Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

δεν ηξεύρετε ότι πρέπει να ήμαι εις τα του Πατρός μου;

..και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό
Τ δ παιδίον ύξανεν κα κραταιοτο πληρούμενον σοφί, κα χάρις θεο ν π' ατό.
 Κα πορεύοντο ο γονες ατο κατ' τος ες ερουσαλμ τ ορτ το πάσχα.
 Κα τε γένετο τν δώδεκα, ναβαινόντων ατν κατ τ θος τς ορτς, κα τελειωσάντων τς μέρας ν τ ποστρέφειν ατος πέμεινεν ησος πας ν ερουσαλήμ, κα οκ γνωσαν ο γονες ατο.
 Nομίσαντες δ ατν εναι ν τ συνοδί λθον μέρας δν κα νεζήτουν ατν ν τος συγγενεσιν κα τος γνωστος,
 κα μ ερόντες πέστρεψαν ες ερουσαλμ ναζητοντες ατόν.
 Kα γένετο μετ μέρας τρες ερον ατν ν τ ερ καθεζόμενον ν μέσ τν διδασκάλων κα κούοντα ατν κα περωτντα ατούς· ξίσταντο δ πάντες ο κούοντες ατο π τ συνέσει κα τας ποκρίσεσιν ατο.
 Kα δόντες ατν ξεπλάγησαν, κα επεν πρς ατν μήτηρ ατο· τέκνον, τί ποίησας μν οτως; δο πατήρ σου κα γ δυνώμενοι ζητομεν σε.
 κα επεν πρς ατος· τί τι ζητετε με; οκ δειτε τι ν τος το πατρός μου δε εναι με;.
Λουκ. 2:40-49