Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Λουκ. 12:32 Μη φοβού, μικρόν ποίμνιον


Εσέλθατε δι τς στενς πύλης τι πλατεα κα ερύχωρος δς πάγουσα ες τν πώλειαν κα πολλοί εσιν ο εσερχόμενοι δι' ατς· τι στεν πύλη κα τεθλιμμένη δς πάγουσα ες τν ζων κα λίγοι εσν ο ερίσκοντες ατήν.τρώγει, πάσας τας ημέρας της ζωής σου· 
(Ματθ. 7:13-14)  


 Λουκ. 13:24-27 
Αγωνίζεσθε να εισέλθητε διά της στενής πύλης· διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή.  

Αφού σηκωθή ο οικοδεσπότης και αποκλείση την θύραν, και αρχίσητε να στέκησθε έξω και να κρούητε την θύραν, λέγοντες· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς· 
Και εκείνος αποκριθείς σας είπη, δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε·  τότε θέλετε αρχίσει να λέγητε· Εφάγομεν έμπροσθέν σου και επίομεν, και εν ταις πλατείαις ημών εδίδαξας.

Και θέλει ειπεί· Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε· φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάται της αδικίας.