Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκ.ιγ:2 Και το θηρίον, το οποίον, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και οι πόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος και έδωκεν εις αυτό ο δράκων την δύναμιν αυτού, τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην
 
Εδώ αναφέρει τρία θηρία, την πάρδαλη την άρκτο και τον λέοντα. Και είδαμε στο Δαν.ζ:2-8 τα ίδια αυτά θηρία, μόνο που αναφέρονται με την αντίθετη σειρά.
 
Πρόκειται λοιπόν να δούμε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες του συστήματος του Αντίχριστου με τις προηγούμενες παγκόσμιες αυτοκρατορίες.
 

Δαν.ζ:6 Εδώ η Ελλάδα παρομοιάζεται με λεοπάρδαλη. Και είχε 4 πτέρυγες και 4 κεφαλές, οι οποίες αναφέρονται στους διαδόχους του Μ. Αλέξανδρου, στους 4 στρατηγούς του, που μοίρασαν την αυτοκρατορία του σε 4 μερίδια.
 
Δαν.η:5 Αυτό το εδάφιο είναι παράλληλο με το προηγούμενο κεφ.ζ:6. Εδώ η Ελλάδα παρομοιάζεται με τράγο που έρχεται από τη Δύση. Το γεγονός ότι δεν άγγιζε το έδαφος, δείχνει την μεγάλη ταχύτητα με την οποία πήγαινε.
 
Το περίβλεπτο κέρας μεταξύ των οφθαλμών του είναι ο Αλέξανδρος.
 
Η λεοπάρδαλη λοιπόν συμβολίζει την Ελλάδα. Και ο τράγος που ερχόταν από τη Δύση και δεν άγγιζε το έδαφος δείχνει την καταπληκτική ταχύτητα με την οποία ο Μ. Αλέξανδρος κατέκτησε τον κόσμο. Μέσα σε 11 μόνο χρόνια κατέκτησε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, από την Ελλάδα μέχρι τα σύνορα της  Ινδίας.
 
Και αυτό επίσης δείχνει ότι το σύστημα του Αντίχριστου στις τελευταίες μέρες θα κινηθεί  με μεγάλη ταχύτητα.
 
Το θηρίο αυτό στην Αποκάλυψη λέγει ότι είχε πόδια ως άρκτου. Το σώμα του ήταν όμοιο με λεοπάρδαλη και οι πόδες του ως άρκτου.
 
Δαν.ζ:5 Η άρκτος συμβολίζει τη Μηδοπερσική αυτοκρατορία.
 
Δαν.η:6 Εδώ η Μηδοπερσική αυτοκρατορία παρομοιάζεται με κριό ο οποίος είχε δύο κέρατα και στεκόταν μπροστά στον ποταμό. Τα δύο κέρατα αναφέρονται στη Μηδία και την Περσία αντίστοιχα. Όπως η Μηδοπερσία υπέταξε με ορμή τον τότε γνωστό κόσμο, κατά τον ίδιο τρόπο και το σύστημα του Αντίχριστου πρόκειται να κινηθεί με μεγάλη ορμή και θα καταφάει σάρκες πολλές. Και θα καταφάει όχι μόνο την ζωή των ανθρώπων πάνω στη γη, αλλά και τις ψυχές τους.
 
Επίσης το θηρίο αυτό της Αποκάλυψης είχε στόμα ως στόμα λέοντος.
 
Δαν.ζ:4 Ο λέων συμβολίζει τη Βαβυλώνα.
 
Στην Αποκάλυψη το θηρίο είχε στόμα λέοντος. Αυτό αναφέρεται στην εξουσία του που θα είναι κατά κάποιο τρόπο όμοια με της Βαβυλώνας.
 
Και τα δύο λατρεύουν τον άνθρωπο σαν θεό. Ο Α/Χ θα αξιώσει προσκύνηση σαν θεός. Ακριβώς όπως ο Ναβουχοδονόσορ διέταξε να προσκυνήσουν την εικόνα του και ανάγκασε όλους τους υπηκόους του να το κάνουν.
 
Λέει επίσης στο εδ.2 ότι ο δράκων έδωσε στο θηρίο την δύναμη του, τον θρόνο του, και εξουσία μεγάλη. Το θηρίο παραδίδει εντελώς τον εαυτό του στον δράκοντα, και ο δράκων το χρησιμοποιεί για να πετύχει τον δικό του σκοπό.

Αποκ.ι.γ:3 Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρως και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθει και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου.
 
Ο Ιωάννης είδε όλα αυτά τα γεγονότα ταυτόχρονα. Στάθηκε πάνω στην άμμο της θαλάσσης και είδε ένα θηρίο, το οποίο είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Πάνω στα 10 κέρατα είχε 10 διαδήματα. Και πάνω στα κεφάλια του ήσαν ονόματα βλασφημίας. Το θηρίο αυτό ήταν όμοιο με πάρδαλη, άρκτο και λέοντα. Και μια από τις κεφαλές του ήταν πεπληγωμένη θανατηφόρα.

