Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ια:19  Και ηνοίχθη ο ναός του Θεού εν τω ουρανώ και εφάνη η κιβωτός της διαθήκης αυτού εν τω ναώ αυτού, και έγειναν αστραπαί και βρονταί και φωναί και σεισμός και χάλαζα μεγάλη.

Στη συνέχεια της μελέτης μας θα δούμε πόσο μεγάλη ήταν η χάλαζα. Ο ναός του Θεού ανοίχθηκε στον ουρανό και συμβολικά, όλη η όραση που βλέπει ο Ιωάννης είναι συμβολική, δείχνει την προετοιμασία για την Δεύτερη Έλευση του Χριστού, Αποκ.ιθ:11.


Ο Ιωάννης είδε ότι ανοίχθηκε ο ουρανός. Εδώ λέει ότι ο ναός του Θεού ανοίχθηκε στον ουρανό για να προπαρασκευάσει την Δεύτερη Έλευση του Χριστού.

Ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτει ανοικτά πλέον τον Εαυτό Του στους κατοίκους της γης, σαν τον μόνο και μεγάλο κριτή και δίκαιο, σαν τον μόνο που κάνει πόλεμο με δικαιοσύνη.

Το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιησού Χριστού αναφέρεται στο ότι ο Θεός λαμβάνει την βασιλεία Του, και ετοιμάζει έναν λαό που θα συμβασιλεύσει μαζί Του.

Επίσης αναφέρεται στην απόρριψη του ψεύτικου διεκδικητή του θρόνου, του Σατανά, και τον Α/Χ. Ακόμα δείχνει το Θεό να αμείβει τους αγίους εν Χριστώ. Και αυτό είναι το σπουδαιότερο σημείο μέσα στο βιβλίο.

Λέει ότι όταν ανοίχθηκε ο ναός του Θεού στον ουρανό, φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης μέσα στο ναό Του. Και τότε έγιναν αστραπές και βροντές και σεισμός και χάλαζα μεγάλη.

η κιβωτός της διαθήκης αυτού.

Ο Ιωάννης είδε μέσα στο ναό του Θεού την κιβωτό της διαθήκης Του. Αυτή η κιβωτός συμβολίζει το θρόνο του Θεού, γιατί η κιβωτός της διαθήκης και ο θρόνος είναι το κατοικητήριο του Θεού.

Στο ναό του Σολομώντος, η κιβωτός της διαθήκης ήταν ο τόπος όπου αποκαλυπτόταν η δόξα του Θεού. Ο θρόνος του Θεού είναι μέσα στο ναό.

Στην Αποκ.η:3 μας λέει ότι το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος είναι ενώπιον του θρόνου.

Σ αυτό τον ουράνιο ναό, ο θρόνος αντιστοιχεί με τα Άγια των αγίων, η περιοχή του θρόνου όπου είναι τα Χερουβείμ στο μέσο του θρόνου και κύκλω του θρόνου, αντιστοιχεί στον τύπο με το ναό του Σολομώντος όπου υπήρχε το χρηματιστήριο, τα Άγια των αγίων. (Α' Βασ.ς:16 ).

Στην Αποκ.ις:17 μας λέει ότι ο θρόνος είναι μέσα στο ναό. Κι εμείς είμαστε βασιλείας και ιερείς. Είμαστε βασιλεία ιερέων. Ο Θεός χρησιμοποιεί τύπους και σύμβολα για να περιγράψει τον Εαυτό Του, την λατρεία προς Αυτόν και την βασιλεία Του. Κι αν όλους τους τύπους αυτούς τους τοποθετήσουμε μαζί, πάλι δεν θα έχουμε συλλάβει το άπειρο του Θεού. Γι αυτό ο θρόνος του Θεού βρίσκονται μέσα στο ναό Του, στην παρουσία Του.

Στην Π.Δ. η κιβωτός της διαθήκης ήταν τύπος του Χριστού. Η κιβωτός της διαθήκης ήταν ένα ξύλινο κιβώτιο. Το ξύλο συμβολίζει την ανθρώπινη φύση.

Το κιβώτιο αυτό ήταν περικαλυμμένο με χρυσό και μέσα και έξω. Και γνωρίζουμε ότι ο χρυσός συμβολίζει την θεότητα. Επίσης γνωρίζουμε ότι μέσα στο Χριστό κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικώς. Ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η ανθρώπινη φύση του και η ανθρώπινη θέλησή Του καλύφθηκαν με χρυσό.
Αυτό σημαίνει ότι ήταν σε πλήρη υποταγή στο θέλημα του Θεού.

Εβρ.
θ:4 Εδώ μας λέει ότι η κιβωτός της διαθήκης περιείχε την στάμνα την χρυσή με το μάνα, το οποίο ποτέ δεν χάλασε. Και ο Ιησούς είναι ο άρτος της ζωής ο αληθινός που θρέφει την ζωή μας. Επίσης η κιβωτός περιείχε τις πλάκες της διαθήκης. Και ο Ιησούς είχε το νόμο του Θεού μέσα στην καρδιά Του και τον τήρησε τέλεια. Ήταν η τέλεια αντιπροσώπευση του λόγου του Θεού τον οποίο εκπλήρωσε τέλεια. Οι πλάκες της διαθήκης που ήταν μέσα στην κιβωτό συμβολίζουν τον Ιησού Χριστό. Ακόμα μέσα στην κιβωτό ήταν η ράβδος του Ααρών η βλαστήσασα, που είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Ο Οποίος είναι ο Μέγας Αρχιερέας μας.

