς με αυτή, υπάρχουν 365 φορές στη Γραφή. Ειρωνεία; Τυχαίο; Δεν νομίζω. Να, τι νομίζω ότι κάνει λάθος η εκκλησία σχετικά με το φόβο. Θα το θέσω υπό τύπο ερώτησης. Ποιο είναι το αντίθετο του φόβου; (1) Κουράγιο; (2) Γενναιότητα; (3) Μ. Αλέξανδρος;
Λάθος, λάθος, αν και σωστό, αλλά μου χαλάς το επιχείρημα!

Το αντίθετο του φόβου είναι ….. η ΑΓΑΠΗ. Πρόσθεσε σ’ αυτό το γεγονός ότι ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι, βάσει της απλής μεθόδου των τριών στα μαθηματικά, το αντίθετο του φόβου είναι ….ο Θεός.

Αν είσαι παιδί του Θεού, μια αμαρτία που δεν επιτρέπεται να σε βασανίζει, είναι …ο φόβος.

Παρόλα αυτά, οι χριστιανοί, είναι οι πιο φοβιτσιάρηδες πάνω στη γη. Ακόμα και η σωτηρία μας είναι ριζωμένη στο φόβο. Δεν σε ενοχλεί το γεγονός ότι η πρωταρχική μέθοδος για να φέρουμε κάποιο στο Χριστό είναι o φόβος της κόλασης;

Αυτή είναι η γλώσσα του φόβου, το αντίθετο του Θεού. Δες τι λέει ο Ιωάννης:

Α’ Ιωάν.δ:18  Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ' η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον, διότι ο φόβος έχει κόλασιν· και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη.

Η εκκλησία τρομοκρατημένη παίρνει αποφάσεις από φόβο. Οι χριστιανοί διστάζουν να μπουν σε δύσκολες καταστάσεις, από φόβο. Ο καταλύτης της υπακοής μας είναι ο φόβος. Που είναι τελικά η αγάπη;

Αποφάσισε να βγάλεις από το λεξιλόγιό σου τη λέξη φόβος και τα παράγωγά της  και θα δεις ότι θ’ αρχίσεις να βλέπεις διαφορετικά τον κόσμο. Και το Θεό.

Είναι αμαρτία, γιατί….

Εν Χριστώ, δεν υπάρχει στέρηση

Ο Ιησούς είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης.

Ματθ.ιγ:44-45 Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρόν κεκρυμμένον εν τω αγρώ, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πωλεί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνον. Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας·

Κολ.β:3 εν τω οποίω είναι κεκρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως.

Ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται Γιάχβε – Ιρέ, που σημαίνει ο Κύριος ο προμηθεύων σε!

Στην παρουσία του Θεού δεν υπάρχει πόνος, θλίψη ή στεναγμός!

Ησ.να:11 Και οι λελυτρωμένοι του Κυρίου θέλουσιν επιστρέψει και ελθεί εν αλαλαγμώ εις Σιών· και ευφροσύνη αιώνιος θέλει είσθαι επί της κεφαλής αυτών· αγαλλίασιν και ευφροσύνην θέλουσιν απολαύσει· η λύπη και ο στεναγμός θέλουσι φύγει.

Ψαλ.λζ:1-7 Μη αγανάκτει διά τους πονηρευομένους, μηδέ ζήλευε τους εργάτας της ανομίας. Διότι ως χόρτος ταχέως θέλουσι κοπή, και ως χλωρά βοτάνη θέλουσι καταμαρανθή. Έλπιζε επί Κύριον και πράττε το αγαθόν· κατοίκει την γην και νέμου την αλήθειαν· και ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν, και αυτός θέλει ενεργήσει· και θέλει εξάξει ως φως την δικαιοσύνην σου και την κρίσιν σου ως μεσημβρίαν. Αναπαύου επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν· μη αγανάκτει διά τον κατευοδούμενον εν τη οδώ αυτού, διά άνθρωπον πράττοντα παρανομίας.

Υπήρχαν φτωχοί και πλούσιοι, αγράμματοι και μορφωμένοι, αλλά δεν κάνει αυτό τη διαφορά.

Να είμαστε ευχαριστημένοι εκεί που είμαστε.

Ο Λουκάς ήταν γιατρός, αλλά δεν το αναφέρει πουθενά ο ίδιος!