Δεν είδε ο Ιωάννης κάποιον να έρχεται και να καταφέρει θανατηφόρο πλήγμα στο θηρίο. Είδε μόνο ότι αυτό το γεγονός έλαβε χώρα. Το βλέπει μετά που έγινε. Παρατήρησε ότι ένα από τα κεφάλια του ήταν πληγωμένο θανατηφόρα.
 
Η πληγή του θηρίου ήταν θανάσιμη. Αυτό σημαίνει ότι το κτύπημα ήταν τόσο ισχυρό, που το πλήγμα μπορούσε να επιφέρει το θάνατο. Αυτό συμβαίνει στο 7ο κεφάλι του θηρίου, στην 7η αυτοκρατορία του Α/Χ γιατί στο κεφ. ιβ:3 ο Ιωάννης είδε και τα 7 κεφάλια και κανένα δεν είχε θανατηφόρο πλήγμα.
 
Δεν είδε καμιά πληγή σε κανένα κεφάλι. Τώρα όμως που βλέπει το θηρίο, παρατηρεί μια από τις κεφαλές του να είναι πληγωμένη θανατηφόρα.
 
Και γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για την Βαβυλώνα, ή την Ασσυρία, ή την Ρώμη, ή την Ελλάδα. Αυτές ήδη είχαν παρέλθει. Όλες όμως μαζί ενσαρκώνουν τις ιδέες τους, τις αντιλήψεις τους, το πνεύμα τους, τη φιλοσοφία τους, στο παγκόσμιο σύστημα του Α/Χ στις έσχατες ημέρες.
 
Δεν πληγώνονται θανατηφόρα, αλλά έχουν ήδη πέσει προ πολλού και έχουν περάσει στην ιστορία. Πρόκειται για την 7η κεφαλή, την βασιλεία του Α/Χ, που θα είναι στην εξουσία τον καιρό της Αρπαγής, και αυτή λαμβάνει το θανατηφόρο πλήγμα.
 
Και όταν η θανατηφόρος πληγή θεραπεύτηκε, όλη η γη θαύμασε για το θηρίο. Δεν θαύμασαν γιατί η Ρώμη θεραπεύτηκε, γιατί δεν ήσαν τον καιρό που η Ρώμη ήταν κοσμοκρατορία. Η Ρώμη δεν έχει πλέον καμιά σημασία γι' αυτούς.
 
Θαυμάζουν για πράγματα που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους. Πρόκειται για το παγκόσμιο σύστημα των εσχάτων ημερών, που αναβιώνει και πάλι.
 
Όταν ο Ιωάννης βλέπει αυτό το θηρίο να αναβιώνει, ήδη το ένα από τα κεφάλια του είναι πληγωμένο θανατηφόρα
 
Αυτό το θανατηφόρο πλήγμα λοιπόν συνέβηκε πριν να αποκαλυφθεί ο Α/Χ στον ορισμένο καιρό του σαν παγκόσμιος ηγέτης.
 
Πρέπει να συνέβη κάπου μεταξύ της όρασης που είδε ο Ιωάννης στο κεφ.ιβ:3 πριν την γέννηση του Υιού του άρσενος, και της Αρπαγής, γιατί τότε ο Σατανάς ρίπτεται κάτω στη γη και ο Α/Χ γίνεται η ενσάρκωση του Σατανά, και κάνει αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση να αναβιώσει και πάλι.
 
Όμως ο Ιωάννης δεν είδε μόνο ότι το θηρίο πληγώθηκε θανατηφόρα, αλλά και ότι αυτή η θανατηφόρος πληγή θεραπεύθηκε.
 
Η θεραπεία αυτή έλαβε χώρα όταν το θηρίο αναβιώνει και πάλι, όταν η παγκόσμια κυβέρνηση του Α/Χ αναλαμβάνει και πάλι την εξουσία στην αρχή της περιόδου της Μεγ. Θλίψης. Και όλη η γη θαύμασε οπίσω του θηρίου.
 
Αυτή η θανατηφόρος πληγή αναφέρεται στην πνευματική επίδραση πάνω στο σύστημα του θηρίου από την διακονία του Υιού του άρσενος.
 
Η πνευματική αναζωπύρωση των εσχάτων ημερών θα έχει τεράστια επίδραση πάνω στους ανθρώπους. Το θανατηφόρο αυτό πλήγμα συμβαίνει τον καιρό μεταξύ της γέννησης του Υιού του άρσενος και της Αρπαγής των αγίων. Και είναι ο Υιός ο άρσεν εκείνος που καταφέρει αυτό το πλήγμα ενάντια στο θηρίο με την διακονία του.
 