Ο Χριστός έχει αιώνια και αμετάθετη την ιεροσύνη. Η ράβδος της ιεροσύνης Του βλαστάνει συνεχώς. Είναι πάντοτε νέα και ανθηρή. Ο Ιησούς ζει στον αιώνα για να μεσιτεύει για μας.

Συμπεραίνοντας λοιπόν, βλέπουμε ότι η κιβωτός αυτή της διαθήκης στο ια κεφ. της Αποκάλυψης που είδε ο Ιωάννης στο ναό του Θεού, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος έρχεται στη Δεύτερη Έλευση και αποκαλύπτεται σαν κριτής γι αυτούς που βρίσκονται πάνω στη γη.

Στον Ιούδα 14, 15 προφητεύει ο Ενώχ και λέει ότι ήρθε ο Κύριος με μυριάδες των αγίων Του, για να κάνει κρίση κατά πάντων, και να ελέγξει όλους τους ασεβείς για τα έργα της ασεβείας τους που έπραξαν. Ο Κύριος έρχεται σαν Κριτής και αποκαλύπτεται στο λαό Ισραήλ σαν ο ΓΙΑΧΒΕ Ο ΣΩΤΗΡ.

Ζαχ.ιβ:10 Όταν θα έρθει ο Κύριος στη Δεύτερή Του Έλευση, θα επιβλέψουν προς Αυτόν τον Οποίον εξεκέντησαν.

Στην Π. Δ. πριν να τοποθετηθεί η κιβωτός της διαθήκης στο ναό του Σολομώντα, μερικές φορές πήγαινε στη μάχη μαζί με το λαό Ισραήλ.

Στον Ιησ. Ναυή ς:11 όταν τα στρατεύματα του Ισραήλ περιεκύκλωσαν την Ιεριχώ, βλέπουμε ότι προεπορεύοντο οι ιερείς, ακολουθούσε η κιβωτός και πίσω ήταν τα στρατεύματα του Ισραήλ. Αυτό ήταν μια ορατή εικόνα για αυτούς της παρουσίας του Θεού, ότι ο Θεός ήταν ανάμεσά τους και πήγαινε στη μάχη μαζί τους.

Α’ Σαμ.δ:5 Ο λαός Ισραήλ είχε προβλήματα με τους Φιλισταίους και έστειλαν στη Σηλώ και έφεραν την κιβωτό στο στρατόπεδο. Τότε όλος ο λαός αλάλλαξε, όταν η κιβωτός ήρθε στο στρατόπεδο.

Ζαχ.ιδ:3-5 Ο Κύριος θα εξέλθει στη Δεύτερη Έλευση και θα πολεμήσει κατά των εχθρών Του. Επίσης στην Αποκ.α:7 λέει ότι ο Κύριος έρχεται επί νεφελών και θα Τον δει πας οφθαλμός και εκείνοι που Τον εξεκέντησαν. Και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης.

Ο Ιωάννης είδε την κιβωτό της διαθήκης μέσα στο ναό του Θεού. Έτσι και ο Ιησούς θα φανεί και θα αποκαλυφθεί σαν ο Βασιλιάς που θα εξέλθει από τον ουρανό και θα κατακτήσει. Είναι ο Βασιλιάς του ουρανού και της γης, και εξέρχεται για να κατακτήσει και να υποτάξει την βασιλεία για τον Εαυτό Του.

και έγειναν αστραπαί και βροντάι και φωναί και σεισμός και χάλαζα μεγάλη.

Αποκ.ις:18-21. Τα ίδια γεγονότα από διαφορετική άποψη.

Αυτός ο σεισμός που έγινε ήταν τόσο μεγάλος και τρομερός, που παρόμοιος δεν έγινε ποτέ αφότου ο άνθρωπος υπήρξε πάνω στη γη. Τόσο δυνατός και καταστρεπτικός ήταν ο σεισμός αυτός.

Και μας λέει στην Αποκ.ις:19 ότι η πόλη διηρέθη σε τρία μέρη, και οι πόλεις των εθνών έπεσαν. Και η Βαβυλών η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού, για να δώσει σε αυτήν το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής Αυτού.

Και στο εδάφιο 20 λέει ότι πάσα νήσος έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν. Στο εδ.21 λέει ότι έπεσε από τον ουρανό χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου πάνω στους ανθρώπους, και οι άνθρωποι εβλασθήμησαν το Θεό για την πληγή της χαλάζης, γιατί η πληγή αυτή ήταν πολύ μεγάλη.

Το ένα τάλαντο είναι περίπου 50-60 κιλά. Αυτό αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι οι σάλπιγγες και οι φιάλες αναφέρονται στα ίδια γεγονότα. Ήδη βρισκόμαστε λίγο πριν την Δεύτερη Έλευση του Ιησού Χριστού.