Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Η Γραφή απαιτεί απόρριψη της τριάδας


διότι με εγκατέλιπον και ελάτρευσαν Αστάρτην την θεάν των Σιδωνίων, Χεμώς τον θεόν των Μωαβιτών και Μελχώμ τον θεόν των υιών Αμμών· και δεν περιεπάτησαν εις τας οδούς μου διά να πράττωσι το ευθές ενώπιόν μου, και να φυλάττωσι τα διατάγματά μου και τας κρίσεις μου, ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού· (Α’ Βας.ια:33).
Η Αγία Γραφή υποστηρίζει την ύπαρξη της Τριάδας. Τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη. Πολύ πριν από την ιστορία της εκκλησίας, ο Σολομώντας λάτρευσε την τριάδα όταν έχτισε υψηλούς τόπους για τους θεούς του.
Η Αγία Γραφή ονομάζει τα πρόσωπα αυτής της Τριάδας: Αστάρτη, Χεμώς και Μελχώμ. Ενώ η Βίβλος μπορεί να επικαλεστεί ιστορικές μαρτυρίες για την τριάδα, ο λόγος του Θεού δεν ευνοεί την πίστη σε μια τέτοια διδασκαλία. Μάλλον, η Γραφή απαιτεί απόρριψη του Τριαδικού δόγματος.
Πρώτα απ' όλα, η τριαδική πίστη είναι απλά ειδωλολατρία. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η λατρεία της Αγίας Τριάδας δεν είναι τριθεϊσμός. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της πίστης σε τρία πρόσωπα και της πίστης σε τρεις θεούς.
Δεδομένου ότι κάθε πρόσωπο της «Χριστιανικής» Τριάδας είναι σαφώς ξεχωριστό, ίσο, και αιώνιο, τότε, κάθε ένα από αυτά είναι σαφώς μια ξεχωριστή θεότητα. Ορισμένοι μπορεί να ισχυρίζονται ακόμη, ότι ο Θεός τους είναι Αυτός που περιγράφει η Βίβλος. Στην πραγματικότητα, ο Τριαδικός Θεός τους μοιάζει με τους θεούς του Παγανισμού. Η Εγκυκλοπαίδεια Microsoft Encarta, μάλιστα, παραδέχεται αυτό το γεγονός σχετικά με την Ινδουιστική Τριάδα:
«Οι τρεις κύριοι θεοί, Brahma, Vishnu και Shiva – που είναι αντίστοιχα της δημιουργίας, της διατήρησης, και της καταστροφής – και ενώνονται σαν  (Trimurti), ή τρεις δυνάμεις, ή τρεις φόρμες, θυμίζουν τη χριστιανική Τριάδα».
Παρά την ειδωλολατρία και τη φιλοσοφία των θρησκειών του κόσμου, ο λόγος του Θεού είναι αμετακίνητος όσο αφορά στην ύπαρξη ενός μονοπρόσωπου Θεού.
Στην πραγματικότητα, η Αγία Γραφή αναφέρεται στο Θεό σαν «ο Άγιος» σαράντα οκτώ φορές. Ακόμη, ούτε μία φορά η Αγία Γραφή δεν αναφέρεται στο Θεό σαν η «Αγία Τριάδα»! Εκτός αυτού, ο ένας αληθινός Θεός και των δύο διαθηκών δεν μοιάζει καν με κάποια άλλη θεότητα:
«Ο δε είπεν, Αύριον. Και είπε, Θέλει γείνει κατά τον λόγον σου· διά να γνωρίσης ότι δεν είναι ουδείς ως ο Κύριος ο Θεός ημών» (Έξοδ.η:10).
Με τίνα θέλετε με εξομοιώσει και θέλετε με εξισώσει και με συγκρίνει και θέλομεν είσθαι όμοιοι; (Ης.μς:5).
Ο Κύριος είναι υψηλός επί πάντα τα έθνη· επί τους ουρανούς είναι η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών; ο κατοικών εν υψηλοίς· Ο συγκαταβαίνων διά να επιβλέπη τα εν τω ουρανώ και τα εν τη γή· (Ψαλμ.ριγ:4-6).
