Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Ψαράδες - Η προσωπικότητα του ψαράΠώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις ανθρώπους.... για το Χριστό!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ


Ποσοστά επιτυχίας

μεθόδων ευαγγελισμού:Από πόρτα σε πόρτα               10%

Διάφορα προγράμματα              3%

Κυριακό Σχολείο                       5%

Μέσω εργατών                         6%

Έξω στο δρόμο                        5%Οικογένεια, φίλοι, συγγενείς  80%