Ένα παράδειγμα, η Αγγλία το 1700 μ.Χ. επαναστάτησε ενάντια στο καθεστώς ακριβώς όπως έγινε και στη Γαλλία με τη γαλλική επανάσταση. Αυτό το κίνημα φούντωσε και απλώθηκε σε ολόκληρη την Αγγλία, με αποτέλεσμα να επέλθει μεγάλη τρομοκρατία και να βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο. Όμως ακριβώς τότε, ο Τζών Γουέσλεϋ φάνηκε στο προσκήνιο, και ιππεύοντας το άλογό του πήγαινε από πόλη σε πόλη, και κήρυττε σε χιλιάδες άτομα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση παντού όπου πήγε. Και εντελώς ξαφνικά η κατάσταση άλλαξε και σταμάτησε αυτή η επανάσταση. Αυτό συνέβη γιατί με την διακονία του Γουέσλεϋ, χιλιάδες άνθρωποι πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν το Θεό. Όλη η επαναστατική κίνηση σταμάτησε εξ αιτίας αυτής της μεγάλης αναζωπύρωσης στην Αγγλία, και της τεράστιας πνευματικής επίδρασης που είχε πάνω στους ανθρώπους.
 
Β' Θεσ.β:6-7 'Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα
 
Γνωρίζουμε ότι ο Υιός ο άρσεν, η εκκλησία της Αρπαγής, είναι εκείνος που εμποδίζει να φανεί στο πλήρες το μυστήριο της ανομίας και να αποκαλυφθεί ο Α/Χ Αυτό δείχνει την τεράστια επίδραση του Υιού του άρσενος πάνω στο σύστημα του Α/Χ μετά την γέννηση του.
 
Μετά το τέλος της διακονίας του Υιού του άρσενος, την αναζωπύρωση των εσχάτων ημερών, και την Αρπαγή, θα αναβιώσει και πάλι η παγκόσμια κυβέρνηση του Α/Χ, που τώρα κωλύεται να αποκαλυφθεί.
 
Το θανατηφόρο πλήγμα προκλήθηκε από μάχαιρα, και γνωρίζουμε ότι η μάχαιρα συμβολίζει το λόγο του Θεού. Πάλι βλέπουμε ότι πρόκειται για τον Υιό τον άρσεν, ο οποίος με την διακονία του προξενεί αυτή την πληγή στο θηρίο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι χριστιανοί θα ενωθούν μαζί και θα επαναστατήσουν εναντίον του συστήματος του Α/Χ. Αναφέρεται στην τεράστια πνευματική επίδραση που θα ασκήσει ο Υιός άρσεν με την διακονία του.
 
Αμέσως μετά την Αρπαγή του Υιού του άρσενος, το σύστημα του θηρίου αναβιώνει και πάλι. Και όχι μόνο το σύστημα, αλλά και ο ίδιος ο Α/Χ αναλαμβάνει πλέον πλή¬ρη εξουσία και έλεγχο πάνω στην παγκόσμια κυβέρνηση. Τώρα πλέον αυτός διευθύνει τα ηνία, και γι' αυτό το θηρίο αναφέρεται και στο σύστημα και σ' αυτόν. Και αποκαλείται ο όγδοος. Υπάρχουν 7 κεφάλια, και όταν ο Α/Χ, που είναι το 7ο κεφάλι, λαμβάνει πλήρη εξουσία στον ορισμένο καιρό του, αποκαλείται ο όγδοος. Αυτό διαβάζουμε στο κεφ.ιζ:11. Το θηρίο που ήταν και δεν είναι, αναφέρεται σε όλο το σύστημα του Α/Χ που κτυπήθηκε θανατηφόρα από τον Υιό άρσεν. Και αποκαλείται ο όγδοος, γιατί το σύστημα αυτό αναβιώνει και πάλι με τον Α/Χ σαν ηγέτη. Είναι ο όγδοος και είναι εκ των επτά, και υπάγει στην απώλεια. Μόλις λοιπόν αναβιώνει το σύστημα αυτό, ονομάζεται ο όγδοος, και ιδιαίτερα ο άνθρωπος που έχει πλήρη εξουσία, ο ίδιος ο Α/Χ.
 
Όταν θεραπεύτηκε η θανατηφόρος πληγή, όλη η γη θαύμασε οπίσω του θηρίου. Και θαύμασαν εξ αιτίας της ξαφνικής του αναβίωσης και απόκτησης τεράστιας δύναμης και εξουσίας, ενώ φαινόταν ότι είχε θανατωθεί.
 
Πρόκειται για κάτι το καταπληκτικό, γιατί ενώ ήταν πληγωμένο θανατηφόρα, ξαφνικά αποκτά περισσότερη δύναμη και ισχύ από πρίν, και ασκεί πλέον πλήρη έλεγχο και εξουσία. Γι' αυτό όλος ο κόσμος θαύμασε για το θηρίο.