Φυσικά, ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτεται σαν ο ένας Θεός και των δύο Διαθηκών, Παλαιάς και Καινής. Ο Παύλος έγραψε: «Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη»  (Α’ Τιμ.γ:16).
Το Τριαδικό δόγμα αρνείται προφανώς την πραγματική αποκάλυψη και θεότητα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ένας άλλος λόγος, που η Γραφή απαιτεί την απόρριψη της Τριάδας.
Η απόρριψη του Τριαδικού δόγματος είναι επίσης απαραίτητη γιατί η διδασκαλία αυτή υποβιβάζει τον Ιησού Χριστό σε κάποιο «δεύτερο πρόσωπο». Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς Χριστός «είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας· όστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, διά να γείνη αυτός πρωτεύων εις τα πάντα» (Κολ.α:18). Ο Ιησούς Χριστός προφανώς δεν είναι κάποιο υποκατάστατο. Είναι «το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος» (Αποκ.α:11). Δεν είναι μέρος της θεότητας. Είναι «το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς» (Κολ.β:9). Παρά αυτή την τόσο αληθινή αποκάλυψη του Παντοδύναμου Θεού εν Χριστώ, οι «ειδικοί» αυτής της πλαστής θρησκείας συνεχίζουν να βλασφημούν το όνομα του Θεού, όταν αναφέρονται σε μας σαν «Jesus Only». Ωστόσο, η Βίβλος δικαιώνει όσους πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ΕΙΣ:
Έξοδ.κβ:20 Ο θυσιάζων εις θεούς, εκτός εις μόνον τον Κύριον, θέλει εξολοθρευθή.
Ψαλμ.ξβ:6 Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου· προπύργιόν μου· δεν θέλω σαλευθή.
Α’ Τιμ.α:16-17 αλλά διά τούτο ηλεήθην, διά να δείξη ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελλόντων να πιστεύωσιν εις αυτόν εις ζωήν αιώνιον. εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνον σοφόν Θεόν, είη τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν.
Αυτοί οι «ειδήμονες της θρησκείας» αρνούνται με τον ίδιο τρόπο τον ένα αληθινό Θεό όπως το κάνουν και οι παγανιστές στα βιβλία και τις ιστοσελίδες τους. Επιπλέον, σαφώς αναγνωρίζουν τη λατρεία περισσοτέρων του ενός Θεού, όταν τριγυρνάνε και χλευαστικά μας κολλάνε την ταμπέλα «Jesus only». Απ’ τη μια ισχυρίζονται ότι η πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο είναι απαραίτητη για τη σωτηρία. Από την άλλη, ισχυρίζονται ότι «αληθινοί πιστοί» πρέπει να αναγνωρίζουν και τα άλλα δύο πρόσωπα του τριαδικού θεού τους. Αυτό είναι ένα καθαρό παράδειγμα ασυνέπειας, υποκρισίας, σύγχυσης και ακαταστασίας. Θυμηθείτε, «ότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλ' ειρήνης. Καθώς εν πάσαις ταις εκκλησίαις των αγίων» (Α’ Κορ.ιδ:33). Αυτός είναι ο τελικός λόγος που η Γραφή απαιτεί την απόρριψη της Τριάδας.
Το κύριο πρόβλημα με την τριάδα είναι ότι αυτή η διδασκαλία είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοηθεί. Ορισμένοι μάλιστα ονομάζουν την τριάδα «μυστήριο». Η αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει ξεκάθαρα την ταυτότητά του: «Σας είπον λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών· διότι εάν δεν πιστεύσητε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών» (Ιωάν.η:24). Ο Ιησούς προφανώς δεν αναφέρεται στον εαυτό του σαν κάποιο μυστηριώδες δεύτερο πρόσωπο ενός τριαδικού θεού. Μάλλον, αποκαλύπτεται σαν ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης: «Διά τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει το όνομά μου· διά τούτο θέλει γνωρίσει εν εκείνη τη ημέρα, ότι εγώ είμαι ο λαλών· ιδού, εγώ» (Ης.νβ:6).
