Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Ανεξιθρησκία

Κατά το Σύνταγμά μας, η επικρατούσα στην Ελλάδα θρησκεία είναι η της «Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας». Κάθε δε άλλη γνωστή θρησκεία είναι «ελευθέρα, και τα της λατρείας αυτής τελούνται ακωλύτως υπό την προστασίαν των νόμων».

Θα εξηγήσουμε τρείς όρους:


1.Επικρατούσα, δεν σημαίνει ότι έχει εξουσία πάνω στις άλλες θρησκείες, αλλά ότι αποτελεί τη θρησκεία της μεγάλης (!) πλειονότητας των ελλήνων πολιτών.


2. Γνωστή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάπου στον κόσμο και να είναι γνωστή στις ελληνικές αρχές, γιατί τότε θα απαγορευόταν η εμφάνιση νέων θρησκειών, πράγμα αδιανόητο και αντίθετο προς την ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά να διακηρύττει τις αρχές και τις δοξασίες της, και να τελεί τα της λατρείας της, κατά τρόπο εμφανή και όχι κρυφό.


3. Ελευθέρα, ότι δεν απαιτείται αναγνώρισή της από τις αρχές για να μπορούν να την πρεσβεύουν οι οπαδοί της. 

Τα μέχρι το 1952 Συντάγματα είχαν τον όρο «ανεκτή» που τότε από την Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή αντικαταστάθηκε από τον όρο «ελευθέρα» ώστε να μη υπάρχει στην Ελλάδα απλά ανοχή εκ μέρους των Αρχών έναντι των άλλων θρησκειών, αλλά πλήρης ελευθερία. Έτσι στην Ελλάδα δεν έχουμε πια Ανεξιθρησκία, αλλά θρησκευτική ελευθερία!