Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Οι ψαράδες - Η παραβολή του Ψαρά
Μάρκ.δ:3-20
ιδού, εξήλθεν ο σπείρων διά να σπείρη...Ο σπείρων: Ο ψαράς         Ο σπόρος:  Ο λόγος        Ο αγρός:  Οι ακούοντες
           
ΕΔΑΦΟΣ
ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ
Παρά την οδόν
Αδιάφοροι
Πετρώδες
Συναισθηματικοί
Άκανθες
Κοσμικοί
Καλό
Επιδεκτικοί