Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

(Παρ. 14:21) ο ατιμαζων πενητας αμαρτανει ελεων δε πτωχους μακαριστος

(Παρ. 14:20) ..φιλοι μισησουσιν φιλους πτωχους, φιλοι δε  πλουσιων πολλοι..

 Η συμπεριφορά του χτες το αίτιο της σημερινής δυστυχίας.


Kαι ο ξένος και ο ορφανός και η χήρα, οίτινες είναι εντός των πυλών σου, θέλουσιν έρχεσθαι και θέλουσι τρώγει και χορταίνει διά να σε ευλογήση Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα της χειρός σου όσα εργάζεσαι. (Δευτ. 14:29)

 Και θέλετε κληρώσει αυτήν εις εαυτούς διά κληρονομίαν, μετά των ξένων των παροικούντων μεταξύ σας, όσοι γεννήσωσιν υιούς εν μέσω σας· και θέλουσιν είσθαι εις εσάς ως αυτόχθονες· θέλουσιν έχει μεθ' υμών κληρονομίαν ... 
(Ιεζ. 47:22)

 Και εις ην τινά φυλήν παροική ο ξένος, εκεί θέλετε δώσει εις αυτόν την κληρονομίαν αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός
(Ιεζ. 47:23)