Δυστυχώς, το πρόβλημα στο μεγαλύτερο μέρος της Χριστιανοσύνης, είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν το όνομα του Θεού επειδή έχουν διδαχτεί έναν άλλο Ιησού και ένα άλλο Ευαγγέλιο. Ο απόστολος Παύλος προειδοποιεί, «Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττη προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον ημείς δεν εκηρύξαμεν, ή λαμβάνητε άλλο πνεύμα, το οποίον δεν ελάβετε, ή άλλο ευαγγέλιον, το οποίον δεν εδέχθητε, καλώς ηθέλετε υποφέρει αυτόν» Β’ Κορ.ια:4. Αυτό το εδάφιο περιγράφει την τυφλή αποδοχή της διδασκαλίας της τριάδας.
Η αληθινή αποκάλυψη φέρνει αληθινή σωτηρία. Αυτό όμως δεν συμβαίνει όταν οι ποιμένες διδάσκουν τη θεωρία της τριάδας. Προσέξτε λίγο αυτό: οι περισσότεροι ευαγγελικοί και πεντηκοστιανοί διδάσκουν  τους ανθρώπους να επαναλάβουν μια μάταιη προσευχή «του αμαρτωλού», όπως «να δεχτεί τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό Σωτήρα του». Το πρόβλημα μ’ αυτούς τους κήρυκες είναι ότι δεν δεχόμαστε εμείς τον Ιησού Χριστό, μάλλον, Αυτός μας δέχεται (Ιωάν.ιε:16). Εκτός αυτού, ο Πέτρος διακήρυξε το αληθινό μήνυμα της σωτηρίας:
Πράξ.β:38-39  Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.
Δυστυχώς, αυτό το αληθινό μήνυμα της σωτηρίας έχει χαθεί μέσα σε πολλές εκκλησίες, επειδή οι ποιμένες κηρύττουν έναν άλλο Ιησού. Ο αληθινός Ιησούς είναι ο ένας αληθινός Θεός «δηλονότι ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κόσμον προς εαυτόν, μη λογαριάζων εις αυτούς τα πταίσματα αυτών, και ενεπιστεύθη εις ημάς τον λόγον της διαλλαγής» (Β’ Κορ.ε:19).
Όταν οι κήρυκες δουν αυτή την αποκάλυψη, τότε και μόνο τότε θα έρθει αληθινή απολύτρωση μέσα στις εκκλησίες.
Σήμερα, οι ποιμένες πρέπει να απαλλάξουν τις εκκλησίες από την ειδωλολατρία. Οι κήρυκες πρέπει να είναι σαν το βασιλιά Ιωσία. Εκατοντάδες χρόνια μετά τον Σολομώντα, ο βασιλιάς Ιωσίας απάλλαξε το έθνος Ισραήλ από την ειδωλολατρική επιρροή:
Και τους υψηλούς τόπους τους κατά πρόσωπον της Ιερουσαλήμ, τους εν δεξιά του όρους της διαφθοράς, τους οποίους ωκοδόμησε Σολομών ο βασιλεύς του Ισραήλ διά την Αστάρτην το βδέλυγμα των Σιδωνίων, και διά τον Χεμώς το βδέλυγμα των Μωαβιτών, και διά τον Μελχώμ το βδέλυγμα των υιών Αμμών, εβεβήλωσεν ο βασιλεύς (Β’ Βας.κγ:13).
Αποκατάσταση της αλήθειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη λατρεία του ενός αληθινού Θεού, του Ιησού Χριστού. Κηρύττοντας την πίστη σε ένα Θεό με ένα πρόσωπο και μία υπόσταση, επαναφέρουμε το αληθινό αποστολικό μήνυμα που διδάχτηκε σε όλη την Καινή Διαθήκη. Οι Χριστιανοί πρέπει να υπακούσουν στη Βιβλική αλήθεια, και να απορρίψουν την ειδωλολατρική παράδοση της Τριάδας.