Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Ψαράδες - Η υπομονή του ψαρά και η υπόσχεση για τον ψαρά

Η  Υ Π Ο Μ Ο Ν Η  Τ Ο Υ  Ψ Α Ρ Α

Μαρκ.δ:26-29 Και έλεγεν· Ούτως είναι η βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος ρίψη τον σπόρον επί της γης, και κοιμάται και σηκόνηται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνη και αυξάνη καθώς αυτός δεν εξεύρει. Διότι αφ' εαυτής η γη καρποφορεί, πρώτον χόρτον, έπειτα αστάχυον, έπειτα πλήρη σίτον εν τω ασταχύω. Όταν δε ωριμάση ο καρπός, ευθύς αποστέλλει το δρέπανον, διότι ήλθεν ο θερισμός.
Μήνες,.... Μυστήριο,.... Ωρίμανση,.... Θερισμός


Η  Υ Π Ο Σ Χ Ε Σ Η  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ψ Α Ρ Α

Ψαλμ.ρκς:6 Όστις εξέρχεται και κλαίει, βαστάζων σπόρον πολύτιμον, ούτος βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλλιάσει, βαστάζων τα χειρόβολα αυτού.
Έξοδος + Δάκρυα + Σπορά = Αγαλλίαση

ΚΑΝΕ ΦΙΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