Υπάρχει η πηγή των ζώντων υδάτων και οι συντετριμμένοι λάκκοι (Ιερεμ.β:13).

Ματθ.ς:32 Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί· επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων.

Μέριμνα για τα πράγματα του κόσμου είναι Εθνική αμαρτία, δεν αρμόζει σε χριστιανούς.

Τα έθνη ζητάνε αυτά γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο.

Λαχταρούν αυτό τον κόσμο γιατί δεν ξέρουν τον άλλο.

Είναι εδώ στη γη χωρίς Θεό και δεν γνωρίζουν τις προμήθειές Του.

Φοβούνται και λατρεύουν τα είδωλά τους, αλλά δεν ξέρουν πώς να τα εμπιστευτούν για ελευθερία, για προμήθεια και γι’ αυτό μεριμνούν τόσο πολύ.

εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος

Ξέρει τις ανάγκες μας για τροφή, για ένδυση, για θεραπεία, καλύτερα από εμάς.

Είναι ο Πατέρας μας που μας αγαπάει, μας συμπονάει κι είναι πάντοτε έτοιμος να βοηθήσει σε καιρό ανάγκης.

Εβρ.δ:16 Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας.

Ας αφήσουμε τις μέριμνες και ας πάμε σ’ Αυτόν με τις ανάγκες μας.

Ιωάν.κα:4-6 Αφού δε έγεινεν ήδη πρωΐ, εστάθη ο Ιησούς εις τον αιγιαλόν· δεν εγνώριζον όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς· Παιδία, μήπως έχετέ τι προσφάγιον; Απεκρίθησαν προς αυτόν· Ουχί. Ο δε είπε προς αυτούς· Ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρεί. Έρριψαν λοιπόν και δεν ηδυνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των ιχθύων.

Τόσο απλά!

Ας ελευθερωθούμε από περιττά βάρη, γιατί Αυτός φροντίζει για μας.

Α’ Πέτρ.ε:7 και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.

ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή

Διπλό επιχείρημα κατά της μέριμνας.

Μη μεριμνάς τόσο για το σώμα σου, γιατί έχεις σπουδαιότερα πράγματα ν’ ασχοληθείς: την αιώνια ψυχή σου.

Λουκ.ι:41-42 Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν· Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά· πλην ενός είναι χρεία· η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ' αυτής.

Μάρκ.η:36 Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;

Αν ήμασταν πιο προσεκτικοί, να ευαρεστούμε το Θεό και να εργαζόμαστε τα έργα Του, να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας, δεν θα μας ενδιέφερε  τόσο πολύ η ικανοποίηση του εαυτού μας.

Χρήματα, δουλειά, καταξίωση, σπίτι, υγεία, άνεση, διασκέδαση, αποκατάσταση, μόρφωση, είναι τομείς που «πονάνε»!

Ο διάβολος περιμένει να σε ακούσει να λες ότι φοβάσαι (ότι ο Θεός δεν…), για να σε ταράξει!

Όταν φοβάσαι, δεν μπορείς να πολεμήσεις και η ήττα φέρνει απογοήτευση και θλίψη.

Όμως, η πληρότητα της χαράς έχει να κάνει με τη νίκη!

Ιωάν.ις:24 Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν τω ονόματί μου· αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, διά να ήναι πλήρης η χαρά σας.

Το πρώτο και βασικό καθήκον μας είναι να ζητάμε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού.

Να γίνει η σχέση μας με το Θεό το πρώτο ενδιαφέρον μας (Ψαλμ.λδ).

Β’ Χρον.α:11-12 Και είπεν ο Θεός προς τον Σολομώντα, Επειδή συνέλαβες τούτο εν τη καρδία σου, και δεν εζήτησας πλούτη, αγαθά και δόξαν ουδέ την ζωήν των μισούντων σε, ουδέ πολυζωΐαν εζήτησας, αλλ' εζήτησας εις σεαυτόν σοφίαν και σύνεσιν, διά να κρίνης τον λαόν μου, επί τον οποίον σε έκαμα βασιλέα· η σοφία και η σύνεσις δίδεται εις σέ· και πλούτον και αγαθά και δόξαν θέλω δώσει εις σε, ως δεν έγεινεν εις τους βασιλείς τους προ σου, ουδέ εις τους μετά σε θέλουσι γείνει τοιαύτα.